ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 พรรณี กาญจนพลู 1
7 สุมา เมืองใย 1
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
16 Yeshey Penjor 1
17 สุมิตรา พูลทอง 1
18 รุ่งราวี ทองกันยา 1
19 ชอุ่ม มลิลา 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 Garnpimol C. Ritthidej 1
26 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
29 Sumphan Wongseripipatana 1
30 Panee Boonthavi 1
31 Kittisak Likhitwitayawuid 1
32 Supa Chantharasakul 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 มยุรี ตันติสิระ 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 ละอองทิพย์ เหมะ 1
44 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 Pantharee Boonsatorn 1
47 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
48 ศุกันยา ห้วยผัด 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 Acom Sornsute 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
67 Chonticha Srisawang 1
68 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 Phanphen Wattanaarsakit 1
71 นภสร โกวรรธนะกุล 1
72 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
73 วินัย งามแสง 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
76 Kasidit Nootong 1
77 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 Waraporn Siriterm 1
80 สิทธิพร แอกทอง 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Anawatch Mitpratan 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
86 สมพร พรมดี 1
87 ปัจจัย บุนนาค 1
88 สุวิชา ทองสิมา 1
89 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
90 สิริพร สิวราวุฒิ 1
91 สายฝน ควรผดุง 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 วาสนา เสียงดัง 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 วัลลภ แย้มเหมือน 1
96 จิตติมา จุนเจือจาน 1
97 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 พิชาติ เกษเรือง 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 Thada Jirajaras 1
108 Rajalida Lipikorn 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
112 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
113 กมลชนก ยวดยง 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 จารุวรรณ เมณฑกา 1
118 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 สุทธิเดช กอศรีพร 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
127 Srilert Chotpantarat 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
130 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
131 Chalermpol Leevailoj 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
148 คัคนางค์ มณีศรี 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
150 สิทธิชัย จันทราวดี 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
152 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
154 สันติ์ ฉายตระกูล 1
155 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
158 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
160 Somying Tumwasorn 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
162 วิไล ชินธเนศ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
164 อุทัย บุญประเสริฐ 1
165 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2