ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี ไทยพานิช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันดี ไทยพานิช,
- วันดี ไทยพาณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระดาษกกเพื่อใช้ในงานศิลปประดิษฐ์
2 สภาพปัญหาและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
ปี พ.ศ. 2553
3 ความต้องการพัฒนาตนเองทางด้านคหกรรมศาสตร์ของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครนายก
4 ผลของการใช้แผ่นวีดิทัศน์ในการฝึกอบรมอาชีพ เรื่อง การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาปลากะตักเสริมใยอาหาร
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7 การพัฒนาขนมช่อม่วงใยอาหารสูง พร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าของฝากประเภทอาหาร ในจังหวัดกาญจนบุรี
9 การผลิตกระดาษจากใบเตยหอมและการใช้ประโยชน์