ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนา วัฒนกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุไรวรรณ วัฒนกุล 31
2 ชาญยุทธ สุดทองคง 19
3 ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช 15
4 ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 13
5 กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 13
6 วิกิจ ผินรับ 11
7 จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 11
8 พชร เพ็ชรประดับ 11
9 โตมร มีเดช 8
10 มาโนช ขำเจริญ 5
11 ชุตินุช สุจริต 4
12 วรรณวลัย เอี้ยวชิโป 4
13 สุรเสน ศรีริกานนท์ 4
14 ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 4
15 ปรีดา เกิดสุข 4
16 พรเทพ วิรัชวงศ์ 3
17 สุวิกาล เพ็ชรประดับ 2
18 อำนาจ สร้อยทอง 2
19 อุไรวรรณ ไพชำนาญ 2
20 สิทธิโชค จันทร์ย่อง 2
21 ขวัญตา ตันติกำธน 2
22 วรวุฒิ เกิดปราง 2
23 สุวัจน์ ธัญรส 2
24 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 1
25 สมรักษ์ รอดเจริญ 1
26 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 1
27 วรพร ธารางกูร 1
28 สุชาติ แดงหนองหิน 1
29 โกสินทร์ พัฒนมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2557 8
4 2556 6
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2552 4
9 2551 5
10 2550 2
11 2549 6
12 2548 9
13 2547 3
14 2546 3
15 2545 13
16 2544 13
17 2543 4
18 2542 1
19 2541 4
20 2536 1
21 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำนึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารปลากะพงขาวเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2 ประสิทธิภาพของเชื้อบาซิลลัสท้องถิ่นต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดตายและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2559
3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน หมุ่3 ตำบลไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2557
4 การทำประมงกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง
5 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่าย Nostoc commune และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
6 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936)
7 การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของธาตุอาหารตามฤดูกาลและอัตราการไหลลงทะเลในบริเวณปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
8 การเลี้ยงฟองน้ำ Xestospongia sp. สีน้ำเงินบริเวณแหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อผลิตสารต้านมะเร็ง
9 การประยุกต์ใช้น้ำนึ่งปลาเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดินในอาหารปลาช่อน
10 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
11 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2556
12 การจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
13 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง
14 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง
15 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
16 การจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะเคี่ยม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
17 การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
18 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
19 ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น
ปี พ.ศ. 2554
20 ผลการใช้ครีมจากการผลิตน้ำมันมะพร้าวในอาหารไก่กระทง
21 สัดส่วนที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารสำหรับปลาหมอไทย
ปี พ.ศ. 2553
22 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
23 สัดส่วนที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารสำหรับปลาหมอไทย
ปี พ.ศ. 2552
24 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
25 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ อัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
26 การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โดยการเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นสูง ที่แตกต่างกัน 2 วิธี
27 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2551
28 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม (Sesarma mederi)
29 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศหญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
30 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกัลปังหา Ctenocella sp.และสาหร่ายสีน้ำตาล Turbinaria sp.ในบริเวณจังหวัดกระบี่
31 ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันที่เสริมในอาหารเลี้ยงปลากะรังเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
32 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศ หญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
33 การศึกษาวิธีผลิตลูกปูแสม (Sesarma vesicolor Tweedie, 1940) จากโรงเพาะฟัก
34 การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
ปี พ.ศ. 2549
35 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
36 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
37 ผลของสารเมือกสกัดจากฟองน้ำทะเลบางชนิด ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
38 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทย โดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
39 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบหนาแน่นสูง โดยใช้โปรไปโอดิกร่วมกับการให้อากาศ
40 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบหนาแน่นสูง โดยใช้โปรไปโอดิกร่วมกับการให้อากาศ
ปี พ.ศ. 2548
41 การศึกษาวิธีผลิตลูกปูแสม (Sesarma vesicolor Tweedie, 1940) จากโรงเพาะฟัก
42 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
43 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
44 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
45 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ
46 การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านในประเทศไทย
47 การศึกษาความชุกชุม วัสดุล่อลูกหอย และวิธีการเลี้ยงหอยมุกแกลบ บริเวณคลองสิเกา อ.สิเกา จังหวัดตรัง
48 ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
49 เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารในโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
50 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
51 การศึกษาและทดลองปลูกหญ้าทะเล บริเวณหาดราชมงคล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
52 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2546
53 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทย โดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
54 การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
55 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
ปี พ.ศ. 2545
56 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
57 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
58 เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารในโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน
59 การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
60 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทยโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
61 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
62 การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อพักน้ำทิ้ง คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
63 เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารในโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน
64 ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
65 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกันบริเวณคลองสิเกาจังหวัดตรัง
66 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
67 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทยโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
68 การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อพักน้ำทิ้ง คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2544
69 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ
70 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
71 การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านในประเทศไทย
72 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
73 การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
74 ผลของสารเมือกสกัดจากฟองน้ำทะเลบางชนิด ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
75 ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
76 การศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีในน้ำฝรั่ง ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งกลาดำ
77 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
78 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
79 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
80 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ ในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
81 การทดลองอนุบาลลูกปลากระพงขาวในบ่อซีเมนต์โดยใช้อาหารสด 3 ชนิด
ปี พ.ศ. 2543
82 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภาบริเวณสิเกา จังหวัดตรัง
83 การศึกษาและทดลองปลูกหญ้าทะเลบริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
84 การศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีในน้ำฝรั่ง ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งกุลาดำ
85 การทดลองเลี้ยงปลากะรังในกระชัง บริเวณอ่าวราชมงคล จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2542
86 การศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีในน้ำฝรั่ง ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งกลาดำ
ปี พ.ศ. 2541
87 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภาบริเวณสิเกา จังหวัดตรัง
88 การศึกษาและทดลองปลูกหญ้าทะเล บริเวณหาดราชมงคล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
89 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
90 การศึกษาและทดลองปลูกหญ้าทะเลบริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2536
91 ผลของ 17(...) -เอสตราไดออล และ 11(...) -ไฮดรอกซีแอนโดรสตินิไดโอน ต่อการเปลี่ยนเพศของปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
92 การศึกษาความชุกชุม วัสดุล่อลูกหอย และวิธีการเลี้ยงหอยมุกแกลบ บริเวณคลองสิเกา อ.สิเกา จังหวัดตรัง