ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนา ศรีพจนารถ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2553
2 การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการส่งเสริมอาชีพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
4 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
7 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาสถานการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
9 การพัฒนาโปรแกรมในการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง
10 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
11 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังแท้ง
12 การพัฒนาโปรแกรมในการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องำฟรักษาภาวะตัวเหลือง
13 การศึกษาสถานการณ์แท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
14 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2548
15 การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2542
16 ความต้องการความรู้ของพยาบาลในการจัดประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540
17 ความต้องการความรู้ของพยาบาลในการจัดประสบการณ์การฝึกภาคปฎิบัติการพยาบาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
18 สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก