ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย วัฒนศัพท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถวิลวดี บุรีกุล 15
2 มานวิภา อินทรทัต 9
3 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
4 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
5 พัชรี สิโรรส 9
6 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 4
7 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 2
8 สุภาพ พัสอ๋อง 2
9 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 2
10 สุรพล ปัตตานี 2
11 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2
13 สุจิตรา วาสนาดำรงดี 2
14 ชนัญญา กาสินพิลา 2
15 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
16 ศิรินาถ ตงศิริ 2
17 พันธุ์ทิพย์ รามสูต 2
18 ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ 2
19 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2
20 ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ 2
21 ชัยวัฒน์ กิตติกุล 2
22 ประเสริฐ ตปนียางกูร 2
23 สมชาติ แสงสอาด 2
24 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 2
25 สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 2
26 ชัชชม อรรฆภิญญ์ 2
27 วงศา คงดี 2
28 Wanchai Watthanasap 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2545 1
5 2540 1
6 2539 1
7 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ย
2 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
4 การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเกาะสมุยสู่เมืองต้นแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการเฝ้าระวังด้านสุขภาพในประชากรในพื้นที่รอบเขตประกอบการ IRPC จังหวัดระยอง และการจัดทำทะเบียนมะเร็ง (โครงการระยะ 3)
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2540
7 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
8 การตรวจหาการติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูกจากกลุ่มประชากรในจังหวัดขอนแก่น โดยวิธี Polymerase Chain Reaction