ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงนุช รักสกุลไทย 4
2 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 4
3 กำจัด รื่นเริงดี 2
4 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
5 ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 2
6 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
7 วรรณพ วิเศษสงวน 2
8 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
9 ช่อฟ้า ทองไทย 2
10 รมณี สงวนดีกุล 1
11 ชยานันท์ แดงใหม่ 1
12 นวพร วรรณวิศาล 1
13 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
14 จีรภา หินซุย 1
15 นิลุบล เล่าอั้น 1
16 สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ 1
17 เปรมวดี เทพวงศ์ 1
18 ณัฐพล ฟ้าภิญโญ 1
19 วรศักดิ์ สมตน 1
20 วารุณี ธนะแพสย์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
23 ดร.สุมิตรา บุญบำรุง 1
24 จุฑา มุกดาสนิท 1
25 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
26 ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา 1
27 เยาวภา ไหวพริบ 1
28 วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 1
29 ปัทมา ระตะนะอาพร 1
30 นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ 1
31 สมจิต อ่อนเหม 1
32 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
33 วันเพ็ญ มีสมญา 1
34 จีรวรรณ มณีโรจน์ 1
35 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2531 1
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือส่วนท้องปลาแซลมอนที่ผ่านการแยกน้ำมันออกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน
5 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
6 การศึกษาวิธีการสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากเศษเหลือปลาแซลมอน
7 การสกัดคอลลาเจนและเจลลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาแซลมอน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่น ๆ
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตกลูโคซามีนจากเศษเหลือของกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบ
11 การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช
ปี พ.ศ. 2550
12 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาปูนิ่ม (Scylla serrata Forskal)โดยใช้โอโซน กรดแอซีติก กรดแล็กติก กรดแอสคอร์บิกและการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปรับบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2545
13 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
14 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
15 การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลบางสกุลในประเทศไทย