ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 8
2 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 2
3 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
4 ปราณี นางงาม 2
5 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
6 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
7 สุชาดา บัวพันธ์ 2
8 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
9 เกศรา บางสารี 2
10 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 2
11 พันธิตรา กมล 2
12 พิสมัย ชวลิตวงษ์พร 2
13 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
14 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
15 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
16 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
17 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 2
18 ธนากร วงษ์ศา 2
19 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 2
20 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
21 สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 2
22 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
23 ประเสริฐ อนุพันธุ์ 2
24 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
25 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 2
26 วิญญู พันธุ์เมืองมา 1
27 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
28 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
29 งบประมาณแผ่นดิน 1
30 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
31 ภานุวรรณ จันทวรรณกูร 1
32 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
33 สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 1
34 แหล่งทุนภายนอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 1
9 2551 1
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 2
13 2546 1
14 2544 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะลำต้นกล้วยโดยชีววิธีเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2559
2 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
3 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ปี พ.ศ. 2558
4 องค์ประกอบทางเคมีของเฟอโรโมนเพศในหิ่งห้อยสกุล Diaphanes และ Pyrocoelia
ปี พ.ศ. 2557
5 ความหลากชนิกและความชุกชุมของประชากรหิ่งห้อยในพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2556
6 ความหลากชนิดและความชุกชุมของประชากรหิ่งห้อยในพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2555
7 พืชอาหารของแมลงผสมเกสรใน Superfamily Apoidea ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
8 พืชอาหารของแมลงผสมเกสรใน Superfamily Apoidea ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
9 การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
10 การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2551
12 การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาประชากรและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผึ้งมิ้ม (Apis florea)
ปี พ.ศ. 2548
14 การวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกของชันโรง Trigona collina Smith, 1857 ที่พบในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาประชากรและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผึ้งมิ้ม
16 องค์ประกอบทางเคมีของสารพิษและสัณฐานวิทยาของต่อมพิษของต่อ
ปี พ.ศ. 2546
17 การสำรวจโรคและศัตรูของผึ้งพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2544
18 พอลิแอนดรีและการกำจัดไข่ของผึ้งหลวง ~iApis dorsata~i Fabricius, 1793