ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 Chonticha Srisawang 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 วินัย งามแสง 1
15 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 Kasidit Nootong 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 สิทธิพร แอกทอง 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 Yeshey Penjor 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
44 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
45 Acom Sornsute 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Rajalida Lipikorn 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 กมลชนก ยวดยง 1
53 ประธาน ดาบเพชร 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 ชลัช ชวกุล 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
60 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 ไววิทย์ พุทธารี 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 กระมล ทองธรรมชาติ 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
73 วิมล เหมะจันทร 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
91 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 Boonchai Sangpetngam 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 วาสนา เสียงดัง 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 จามร วสุรัตน์มณี 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
118 ธวัชชัย สันติสุข 1
119 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
120 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 บรรจง คณะวรรณ 1
132 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Naiyana Chaiyabutr 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 Sompol Sanguanrungsirikul 1
140 Sumphan Wongseripipatana 1
141 Panee Boonthavi 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
154 Kittisak Likhitwitayawuid 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 วัฒนชัย สมิทธากร 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย