ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 สุวิชา ทองสิมา 1
9 สำเริง แย้มโสภี 1
10 สมพร พรมดี 1
11 วัลลภ แย้มเหมือน 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
18 จามร วสุรัตน์มณี 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
20 คัคนางค์ มณีศรี 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
27 Walaisiri Muangsiri 1
28 เอกชัย อดุลยธรรม 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 Thada Jirajaras 1
31 Rajalida Lipikorn 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 ประธาน ดาบเพชร 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 ชลัช ชวกุล 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 Vanida Chantarateptawan 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Panee Boonthavi 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 วัฒนชัย สมิทธากร 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 Srilert Chotpantarat 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 วิไล ชินธเนศ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
76 Boonchai Sangpetngam 1
77 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 Yeshey Penjor 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 ๋Janes, Gavin W. 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 วิมล เหมะจันทร 1
103 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 มยุรี ตันติสิระ 1
108 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
113 Ampa Luiengpirom 1
114 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 Kitpramuk Tantayaporn 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 กระมล ทองธรรมชาติ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
128 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
129 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 ศุกันยา ห้วยผัด 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 สุวดี ยาป่าคาย 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 Suchin Arunsawatwong 1
137 Thanathon Sesuk 1
138 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 Chariya Uiyyasathian 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 Chonticha Srisawang 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
147 Phanphen Wattanaarsakit 1
148 วินัย งามแสง 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
151 Chayaporn Supachartwong 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
154 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
155 Waraporn Siriterm 1
156 Kasidit Nootong 1
157 สิทธิพร แอกทอง 1
158 Anawatch Mitpratan 1
159 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย