ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
6 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
7 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
8 Pantharee Boonsatorn 1
9 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 Chariya Uiyyasathian 1
13 Acom Sornsute 1
14 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
15 สุวดี ยาป่าคาย 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
19 Thanathon Sesuk 1
20 สมชัย วัฒนการุณ 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 Kasidit Nootong 1
25 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
26 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
27 Chonticha Srisawang 1
28 Phanphen Wattanaarsakit 1
29 วินัย งามแสง 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Jittima Chatchawansaisin 1
35 Waraporn Siriterm 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Anawatch Mitpratan 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 Chayaporn Supachartwong 1
42 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
43 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 สมพร พรมดี 1
46 ปัจจัย บุนนาค 1
47 สุวิชา ทองสิมา 1
48 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 จิตติมา จุนเจือจาน 1
56 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
57 ธวัชชัย สันติสุข 1
58 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 พิชาติ เกษเรือง 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 Thada Jirajaras 1
67 Rajalida Lipikorn 1
68 เอกชัย อดุลยธรรม 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 Walaisiri Muangsiri 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 จารุวรรณ เมณฑกา 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 สุทธิเดช กอศรีพร 1
81 Varunee Padmasankh 1
82 Pornpimol Muanjai 1
83 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
84 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 ศิริชัย ศิริกายะ 1
97 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
98 Jaitip Paiboon 1
99 Wilai Anomasiri 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 สิทธิชัย จันทราวดี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 สันติ์ ฉายตระกูล 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
115 คัคนางค์ มณีศรี 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 Somying Tumwasorn 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 อุทัย บุญประเสริฐ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
122 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
124 วิไล ชินธเนศ 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 Yeshey Penjor 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
142 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 ประคอง ชอบเสียง 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Garnpimol C. Ritthidej 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 Panee Boonthavi 1
155 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
156 Vimolmas Lipipun 1
157 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
158 Naiyana Chaiyabutr 1
159 Sompol Sanguanrungsirikul 1
160 Ampa Luiengpirom 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
163 มยุรี ตันติสิระ 1
164 บรรจง คณะวรรณ 1
165 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
3 2533 1
4 2526 1
5 2524 1
6 2523 1
7 2522 1
8 2520 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2535
2 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2533
3 การวิเคราะห์การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจไทย
ปี พ.ศ. 2526
4 ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า
ปี พ.ศ. 2524
5 ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจำหน่ายของอุตสาหกรรมปากกาลูกลื่น ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
6 ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2522
7 ปัญหาในการจำหน่ายและการควบคุมการผลิตน้ำตาล ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
8 ปัญหากฎหมายการบัญชีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์