ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
9 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
10 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
13 สายฝน ควรผดุง 1
14 ชลัช ชวกุล 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 ธวัชชัย สันติสุข 1
21 สำเริง แย้มโสภี 1
22 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
23 สมพร พรมดี 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 สิริพร สิวราวุฒิ 1
26 Varunee Padmasankh 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 Pornpimol Muanjai 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
41 เอกชัย อดุลยธรรม 1
42 Thada Jirajaras 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 Srilert Chotpantarat 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
50 Chalermpol Leevailoj 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 Boonchai Sangpetngam 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 Jaitip Paiboon 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 Wilai Anomasiri 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 กาญจนา แก้วเทพ 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
64 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
70 คัคนางค์ มณีศรี 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
72 จามร วสุรัตน์มณี 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
77 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
84 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 สุมา เมืองใย 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 ๋Janes, Gavin W. 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
100 พรรณี กาญจนพลู 1
101 Chakkaphan Sutthirat 1
102 Kitpramuk Tantayaporn 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 Panee Boonthavi 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 Acom Sornsute 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
139 สมชัย วัฒนการุณ 1
140 Kasidit Nootong 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 นภสร โกวรรธนะกุล 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 วินัย งามแสง 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 Yeshey Penjor 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 Chayaporn Supachartwong 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Jittima Chatchawansaisin 1
156 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
157 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย