ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
6 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
7 จารุวรรณ เมณฑกา 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 สุทธิเดช กอศรีพร 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 ปัจจัย บุนนาค 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
18 สมพร พรมดี 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
24 เอกชัย อดุลยธรรม 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 Thanathon Sesuk 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 Rajalida Lipikorn 1
36 วัลลภ แย้มเหมือน 1
37 Walaisiri Muangsiri 1
38 Thada Jirajaras 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 พิชาติ เกษเรือง 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 อุทัย บุญประเสริฐ 1
54 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 Srilert Chotpantarat 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 Chalermpol Leevailoj 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
65 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
66 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
71 สำเริง แย้มโสภี 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
77 คัคนางค์ มณีศรี 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
79 สิทธิชัย จันทราวดี 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
81 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 สันติ์ ฉายตระกูล 1
84 จิตติมา จุนเจือจาน 1
85 Pantharee Boonsatorn 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 บรรจง คณะวรรณ 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
108 Jaitip Paiboon 1
109 Wilai Anomasiri 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
116 วัฒนชัย สมิทธากร 1
117 Sumphan Wongseripipatana 1
118 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
119 Garnpimol C. Ritthidej 1
120 Supa Chantharasakul 1
121 Kittisak Likhitwitayawuid 1
122 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
123 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
124 Panee Boonthavi 1
125 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 Waraporn Siriterm 1
128 Kasidit Nootong 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
133 Chayaporn Supachartwong 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 Acom Sornsute 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
144 Chariya Uiyyasathian 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
147 รุ่งราวี ทองกันยา 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 Yeshey Penjor 1
150 ชอุ่ม มลิลา 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 Chakkaphan Sutthirat 1
153 ประคอง ชอบเสียง 1
154 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
155 สุมิตรา พูลทอง 1
156 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
157 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
158 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
159 Chonticha Srisawang 1
160 Phanphen Wattanaarsakit 1
161 วินัย งามแสง 1
162 กำจัด มงคลกุล 1
163 นภสร โกวรรธนะกุล 1
164 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
165 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2