ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
13 Thanathon Sesuk 1
14 สมชัย วัฒนการุณ 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 กระมล ทองธรรมชาติ 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 อวย เกตุสิงห์ 1
20 กมลชนก ยวดยง 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 สิทธิพร แอกทอง 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
31 Jittima Chatchawansaisin 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 Kasidit Nootong 1
36 Waraporn Siriterm 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
42 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
43 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
44 Acom Sornsute 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 ธวัชชัย สันติสุข 1
49 สำเริง แย้มโสภี 1
50 วัลลภ แย้มเหมือน 1
51 สิริพร สิวราวุฒิ 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
62 จามร วสุรัตน์มณี 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Varunee Padmasankh 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 Thada Jirajaras 1
73 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
74 ไววิทย์ พุทธารี 1
75 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
76 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
77 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
78 วาสนา เสียงดัง 1
79 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
80 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
81 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
82 ชลัช ชวกุล 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
86 Wilai Anomasiri 1
87 Jaitip Paiboon 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 กาญจนา แก้วเทพ 1
93 วัฒนชัย สมิทธากร 1
94 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
95 Sumphan Wongseripipatana 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 Boonchai Sangpetngam 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 Chakkaphan Sutthirat 1
131 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 วินัย งามแสง 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 Yeshey Penjor 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
142 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
143 Ampa Luiengpirom 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 มยุรี ตันติสิระ 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
153 วิมล เหมะจันทร 1
154 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
156 ละอองทิพย์ เหมะ 1
157 Puttipongse Varavudhi 1
158 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2551 6
3 2550 2
4 2549 2
5 2548 1
6 2546 2
7 2538 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาความแข็งแรง และความทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประทับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
3 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานในการอบไม้โดยการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาความแข็งแรง และความทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
6 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
7 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประทับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
8 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
9 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
10 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
11 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่โดยใช้หลักการยศาสตร์
12 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
13 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
14 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2548
15 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2546
16 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
17 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
18 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
19 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย