ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
6 Ampa Luiengpirom 1
7 บรรจง คณะวรรณ 1
8 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
9 Vimolmas Lipipun 1
10 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
11 Naiyana Chaiyabutr 1
12 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
13 มยุรี ตันติสิระ 1
14 Kitpramuk Tantayaporn 1
15 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
16 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
17 วิมล เหมะจันทร 1
18 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
19 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
20 Puttipongse Varavudhi 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 Sompol Sanguanrungsirikul 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 กาญจนา แก้วเทพ 1
26 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
27 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
28 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
31 ศิริชัย ศิริกายะ 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 Jaitip Paiboon 1
34 Wilai Anomasiri 1
35 Kittisak Likhitwitayawuid 1
36 สุมา เมืองใย 1
37 Sumphan Wongseripipatana 1
38 Panee Boonthavi 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
41 วัฒนชัย สมิทธากร 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
46 Anawatch Mitpratan 1
47 สิทธิพร แอกทอง 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 Chayaporn Supachartwong 1
50 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
51 Chonticha Srisawang 1
52 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
53 Jittima Chatchawansaisin 1
54 Kasidit Nootong 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 Acom Sornsute 1
57 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 Chariya Uiyyasathian 1
60 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
61 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
66 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
67 ๋Janes, Gavin W. 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 ประคอง ชอบเสียง 1
70 Chakkaphan Sutthirat 1
71 พรรณี กาญจนพลู 1
72 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
73 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
74 รุ่งราวี ทองกันยา 1
75 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 วินัย งามแสง 1
78 Phanphen Wattanaarsakit 1
79 นภสร โกวรรธนะกุล 1
80 กำจัด มงคลกุล 1
81 Yeshey Penjor 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 Chalermpol Leevailoj 1
86 Pornpimol Muanjai 1
87 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
88 สุทธิเดช กอศรีพร 1
89 ไววิทย์ พุทธารี 1
90 Varunee Padmasankh 1
91 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
92 Rajalida Lipikorn 1
93 เอกชัย อดุลยธรรม 1
94 Walaisiri Muangsiri 1
95 จารุวรรณ เมณฑกา 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 วาสนา เสียงดัง 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
105 Thada Jirajaras 1
106 ประธาน ดาบเพชร 1
107 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
108 กระมล ทองธรรมชาติ 1
109 Thanathon Sesuk 1
110 สมชัย วัฒนการุณ 1
111 ศุกันยา ห้วยผัด 1
112 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
113 Pantharee Boonsatorn 1
114 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สมพร พรมดี 1
126 ปัจจัย บุนนาค 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
128 อุทัย บุญประเสริฐ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
130 วิไล ชินธเนศ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
132 คัคนางค์ มณีศรี 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
134 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
137 Boonchai Sangpetngam 1
138 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
146 สิทธิชัย จันทราวดี 1
147 พิชาติ เกษเรือง 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
150 สำเริง แย้มโสภี 1
151 จิตติมา จุนเจือจาน 1
152 สุวิชา ทองสิมา 1
153 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
154 วัลลภ แย้มเหมือน 1
155 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
156 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
158 สันติ์ ฉายตระกูล 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
160 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
162 ธวัชชัย สันติสุข 1
163 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
165 Srilert Chotpantarat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2