ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 รุ่งราวี ทองกันยา 1
6 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
7 ชอุ่ม มลิลา 1
8 Yeshey Penjor 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 สุมิตรา พูลทอง 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 นภสร โกวรรธนะกุล 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 วินัย งามแสง 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Sompol Sanguanrungsirikul 1
27 Puttipongse Varavudhi 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
33 Kitpramuk Tantayaporn 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 วิมล เหมะจันทร 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
42 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 Chayaporn Supachartwong 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
49 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 กระมล ทองธรรมชาติ 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 Thada Jirajaras 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 Waraporn Siriterm 1
67 Kasidit Nootong 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 สิทธิพร แอกทอง 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
72 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
75 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 Pantharee Boonsatorn 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 Acom Sornsute 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 Jittima Chatchawansaisin 1
85 Garnpimol C. Ritthidej 1
86 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 พิชาติ เกษเรือง 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 จิตติมา จุนเจือจาน 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
97 สิทธิชัย จันทราวดี 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 สันติ์ ฉายตระกูล 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
103 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
105 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 จารุวรรณ เมณฑกา 1
109 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
110 สุทธิเดช กอศรีพร 1
111 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
112 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
113 Varunee Padmasankh 1
114 Pornpimol Muanjai 1
115 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 สมพร พรมดี 1
119 ปัจจัย บุนนาค 1
120 สายฝน ควรผดุง 1
121 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
122 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
123 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
124 วาสนา เสียงดัง 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
127 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
128 Jaitip Paiboon 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 Vanida Chantarateptawan 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 Sumphan Wongseripipatana 1
138 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
139 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 Panee Boonthavi 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
156 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
157 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
158 Srilert Chotpantarat 1
159 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
160 Chalermpol Leevailoj 1
161 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 Vimolmas Lipipun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
3 2533 1
4 2526 1
5 2524 1
6 2523 1
7 2522 1
8 2520 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2535
2 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2533
3 การวิเคราะห์การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจไทย
ปี พ.ศ. 2526
4 ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า
ปี พ.ศ. 2524
5 ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจำหน่ายของอุตสาหกรรมปากกาลูกลื่น ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
6 ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2522
7 ปัญหาในการจำหน่ายและการควบคุมการผลิตน้ำตาล ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
8 ปัญหากฎหมายการบัญชีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์