ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 ธวัชชัย สันติสุข 1
6 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
7 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
10 พิชาติ เกษเรือง 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 สันติ์ ฉายตระกูล 1
15 คัคนางค์ มณีศรี 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
17 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 สิทธิชัย จันทราวดี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
21 สำเริง แย้มโสภี 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
24 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
27 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
28 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
29 จารุวรรณ เมณฑกา 1
30 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
31 สุทธิเดช กอศรีพร 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 วาสนา เสียงดัง 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 ปัจจัย บุนนาค 1
39 สมพร พรมดี 1
40 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
41 สายฝน ควรผดุง 1
42 สิริพร สิวราวุฒิ 1
43 จิตติมา จุนเจือจาน 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 Panee Boonthavi 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 Garnpimol C. Ritthidej 1
60 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
61 Kittisak Likhitwitayawuid 1
62 Supa Chantharasakul 1
63 Sumphan Wongseripipatana 1
64 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
65 Vanida Chantarateptawan 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
68 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
72 Pornpimol Muanjai 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 ศิริชัย ศิริกายะ 1
79 Srilert Chotpantarat 1
80 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
88 Yeshey Penjor 1
89 สุมิตรา พูลทอง 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 ๋Janes, Gavin W. 1
92 Chakkaphan Sutthirat 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
98 Chonticha Srisawang 1
99 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 Phanphen Wattanaarsakit 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 วินัย งามแสง 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 Naiyana Chaiyabutr 1
108 Sompol Sanguanrungsirikul 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 บรรจง คณะวรรณ 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 Kitpramuk Tantayaporn 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 สุมา เมืองใย 1
118 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 วิมล เหมะจันทร 1
121 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
122 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
130 สุวดี ยาป่าคาย 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 Thanathon Sesuk 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 Rajalida Lipikorn 1
138 เอกชัย อดุลยธรรม 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 Thada Jirajaras 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 กมลชนก ยวดยง 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 สมชัย วัฒนการุณ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 Kasidit Nootong 1
148 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 Waraporn Siriterm 1
151 สิทธิพร แอกทอง 1
152 Chayaporn Supachartwong 1
153 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
154 Anawatch Mitpratan 1
155 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
156 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
157 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
158 Pantharee Boonsatorn 1
159 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
160 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
161 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
162 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
163 Chariya Uiyyasathian 1
164 Acom Sornsute 1
165 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2