ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี ทาตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพพลังงานสูงสำหรับสัตว์เกิดใหม่ และสัตว์วัยอ่อนจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ
2 วัตถุดิบอาหารสัตว์พลังงานสูงจากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากและเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตเปลือกกล้วยหมักเพื่อเป็นอาหารสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงระบบกึ่งชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
4 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
5 การผลิตสารเสริมพลังงานสูงสำหรับลูกสุกรจากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านม
7 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากากมะเขือเทศเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานในอาหารสุกร
9 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานจากกากมะเขือเทศและมันสำปะหลัง
10 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
11 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2554
12 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
ปี พ.ศ. 2553
13 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
14 ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรกึ่งชีวภาพ
15 การใช้น้ำมันหอมระเหยและกรดอินทรีย์ เพื่อเป็นสารเสริมในอาหารลูกสุกรหย่านม
16 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น สารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
17 การเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
19 การศึกษาสารเสริมจากธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคท้องร่วงและปรับปรุงการเจริญเติบโตในลูกสุกร
20 การพัฒนาขั้นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาศักยภาพด้านการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย
22 การเตรียมสารพรีไบโอติกจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
23 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
24 การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณในโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาศักยภาพของการใช้อาหารหมักเลี้ยงสุกรขุน
26 การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
27 การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
28 การเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
29 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนย่อย ได้สิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กของสุกร ด้วยวิธีการศึกษาในตัวสัตว์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2546
30 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถ่ายจากสุกรโดยการจัดการด้านอาหาร
31 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถ่ายจากสุกร โดยการจัดการด้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
32 การพัฒนาวิธีการศึกษาย่อยได้ของอาหารในสุกร