ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รมณีย์ หวังดีธรรม 8
2 นิพนธ์ เกตุจ้อย 8
3 สุขฤดี สุขใจ 8
4 ชยันต์ บุญยรักษ์ 8
5 นิพันธ์ ประทุมศิริ 6
6 สมชาย สุวราห์วรรณ 4
7 ธิดา ธนารักษ์ 4
8 ศิริชัย เทพา 4
9 ธวัชชัย สุวรรณคำ 4
10 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 4
11 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 4
12 ศรายุทธ วัยวุฒิ 4
13 ไพฑูรย์ เหล่าดี 4
14 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
15 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 2
16 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
17 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
18 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
19 กุลยา จันทร์อรุณ 2
20 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 2
21 กัลยา จิตสว่าง 2
22 สังวาลย์ เพ็งพัด 2
23 H. Gabler 2
24 ประพนธ์ ธนารักษ์ 2
25 บุญเรือน กลางณรงค์ 2
26 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 2
27 นิมิตร ศรีปรางค์ 2
28 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
29 พัชรินทร์ เยาวรัตน์ 2
30 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 2
31 บงกช ประสิทธิ์ 2
32 บุญส่ง แสงอ่อน 2
33 อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ 2
34 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
35 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
36 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
37 วิลาศ วูวงศ์ 2
38 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
39 Kerstin Wydra 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 4
2 2549 2
3 2548 4
4 2547 6
5 2546 5
6 2545 3
7 2544 2
8 2543 1
9 2542 2
10 2541 1
11 2540 4
12 2539 1
13 2538 1
14 2537 2
15 2536 3
16 2534 1
17 2532 1
18 2520 1
19 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
2 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ เทคโนโลยี เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรฯ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
4 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
6 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2548
7 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
8 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
9 การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพ สำหรับ อบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
10 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลันงานน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
12 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
13 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
14 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
15 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยระบบ Dish Stirling Engine
16 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
17 การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพ สำหรับ อบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
18 รายงานผลการทดสอบเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์
19 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
20 โครงการศึกษา และวิจัยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในอุตสาหกรรมอบแห้งผัก
21 การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากเปลือกกล้วย ในเขตจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2545
22 รายงานผลการทดสอบเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์
23 การพัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
24 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง จากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2544
25 การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากเปลือกกล้วย ในเขตจังหวัดสุโขทัย
26 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
27 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
28 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
29 โครงการศึกษา และวิจัยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในอุตสาหกรรมอบแห้งผัก
ปี พ.ศ. 2541
30 การอบแห้งผลิตภัณฑ์เนื้อ และปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2540
31 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
32 การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก
33 ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
34 การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสจากเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2539
35 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
36 ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2537
37 การอบแห้งผลิตภัณฑ์เนื้อ และปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
38 การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสจากเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2536
39 การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก
40 ข้อมูลการใช้พลังงานเชิงความร้อนในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง
41 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2534
42 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2532
43 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2520
44 โครงสร้างของโวเดียมคลอไรด์ที่เกิดจากการตกผลึกวิธีต่าง ๆ / วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 ข้อมูลการใช้พลังงานเชิงความร้อนในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง
46 การประเมิน ความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (ระยะที่ 1)
47 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบทำความเย็นและผลิตกระแสไฟฟ้าในเมืองไทย
48 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย