ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี สุทธรังษี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 5
2 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 5
3 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 3
4 สุชาดา สัญญา 3
5 อังคณา วังทอง 3
6 งบประมาณแผ่นดิน 3
7 ศรีสุดา วนาลีสิน 3
8 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 3
9 ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 2
10 สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ 2
11 ไผโรส มามะ 2
12 ณัฐษยกานต์ นาคทอง 2
13 อวยพร ภัทรภักดีกุล 2
14 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
15 วิลาวรรณ คริสต์รักษา 2
16 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
17 กุลทัต หงส์ชยางกูร 2
18 ปุณยนุช สุทธิพงค์ 2
19 อรัญญา เชาวลิต 1
20 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
21 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
22 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
23 พรทิวา คงคุณ 1
24 ทัศนีย์ นะแส 1
25 Worawit Kittisakronakon 1
26 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
27 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
28 อุไร หัถกิจ 1
29 Wandee Sutarangsri 1
30 Apirat Oimpat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2556 1
4 2554 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสำรวจการกระจายอัตรากำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบ้ติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
3 ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
ปี พ.ศ. 2554
5 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2548
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบธรณีพิบัติ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลของการสอนจริยศาสตร์ตามรูปแบบต่อทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
8 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
9 การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย