ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 Chonticha Srisawang 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 วินัย งามแสง 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 Kasidit Nootong 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 Yeshey Penjor 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
29 ประคอง ชอบเสียง 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
33 สุมา เมืองใย 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
43 รุ่งราวี ทองกันยา 1
44 นภสร โกวรรธนะกุล 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
59 ชลัช ชวกุล 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
64 อวย เกตุสิงห์ 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
72 Acom Sornsute 1
73 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 Thanathon Sesuk 1
83 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 อุทัย บุญประเสริฐ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
103 คัคนางค์ มณีศรี 1
104 สมพร พรมดี 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 วาสนา เสียงดัง 1
111 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 จามร วสุรัตน์มณี 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
119 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
120 ธวัชชัย สันติสุข 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
130 Vimolmas Lipipun 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 ศิริชัย ศิริกายะ 1
149 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 Panee Boonthavi 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 วัฒนชัย สมิทธากร 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2551 6
3 2550 2
4 2549 2
5 2548 1
6 2546 2
7 2538 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาความแข็งแรง และความทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประทับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
3 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานในการอบไม้โดยการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาความแข็งแรง และความทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
6 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
7 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประทับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
8 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
9 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
10 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
11 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
12 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
13 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
14 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2548
15 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2546
16 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
17 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
18 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
19 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย