ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
5 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
6 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 Phanphen Wattanaarsakit 1
15 วินัย งามแสง 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Kasidit Nootong 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 Chayaporn Supachartwong 1
24 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
25 Jittima Chatchawansaisin 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 สุมา เมืองใย 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 วิมล เหมะจันทร 1
34 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 Yeshey Penjor 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 ๋Janes, Gavin W. 1
42 ประคอง ชอบเสียง 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 กำจัด มงคลกุล 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 Thada Jirajaras 1
50 ประธาน ดาบเพชร 1
51 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
52 กมลชนก ยวดยง 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
70 Acom Sornsute 1
71 Chariya Uiyyasathian 1
72 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 สมชัย วัฒนการุณ 1
75 ศุกันยา ห้วยผัด 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 Thanathon Sesuk 1
80 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
81 กระมล ทองธรรมชาติ 1
82 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 คัคนางค์ มณีศรี 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 อิมรอน หะยียูโซะ 1
90 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
97 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 อุทัย บุญประเสริฐ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
104 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 เอกราช ประกอบกิจ 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
113 สมพร พรมดี 1
114 สุวิชา ทองสิมา 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
119 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 สำเริง แย้มโสภี 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Kittisak Likhitwitayawuid 1
130 Panee Boonthavi 1
131 Sumphan Wongseripipatana 1
132 มยุรี ตันติสิระ 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
142 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ศิริชัย ศิริกายะ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Chalermpol Leevailoj 1
152 Vanida Chantarateptawan 1
153 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
159 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
160 กาญจนา แก้วเทพ 1
161 ละอองทิพย์ เหมะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย