ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
5 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
6 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
7 Chonticha Srisawang 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 วินัย งามแสง 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 Kasidit Nootong 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 Yeshey Penjor 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
44 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
45 Acom Sornsute 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 เอกชัย อดุลยธรรม 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 Thada Jirajaras 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 เอกราช ประกอบกิจ 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
72 วิมล เหมะจันทร 1
73 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 สุวดี ยาป่าคาย 1
81 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
82 Thanathon Sesuk 1
83 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
91 อิมรอน หะยียูโซะ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 อุทัย บุญประเสริฐ 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 Somying Tumwasorn 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
104 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 วัลลภ แย้มเหมือน 1
114 สำเริง แย้มโสภี 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
119 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
120 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
121 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Sumphan Wongseripipatana 1
130 Supa Chantharasakul 1
131 Garnpimol C. Ritthidej 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 ละอองทิพย์ เหมะ 1
136 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 Sompol Sanguanrungsirikul 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
151 Srilert Chotpantarat 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
160 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
161 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย