ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย วัฒนศัพท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถวิลวดี บุรีกุล 15
2 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
3 มานวิภา อินทรทัต 9
4 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
5 พัชรี สิโรรส 9
6 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 4
7 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 2
8 ชัชชม อรรฆภิญญ์ 2
9 ประเสริฐ ตปนียางกูร 2
10 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 2
11 สุรพล ปัตตานี 2
12 สุภาพ พัสอ๋อง 2
13 สุจิตรา วาสนาดำรงดี 2
14 พันธุ์ทิพย์ รามสูต 2
15 ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ 2
16 วงศา คงดี 2
17 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2
18 ชัยวัฒน์ กิตติกุล 2
19 ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ 2
20 สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 2
21 สมชาติ แสงสอาด 2
22 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 1
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1
24 ชนัญญา กาสินพิลา 1
25 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
26 Wanchai Watthanasap 1
27 ศิรินาถ ตงศิริ 1
28 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2545 1
5 2540 1
6 2539 1
7 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ย
2 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
4 การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเกาะสมุยสู่เมืองต้นแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการเฝ้าระวังด้านสุขภาพในประชากรในพื้นที่รอบเขตประกอบการ IRPC จังหวัดระยอง และการจัดทำทะเบียนมะเร็ง (โครงการระยะ 3)
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2540
7 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
8 การตรวจหาการติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูกจากกลุ่มประชากรในจังหวัดขอนแก่น โดยวิธี Polymerase Chain Reaction