ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี ทาตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมพลังงานสำหรับสัตว์เศรษฐกิจจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและ น้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพพลังงานสูงสำหรับสัตว์เกิดใหม่ และสัตว์วัยอ่อนจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ
3 วัตถุดิบอาหารสัตว์พลังงานสูงจากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากและเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2559
4 การผลิตเปลือกกล้วยหมักเพื่อเป็นอาหารสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงระบบกึ่งชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
5 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
6 การผลิตสารเสริมพลังงานสูงสำหรับลูกสุกรจากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านม
8 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนากากมะเขือเทศเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานในอาหารสุกร
10 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานจากกากมะเขือเทศและมันสำปะหลัง
11 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
12 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2554
13 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
ปี พ.ศ. 2553
14 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
15 ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรกึ่งชีวภาพ
16 การใช้น้ำมันหอมระเหยและกรดอินทรีย์ เพื่อเป็นสารเสริมในอาหารลูกสุกรหย่านม
17 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น สารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
18 การเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
20 การศึกษาสารเสริมจากธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคท้องร่วงและปรับปรุงการเจริญเติบโตในลูกสุกร
21 การพัฒนาขั้นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาศักยภาพด้านการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย
23 การเตรียมสารพรีไบโอติกจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
24 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
25 การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณในโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
ปี พ.ศ. 2550
26 การศึกษาศักยภาพของการใช้อาหารหมักเลี้ยงสุกรขุน
27 การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
28 การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
29 การเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนย่อย ได้สิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กของสุกร ด้วยวิธีการศึกษาในตัวสัตว์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2546
31 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถ่ายจากสุกรโดยการจัดการด้านอาหาร
32 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถ่ายจากสุกร โดยการจัดการด้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
33 การพัฒนาวิธีการศึกษาย่อยได้ของอาหารในสุกร