ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย ริจิรวนิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วันชัย ริจิรวนิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 สมชาย พัวจินดาเนตร 7
3 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 4
4 วันชัย ริจิรวนิช 3
5 จรูญ มหิทธาฟองกุล 3
6 รัตรพร อรรถพันธ์ 2
7 อนุกูล คลังบุญครอง 2
8 ปิยพร นาคะนุภาพ 1
9 ปริญญาพร ลินมา 1
10 อุมาพร อนุรักษ์ปรีดา 1
11 ดารารัตน์ นุราช 1
12 อภิชาต อนุกูลอำไพ 1
13 อมร เดชอธิการ 1
14 ปรีดา อัตวินิจ 1
15 โสภาค ศรีลำ 1
16 มณเฑียร ไพพินิจ 1
17 เนตรดาว อดิศรพันธุ์กุล 1
18 จิตตวีร์ พรหโมบล 1
19 ประเชิญ บุญเขียว 1
20 พิสิฐ เจือไทย 1
21 ปาริฉัตร พูนไชยศรี 1
22 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 1
23 เรวัติ กล้าหาญ 1
24 เฉลิมพร เพ็ญดี 1
25 วรณา จิรานพคุณ 1
26 เอกสิน โลหสมบูรณ์ 1
27 ประเสริฐ กาบสลับ 1
28 พิมลศักดิ์ เกตุมาก 1
29 ฐานันดร์ แก้วทอง 1
30 ธราธิป ตรีวิเชียร 1
31 บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 1
32 เจริญเทพ สิริปัญญาวิทย์ 1
33 ชาญวิทย์ ดาวประทีป 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 อนวัชช์ จรปัญญานนท์ 1
36 พงษ์เพ็ญ จันทนะ 1
37 เอกกวี ภูมิฤทธิกุล 1
38 นุชสรา รักอำนวยกิจ 1
39 ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ 1
40 ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม 1
41 พรชัย สนะฟี 1
42 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
43 ชูเกษ อุ่นจิตติ 1
44 บัญชา คูหากาญจน์ 1
45 วรรณวิสาข์ ตั้งอมร 1
46 อิสรพงศ์ บูรณอรรจน์ 1
47 สมอนงค์ กันทรวิชัยวัฒน์ 1
48 วัชรี อัตถากร 1
49 พรเลิศ ลักษณเชษฐ์ 1
50 อุษา แพนพันธ์อ้วน 1
51 จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล 1
52 สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ 1
53 เอกสิทธิ สุวรรณศรี 1
54 รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล 1
55 ประแสง มงคลศิริ 1
56 จันทนา จันทโร 1
57 พรชัย ตุลยธัญ 1
58 การุณย์ นพคุณ 1
59 พยุงศักดิ์ รวยรื่น 1
60 กำพล กิจชระภูมิ 1
61 สมชาย สงวนศักดิ์ 1
62 พิเนตร พัววรานุเคราะห์ 1
63 จันทนา ตันติบัณฑิต 1
64 พิชญา ไกรมาก 1
65 เพชรชรินทร์ พรนภดล 1
66 สุพรรษา พลแก้ว 1
67 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
68 วิรงรอง วัชรสุวรรณเสรี 1
69 ดวงกมล สมบูรณ์มนัสชัย 1
70 เลิศมงคล มารศรี 1
71 สันต์ สถานานนท์ 1
72 กริ่งทิพย์ ศรีธรรม 1
73 นิสา ชัยนภาพร 1
74 กำจร รัถยาบัณฑิต 1
75 พรชัย ผกายทองสุก 1
76 ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ 1
77 โกเมศ เจนอนันต์พร 1
78 สืบพงษ์ คงเดช 1
79 เทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์ 1
80 อรรถพล ฤทธิภักดี 1
81 จิรวุฒิ ทวิชศรี 1
82 เนติ จินดามาตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 5
3 2549 6
4 2548 3
5 2547 3
6 2546 10
7 2545 3
8 2544 4
9 2543 5
10 2542 5
11 2541 1
12 2540 3
13 2539 6
14 2538 2
15 2537 1
16 2536 1
17 2535 2
18 2533 1
19 2532 4
20 2531 1
21 2529 4
22 2528 1
23 2527 1
24 2522 1
25 2521 1
26 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การบริหารความเสี่ยงในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2 การบริหารความเสี่ยงในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2550
3 การบริหารความเสี่ยงของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในสถานประกอบการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
4 การสำรวจประเด็นปัญหาในการบริหารโครงการ กรณีศึกษา การบริหารโครงการก่อสร้าง
5 การวิเคราะห์เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย
6 การวางแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤติกรณีศึกษา : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทรปากเกร็ด นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต
9 การลดเวลานำในการผลิต : กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำ
10 การปรับปรุงระบบแผนงานการผลิตในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานแบบถังกลิ้ง
11 การศึกษาเพื่อพัฒนาคู่มือการวินิจฉัย ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
12 การวางแผนและควบคุมตารางเวลาและต้นทุนของโครงการย้ายระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์
13 การศึกษาระบบการควบคุมการจัดการภายในองค์กร : กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2548
14 การปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบ GMP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร
15 การสำรวจและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอุตสาหกรรมไทย
16 การวิเคราะห์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
17 การบริหารความเสี่ยงของโครงการการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
18 การปรับปรุงมาตรฐานการประเมินระบบบริหารคุณภาพผู้ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
19 การวิเคราะห์สภาพการใช้งานเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ปี พ.ศ. 2546
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเก้าอี้ทันตกรรมด้วยกระบวนการจัดตารางการผลิต
21 การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ในกระบวนการผลิตกระจกเงา
22 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการวัดสมรรถนะในอุตสาหกรรมการผลิต
23 การลดงานระหว่างทำในการผลิต ในอุตสาหกรรมผลิตของเล่นเด็ก
24 การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดฝังโรงงานสำหรับโรงงานกล่องกระดาษ
25 การศึกษาเพื่อการจัดทำคู่มือวินิจฉัยการผลิต และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
26 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับท่อไอเสีย
27 การวิเคราะห์ปัญหาการขยายกำลังการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเก้าอี้ทันตกรรม
28 การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดกระดาษในโรงงานผลิตกระดาษ
29 การวัดสมรรถนะการจัดการทางการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2545
30 การลดเวลาการหยุดของสายการประกอบรถยนต์กระบะ
31 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
32 การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานเก้าอี้ทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2544
33 การจัดจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิง
34 การควบคุมวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตสวิตซ์
35 การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติก ในอุตสาหกรรมรถยนต์
36 การเพิ่มผลผลิตในโรงงานไม้ประสาน
ปี พ.ศ. 2543
37 การพัฒนาระบบการบริหารการผลิตเพื่อการลดความสูญเสีย
38 การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
39 การปรับปรุงการจัดการด้านพลังงานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
40 การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
41 การปรับปรุงสายการผลิตสำหรับโรงงานผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2542
42 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องแก้ว
43 การวางแผนกลยุทธ์สำหรับโรงงานผลิตลูกกลิ้งลำเลียง
44 เกณฑ์ในการพัฒนาสวนนิเวศน์อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
45 การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานติดตั้งของโรงงานผลิตเครื่องครัว
46 การปรับปรุงอรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องครัว
ปี พ.ศ. 2541
47 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหาร
ปี พ.ศ. 2540
48 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีคิวซีดี : กรณีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
49 การพัฒนาระบบแผนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแหอวน
50 การพัฒนาระบบเอกสารและคู่มือปฏิบัติการ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยางของรถยนต์
ปี พ.ศ. 2539
51 การกำหนดกำลังการผลิตและความต้องการ เพื่อการจัดตั้งโรงงานสไตรีนโมโนเมอร์
52 ระบบแผนงานผลิตครบวงจรของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยางของรถยนต์
53 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี : กรณีโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
54 ระบบ การจัดสมดุลการผลิต/การผลิตทันเวลาพอดี : กรณีศึกษาโรงงานผลิตพัดลม
55 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ประดับรถยนต์
56 การพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน สำหรับโรงงานเครื่องเพชรพลอย
ปี พ.ศ. 2538
57 การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
58 การศึกษาเพื่อกำหนดสารที่เหมาะสมในการผลิตสารส้ม
ปี พ.ศ. 2537
59 ระบบการควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2536
60 การศึกษาระบบควบคุมการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมแหอวน
ปี พ.ศ. 2535
61 การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
62 การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบข้อมูลในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ปี พ.ศ. 2533
63 การวิเคราะห์ปัญหาระยะก่อนการผลิต ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พาร์ทิเคิลบอร์ด
ปี พ.ศ. 2532
64 การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาวชนบทอีสานในประเทศไทย
65 ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
66 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตภาชนะอะลูมิเนียมขนาดเล็ก ในประเทศไทย
67 การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมในครัวเรือน ของชาวชนบทอีสาน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
68 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
69 การออกแบบระบบข้อสนเทศทางการผลิตสำหรับโรงงานเม็ดพลาสติก พีวีซี
70 การออกแบบโครงข่ายการประปาในโครงการเมืองใหม่ที่บางพลี
71 การศึกษาเพื่อกำหนดหาแหล่งที่ตั้งใหม่ของโรงงานน้ำตาล ให้กระจายอยู่ในพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยในภาคตะวันตกของประเทศไทย
72 การปรับปรุงการบริหารการผลิตของอุตสาหกรรมอัดปอ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2528
73 สถานการณ์จำลองสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจเงินแชร์
ปี พ.ศ. 2527
74 การคัดเลือกโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2522
75 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตก๊าซฟรีออนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
76 การศึกษาการลงทุนสร้างโรงงานรีดเหล็กเส้นขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2519
77 แถวคอยเครื่องบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ในสภาพไม่สม่ำเสมอ