ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 นราธิป แสงซ้าย 2
4 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
7 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
8 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
9 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
10 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
11 Acom Sornsute 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 ศุกันยา ห้วยผัด 1
18 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
19 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
20 Thanathon Sesuk 1
21 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
22 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
23 Pantharee Boonsatorn 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 วินัย งามแสง 1
28 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 Anawatch Mitpratan 1
39 Kasidit Nootong 1
40 Suchin Arunsawatwong 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
43 Jittima Chatchawansaisin 1
44 Waraporn Siriterm 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 วาสนา เสียงดัง 1
47 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
48 สายฝน ควรผดุง 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 ชลัช ชวกุล 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 สมพร พรมดี 1
56 ธวัชชัย สันติสุข 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
65 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 ประธาน ดาบเพชร 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 Yeshey Penjor 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 Thada Jirajaras 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 ไววิทย์ พุทธารี 1
79 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
80 Varunee Padmasankh 1
81 Walaisiri Muangsiri 1
82 เอกชัย อดุลยธรรม 1
83 สุวดี ยาป่าคาย 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 Srilert Chotpantarat 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 Vanida Chantarateptawan 1
95 Wilai Anomasiri 1
96 Jaitip Paiboon 1
97 วัฒนชัย สมิทธากร 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 กาญจนา แก้วเทพ 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
103 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
104 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 จามร วสุรัตน์มณี 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
115 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
120 Somying Tumwasorn 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 ประคอง ชอบเสียง 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 Puttipongse Varavudhi 1
141 Kitpramuk Tantayaporn 1
142 Garnpimol C. Ritthidej 1
143 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 Supa Chantharasakul 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 Panee Boonthavi 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
151 มยุรี ตันติสิระ 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 Naiyana Chaiyabutr 1
155 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
156 บรรจง คณะวรรณ 1
157 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
158 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
159 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย