ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
3 เสาวภาคย์ พินิจศักดิ์ 2
4 เอกลักษณ์ อินทุวรรณรัตน์ 1
5 ประวุฒิ เวชรักษ์ 1
6 หรรษา ประนอมสกุล 1
7 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
8 สมพล ปิดกวงษ์ 1
9 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
10 Sathirakorn Pongpanich 1
11 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
12 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
14 จิตรปราณี วาศวิท 1
15 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
16 สถิรกร พงศ์พานิช 1
17 ธงชัย สืบแก้ว 1
18 ประธาน อารีพล 1
19 สุริชัย หวันแก้ว 1
20 วันชัย มีชาติ 1
21 อุทัย บุญประเสริฐ 1
22 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
23 อภิศักดิ์ สิทธิโชคอรุณ 1
24 อมรา พงศาพิชญ์ 1
25 จรัส สุวรรณมาลา 1
26 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
27 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
28 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
29 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
30 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
31 แสงสันต์ พานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2547 1
3 2544 3
4 2539 1
5 2538 1
6 2535 1
7 2534 2
8 2529 1
9 2526 1
10 2523 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2547
2 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้มีบัตรทอง ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2544
3 การกำหนดค่าปล่อยมลพิษ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
4 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย
5 วงเงินเบี้ยประกันที่พึงใจจ่ายในการทำประกันสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
6 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการรักษาพยายาลของสถานบริการสาธารณสุข ระดับต่างๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
7 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2535
8 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532
ปี พ.ศ. 2534
9 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2529
11 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2526
12 ทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
ปี พ.ศ. 2523
13 การศึกษาเชิงประเมินสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาสำหรับประเทศไทย