ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 พรรณี กาญจนพลู 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
8 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
9 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
10 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
11 Chakkaphan Sutthirat 1
12 วิมล เหมะจันทร 1
13 สุมา เมืองใย 1
14 ๋Janes, Gavin W. 1
15 Yeshey Penjor 1
16 สุมิตรา พูลทอง 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 ประคอง ชอบเสียง 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
30 Kittisak Likhitwitayawuid 1
31 Supa Chantharasakul 1
32 Sumphan Wongseripipatana 1
33 มยุรี ตันติสิระ 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 Puttipongse Varavudhi 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 ละอองทิพย์ เหมะ 1
38 Sompol Sanguanrungsirikul 1
39 Naiyana Chaiyabutr 1
40 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
41 Ampa Luiengpirom 1
42 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 วินัย งามแสง 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
50 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 Acom Sornsute 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 Chonticha Srisawang 1
67 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
70 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
71 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
72 Panee Boonthavi 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 Kasidit Nootong 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 วัฒนชัย สมิทธากร 1
86 ปัจจัย บุนนาค 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 สมพร พรมดี 1
91 สิริพร สิวราวุฒิ 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 จิตติมา จุนเจือจาน 1
96 สำเริง แย้มโสภี 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 พิชาติ เกษเรือง 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
105 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 Rajalida Lipikorn 1
108 เอกชัย อดุลยธรรม 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 Thada Jirajaras 1
111 ประธาน ดาบเพชร 1
112 กมลชนก ยวดยง 1
113 อวย เกตุสิงห์ 1
114 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
115 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
116 Varunee Padmasankh 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 จารุวรรณ เมณฑกา 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 Pornpimol Muanjai 1
123 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
124 สุทธิเดช กอศรีพร 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
127 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
129 ศิริชัย ศิริกายะ 1
130 Srilert Chotpantarat 1
131 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
132 Boonchai Sangpetngam 1
133 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
134 Chalermpol Leevailoj 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
151 สิทธิชัย จันทราวดี 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 สันติ์ ฉายตระกูล 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
156 วิไล ชินธเนศ 1
157 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
159 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
161 Somying Tumwasorn 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
163 อุทัย บุญประเสริฐ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2