ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย สะตะ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วันชัย สะตะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้ของเสียเป็นมวลรวมในวัสดุผสมโอโพลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายอำพล วงศ์ษา)
3 การใช้เถ้าหนักเป็นมวลรวมในงานจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
4 การใช้เศษวัสดุเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตพรุน
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้เศษวัสดุเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตพรุน
6 การใช้เศษวัสดุเป็นส่วนผสมในคอนกรีตพรุน
7 การใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตในคอนกรีตพรุน
ปี พ.ศ. 2553
8 จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
9 การใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตในคอนกรีตพรุน
10 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2539
11 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบสำหรับผนังคอนกรีต เบาชนิดออโตเคลฟ แอเรทเทด