ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 วินัย งามแสง 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 Phanphen Wattanaarsakit 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 Yeshey Penjor 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 Chayaporn Supachartwong 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
24 Chonticha Srisawang 1
25 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 ประคอง ชอบเสียง 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 Anawatch Mitpratan 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
54 ประธาน ดาบเพชร 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 เอกชัย อดุลยธรรม 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 Thada Jirajaras 1
63 Walaisiri Muangsiri 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
68 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
69 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Acom Sornsute 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 Pantharee Boonsatorn 1
81 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
82 สมชัย วัฒนการุณ 1
83 Kasidit Nootong 1
84 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
85 คัคนางค์ มณีศรี 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
89 จามร วสุรัตน์มณี 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
101 อุทัย บุญประเสริฐ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 ชลัช ชวกุล 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 วัลลภ แย้มเหมือน 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สมพร พรมดี 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 Panee Boonthavi 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
137 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
138 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
139 มยุรี ตันติสิระ 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 Chalermpol Leevailoj 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
150 ศิริชัย ศิริกายะ 1
151 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
154 Wilai Anomasiri 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 กาญจนา แก้วเทพ 1
157 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
158 Vanida Chantarateptawan 1
159 Naiyana Chaiyabutr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย