ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนา พันธุ์ศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพ
2 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง
3 การพัฒนาศักยภาพ วัยรุ่น ครอบครัว และโรงเรียน ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาศักยภาพ วัยรุ่น ครอบครัว และโรงเรียน ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
5 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2541
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้สูงอายุกับการดำเนินชีวิต (วิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ)
ปี พ.ศ. 2535
7 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล