ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
17 Varunee Padmasankh 1
18 เอกชัย อดุลยธรรม 1
19 Rajalida Lipikorn 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 กระมล ทองธรรมชาติ 1
22 Thada Jirajaras 1
23 อวย เกตุสิงห์ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 Kasidit Nootong 1
30 Anawatch Mitpratan 1
31 สิทธิพร แอกทอง 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 Pornpimol Muanjai 1
37 สมชัย วัฒนการุณ 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 Acom Sornsute 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
55 สันติ์ ฉายตระกูล 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
62 สิทธิชัย จันทราวดี 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 พิชาติ เกษเรือง 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 สุทธิเดช กอศรีพร 1
72 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
73 จารุวรรณ เมณฑกา 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 จิตติมา จุนเจือจาน 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 ปัจจัย บุนนาค 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 Wilai Anomasiri 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
95 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
96 Panee Boonthavi 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
100 Garnpimol C. Ritthidej 1
101 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 Sumphan Wongseripipatana 1
105 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
106 Vanida Chantarateptawan 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 Somying Tumwasorn 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
117 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 Chalermpol Leevailoj 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 บรรจง คณะวรรณ 1
127 Yeshey Penjor 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
131 รุ่งราวี ทองกันยา 1
132 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
133 ๋Janes, Gavin W. 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 กำจัด มงคลกุล 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 Chonticha Srisawang 1
138 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
139 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
142 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
143 วินัย งามแสง 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 Puttipongse Varavudhi 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 Sompol Sanguanrungsirikul 1
151 Naiyana Chaiyabutr 1
152 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
156 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
157 พรรณี กาญจนพลู 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
160 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
161 สุมา เมืองใย 1
162 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
163 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
164 วิมล เหมะจันทร 1
165 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2