ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 สิริพร สิวราวุฒิ 1
6 สมพร พรมดี 1
7 สายฝน ควรผดุง 1
8 ปัจจัย บุนนาค 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
14 จิตติมา จุนเจือจาน 1
15 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 พิชาติ เกษเรือง 1
20 วัลลภ แย้มเหมือน 1
21 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
22 สำเริง แย้มโสภี 1
23 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
24 จารุวรรณ เมณฑกา 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 Thada Jirajaras 1
27 Rajalida Lipikorn 1
28 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
29 อวย เกตุสิงห์ 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 เอกชัย อดุลยธรรม 1
34 Walaisiri Muangsiri 1
35 ไววิทย์ พุทธารี 1
36 ธวัชชัย สันติสุข 1
37 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
38 สุทธิเดช กอศรีพร 1
39 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
45 Chalermpol Leevailoj 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
50 Boonchai Sangpetngam 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
57 Jaitip Paiboon 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 Vanida Chantarateptawan 1
62 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
63 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 สิทธิชัย จันทราวดี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 สันติ์ ฉายตระกูล 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
77 Somying Tumwasorn 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
79 อุทัย บุญประเสริฐ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
85 สุวดี ยาป่าคาย 1
86 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
87 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
88 วิมล เหมะจันทร 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 Kitpramuk Tantayaporn 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 ๋Janes, Gavin W. 1
98 ชอุ่ม มลิลา 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
103 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 Sompol Sanguanrungsirikul 1
106 Naiyana Chaiyabutr 1
107 Kittisak Likhitwitayawuid 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 Panee Boonthavi 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
126 Yeshey Penjor 1
127 Acom Sornsute 1
128 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
129 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
130 Chariya Uiyyasathian 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 Pantharee Boonsatorn 1
137 Thanathon Sesuk 1
138 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
146 Kasidit Nootong 1
147 วินัย งามแสง 1
148 Phanphen Wattanaarsakit 1
149 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
151 นภสร โกวรรธนะกุล 1
152 สุมิตรา พูลทอง 1
153 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
154 กำจัด มงคลกุล 1
155 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
156 Chonticha Srisawang 1
157 Anawatch Mitpratan 1
158 สิทธิพร แอกทอง 1
159 Waraporn Siriterm 1
160 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
161 Chayaporn Supachartwong 1
162 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
163 Jittima Chatchawansaisin 1
164 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
165 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2