ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Wanchai Rivepiboon
- Wanchai Rivepiboom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 วัชรี วัฒนโภคาสิน 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 สมชาย ทยานยง 2
5 สุนิสา อติวิทยาภรณ์ 2
6 สุวิมล ประทุม 2
7 เฉลิมเกียรติ วิไลรัตนาภรณ์ 1
8 Supaporn Kansomkeat 1
9 มารุต ศิลปสุนทร 1
10 วันเพ็ญ ศิรินิรันดร์ 1
11 วีระยุทธ หิรัญ 1
12 จุฑาพักตร์ ปักษี 1
13 ประเสริฐศรี พุทธพิพัฒน์ 1
14 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 1
15 ปกรณ์พงศ์ โพธิพฤกษ์ 1
16 ชีวรัตน์ แนบเนียน 1
17 สุพรรณี อำนาจมงคล 1
18 Sunee Pongpinigpinyo 1
19 ยรรยง เต็งอำนวย 1
20 สุนทร ศรีชู 1
21 Meta Citsawat 1
22 วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา 1
23 Pichayothai Mahatthanapiwat 1
24 มุนินทร์ ชูฉัฏฐะ 1
25 สมชาย กิติภรณ์ 1
26 สุริยันต์ วงศ์เมืองแก่น 1
27 วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ 1
28 จักรภพ วงศ์ละคร 1
29 สุรัตน์ วินิจสร 1
30 พิสุทธิ์ ฤทธาคนี 1
31 อลงกรณ์ ละม่อม 1
32 อลิสรา หินชีระนันท์ 1
33 เพ็ญจันทร์ รักษ์พลเมือง 1
34 ดิเรก เอกบูรณะวัฒน์ 1
35 ยรรยงค์ เจนวณิชสถาพร 1
36 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
37 นิติภูมิ รุ่งนาวา 1
38 ปองลิขิต สิงห์ชัย 1
39 Thimaporn Phetkaew 1
40 สุเมธ เตชาพิสุทธิ์ 1
41 1
42 Boonserm Kijsirikul 1
43 Wiwat Vatanawood 1
44 สุมติ ฤทธิศิลป์ 1
45 ธนกฤต พุทธชน 1
46 Chanwit Kaewkasi 1
47 วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 5
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2547 3
7 2546 1
8 2545 4
9 2544 2
10 2543 7
11 2542 1
12 2541 1
13 2540 4
14 2532 1
15 2529 1
16 2528 2
17 2525 1
18 2518 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาตัวแบบการจับคู่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคู่
2 การพัฒนาการสืบค้นความต้องการของซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาไทย โดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการซอฟต์แวร์ในอดีต
3 การพัฒนาตัวชี้วัดทางจริยธรรมต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์
4 การพัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ฐานกฎฟัซซีในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการมอบหมายงาน
ปี พ.ศ. 2555
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่
6 การพัฒนาตัวแบบประเมินประสิทธิผลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัมโดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด
7 การวัดความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในขั้นตอนของการออกแบบ
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่
9 การพัฒนาตัวแบบประเมินประสิทธิผลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัมโดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด
ปี พ.ศ. 2551
10 แบบจำลองประเมินความเสี่ยงจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
11 แบบจำลองประเมินความเสี่ยงจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2550
12 อัลกอริทึมการเลือกขนาดวัสดุที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการจำลองการอบเหนียว
ปี พ.ศ. 2549
13 An analysis technique to increase testability of class-component
ปี พ.ศ. 2547
14 Multiclass support vector machines using reordering adaptive directed acyclic graphs
15 การออกแบบกฎการแปลงยูเอ็มแอลคลาสไดอะแกรมเป็นสคีมาฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
16 A distributional semantics and latent semantics approach for word sense disambiguation
ปี พ.ศ. 2546
17 ระบบบริการลูกค้าผ่านเว็บสำหรับการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2545
18 Conceptualization of aspect-oriented requirements model
19 Formal specification synthesis using requirements particle networks
20 การตรวจสอบความไม่ต้องกันในเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ภาษาไทย
21 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการเช่าพระเครื่องบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2544
22 Access method of aggregation hierarchy as a tree in OODB
23 A development of deterministic parser using data-directed grammar
ปี พ.ศ. 2543
24 การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด
25 โปรแกรมแปลงภาษากลางเป็นภาษาไทย
26 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
27 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก
28 การออกแบบวิธีการสร้างแฟ้มสัญลักษณ์แสดงตนสำหรับการสอบถามข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
29 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานประเมินผลรายการโทรทัศน์
30 การออกแบบและพัฒนาระบบงานผลิตรายการโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2542
31 การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง
ปี พ.ศ. 2541
32 การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2540
33 เครื่องมือพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์อังกฤษ-ไทย
34 ระบบจัดสร้างฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
35 การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท
36 โครงการการจัดตั้งหน่วยชำนาญพิเศษเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2532
37 การสืบหาและแก้ความผิดพลาดของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2529
38 ภาษาสอบถามภาษาไทยสำหรับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2528
39 การพัฒนคำสั่งแบบโครงสร้างสำหรับเอ็นเบสิกอินเตอร์พริเตอร์
40 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการทำงานของซีไอซีเอส
ปี พ.ศ. 2525
41 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวางแผนในการรักษามะเร็ง โดยวิธีรังสีบำบัด
ปี พ.ศ. 2518
42 ลักษณะแถวรอคอยของผู้ป่วยแผนกเอ็กซ์เรย์ โรงพยาบาลศิริราช