ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี พินิจวรสิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วันดี พินิลวรสิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 4
2 อรศิริ ปาณินท์ 4
3 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 3
4 จตุพล อังศุเวช 3
5 ศรันย์ สมันตรัฐ 3
6 ชวาพร ศักดิ์ศรี 2
7 สายทิวา รามสูต 2
8 สุธิดา สัตยากร 2
9 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 2
10 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
11 ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ 2
12 ศรุติ โพธิ์ไทร 2
13 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
14 มาดดี ตั้งพานิช 2
15 พาสินี สุนากร 2
16 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
17 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
18 จีมา ศรลัมพ์ 2
19 ศิริเดช สุริต สุริต 1
20 ชวาน พรรณดวงเนตร 1
21 นางนนทลี พรอาธาวิทย์ 1
22 นายธงชัย สุทธินรากร 1
23 นางสาวสุภางค์กร พนมฤทธิ์ 1
24 ปาณิทัต รัตนวิจิตร 1
25 นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ 1
26 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
27 สุรพล พุทธมนต์ 1
28 จรูญพันธ์ บรรจงภาค 1
29 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ 1
30 พุดตาน จันทรางกูร 1
31 เพกา เสนาะเมือง 1
32 รศ.ดร.วีระ อินพันทัง 1
33 อ.พุดตาน จันทรางกูร 1
34 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
35 กัญญาภา อร่ามรักษ์ 1
36 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
37 เยาว์อุไร สถิรนาถ 1
38 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
39 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 1
40 วรรณดี สุทธินรากร 1
41 ปรีชา ตราดธารทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 2
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง)
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
3 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2553
5 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
6 แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ปี พ.ศ. 2551
8 ภูมิปัญญาและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิจัยวิวัฒนาการลักษณะสัณฐานและคุณค่าความหมายทางวัฒนธรรม ของบ้านไทยพื้นถิ่นในละแวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2549
10 วิวัฒนาการทางลักษณะสัณฐาน และคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้านและชุมชนไทยพื้นถิ่น ในละแวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย
ปี พ.ศ. 2548
12 โครงการวิจัยสื่อเพื่อสร้างสื่อด้านอนุรักษ์โบราณสถานสำหรับเยาวชน
13 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่