ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนา วัฒนกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุไรวรรณ วัฒนกุล 31
2 ชาญยุทธ สุดทองคง 19
3 ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช 15
4 ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 13
5 กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 13
6 วิกิจ ผินรับ 11
7 จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 11
8 พชร เพ็ชรประดับ 11
9 โตมร มีเดช 8
10 มาโนช ขำเจริญ 5
11 ชุตินุช สุจริต 4
12 วรรณวลัย เอี้ยวชิโป 4
13 สุรเสน ศรีริกานนท์ 4
14 ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 4
15 ปรีดา เกิดสุข 4
16 พรเทพ วิรัชวงศ์ 3
17 สุวิกาล เพ็ชรประดับ 2
18 อำนาจ สร้อยทอง 2
19 อุไรวรรณ ไพชำนาญ 2
20 สิทธิโชค จันทร์ย่อง 2
21 ขวัญตา ตันติกำธน 2
22 วรวุฒิ เกิดปราง 2
23 สุวัจน์ ธัญรส 2
24 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 1
25 สมรักษ์ รอดเจริญ 1
26 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 1
27 วรพร ธารางกูร 1
28 สุชาติ แดงหนองหิน 1
29 โกสินทร์ พัฒนมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2557 8
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 3
10 2549 2
11 2546 1
12 2545 9
13 2544 5
14 2543 2
15 2536 1
16 543 93
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำนึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารปลากะพงขาวเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2 ประสิทธิภาพของเชื้อบาซิลลัสท้องถิ่นต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดตายและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2559
3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน หมุ่3 ตำบลไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2557
4 การทำประมงกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง
5 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่าย Nostoc commune และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
6 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie, 1936)
7 การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของธาตุอาหารตามฤดูกาลและอัตราการไหลลงทะเลในบริเวณปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
8 การเลี้ยงฟองน้ำ Xestospongia sp. สีน้ำเงินบริเวณแหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อผลิตสารต้านมะเร็ง
9 การประยุกต์ใช้น้ำนึ่งปลาเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดินในอาหารปลาช่อน
10 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
11 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2556
12 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง
13 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
14 การจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะเคี่ยม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
15 การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
16 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
17 ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น
ปี พ.ศ. 2554
18 ผลการใช้ครีมจากการผลิตน้ำมันมะพร้าวในอาหารไก่กระทง
19 สัดส่วนที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารสำหรับปลาหมอไทย
ปี พ.ศ. 2553
20 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
21 สัดส่วนที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารสำหรับปลาหมอไทย
ปี พ.ศ. 2552
22 การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2551
23 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกัลปังหา Ctenocella sp.และสาหร่ายสีน้ำตาล Turbinaria sp.ในบริเวณจังหวัดกระบี่
24 ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันที่เสริมในอาหารเลี้ยงปลากะรังเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
25 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศ หญ้าทะเล และชุมชนประมงชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2549
26 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบหนาแน่นสูง โดยใช้โปรไปโอดิกร่วมกับการให้อากาศ
27 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมแบบหนาแน่นสูง โดยใช้โปรไปโอดิกร่วมกับการให้อากาศ
ปี พ.ศ. 2546
28 ผลของฮอร์โมนเอสตราไดออลต่อปริมาณโปรตีน และไวเทลโลจีนินในเลือดปลาตูหนา
ปี พ.ศ. 2545
29 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทยโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
30 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
31 การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อพักน้ำทิ้ง คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
32 เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารในโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน
33 ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
34 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกันบริเวณคลองสิเกาจังหวัดตรัง
35 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
36 การปรับปรุงพันธุ์ปลากัดไทยโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์
37 การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อพักน้ำทิ้ง คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2544
38 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
39 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
40 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
41 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ ในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
42 การทดลองอนุบาลลูกปลากระพงขาวในบ่อซีเมนต์โดยใช้อาหารสด 3 ชนิด
ปี พ.ศ. 2543
43 การศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีในน้ำฝรั่ง ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งกุลาดำ
44 การทดลองเลี้ยงปลากะรังในกระชัง บริเวณอ่าวราชมงคล จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2536
45 ผลของ 17(...) -เอสตราไดออล และ 11(...) -ไฮดรอกซีแอนโดรสตินิไดโอน ต่อการเปลี่ยนเพศของปลาดุกอุย