ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 Somying Tumwasorn 1
12 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 วิไล ชินธเนศ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 สมพร พรมดี 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 สิริพร สิวราวุฒิ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
38 จามร วสุรัตน์มณี 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 บรรจง คณะวรรณ 1
49 มยุรี ตันติสิระ 1
50 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
51 Garnpimol C. Ritthidej 1
52 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 Ampa Luiengpirom 1
56 ละอองทิพย์ เหมะ 1
57 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
60 Puttipongse Varavudhi 1
61 Sompol Sanguanrungsirikul 1
62 Naiyana Chaiyabutr 1
63 Kitpramuk Tantayaporn 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 Vanida Chantarateptawan 1
70 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
71 Srilert Chotpantarat 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
77 Kittisak Likhitwitayawuid 1
78 Panee Boonthavi 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Jittima Chatchawansaisin 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 Waraporn Siriterm 1
96 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 Chayaporn Supachartwong 1
101 สิทธิพร แอกทอง 1
102 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 พรรณี กาญจนพลู 1
105 Chakkaphan Sutthirat 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 สุมา เมืองใย 1
109 วิมล เหมะจันทร 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 Yeshey Penjor 1
116 กำจัด มงคลกุล 1
117 รุ่งราวี ทองกันยา 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 ๋Janes, Gavin W. 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 Thada Jirajaras 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 กมลชนก ยวดยง 1
131 เอกชัย อดุลยธรรม 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
134 ชลัช ชวกุล 1
135 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
136 ไววิทย์ พุทธารี 1
137 Pornpimol Muanjai 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
140 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
141 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
142 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 Pantharee Boonsatorn 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 กระมล ทองธรรมชาติ 1
151 ศุกันยา ห้วยผัด 1
152 Suchin Arunsawatwong 1
153 สุวดี ยาป่าคาย 1
154 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
155 Thanathon Sesuk 1
156 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
157 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
158 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
159 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย