ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
5 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
6 นราธิป แสงซ้าย 2
7 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
8 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
9 Acom Sornsute 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 กระมล ทองธรรมชาติ 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
20 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
21 ศุกันยา ห้วยผัด 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
27 Phanphen Wattanaarsakit 1
28 วินัย งามแสง 1
29 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 Yeshey Penjor 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Anawatch Mitpratan 1
40 Thanathon Sesuk 1
41 Jittima Chatchawansaisin 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
44 Kasidit Nootong 1
45 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
46 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
47 วาสนา เสียงดัง 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 ชลัช ชวกุล 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
57 ธวัชชัย สันติสุข 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 สมพร พรมดี 1
62 สุวิชา ทองสิมา 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 อวย เกตุสิงห์ 1
67 กมลชนก ยวดยง 1
68 ประธาน ดาบเพชร 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 สุมิตรา พูลทอง 1
74 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
75 Rajalida Lipikorn 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
78 Pornpimol Muanjai 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 เอกชัย อดุลยธรรม 1
81 Thada Jirajaras 1
82 Walaisiri Muangsiri 1
83 Suchin Arunsawatwong 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 คัคนางค์ มณีศรี 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 จามร วสุรัตน์มณี 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 Somying Tumwasorn 1
119 อุทัย บุญประเสริฐ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 วัฒนชัย สมิทธากร 1
122 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 ประคอง ชอบเสียง 1
134 ๋Janes, Gavin W. 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 Naiyana Chaiyabutr 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Panee Boonthavi 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
152 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 บรรจง คณะวรรณ 1
156 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
157 มยุรี ตันติสิระ 1
158 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
159 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย