ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
8 สุวดี ยาป่าคาย 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 สมชัย วัฒนการุณ 1
12 Pantharee Boonsatorn 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 ศุกันยา ห้วยผัด 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
17 ประธาน ดาบเพชร 1
18 Thada Jirajaras 1
19 Rajalida Lipikorn 1
20 อวย เกตุสิงห์ 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 Anawatch Mitpratan 1
28 Kasidit Nootong 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 Chayaporn Supachartwong 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 เอกชัย อดุลยธรรม 1
38 Acom Sornsute 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
48 ธวัชชัย สันติสุข 1
49 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
50 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
51 สุวิชา ทองสิมา 1
52 วัลลภ แย้มเหมือน 1
53 สำเริง แย้มโสภี 1
54 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 อิมรอน หะยียูโซะ 1
61 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 สมพร พรมดี 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 ไววิทย์ พุทธารี 1
67 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
70 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
80 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
81 เอกราช ประกอบกิจ 1
82 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
83 Walaisiri Muangsiri 1
84 วินัย งามแสง 1
85 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
86 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
87 Jaitip Paiboon 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 Wilai Anomasiri 1
94 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
95 Supa Chantharasakul 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 Panee Boonthavi 1
100 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
127 ประคอง ชอบเสียง 1
128 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 Chakkaphan Sutthirat 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 สุมิตรา พูลทอง 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 Yeshey Penjor 1
140 กำจัด มงคลกุล 1
141 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
142 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
143 สุมา เมืองใย 1
144 Ampa Luiengpirom 1
145 Sompol Sanguanrungsirikul 1
146 Naiyana Chaiyabutr 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 Kitpramuk Tantayaporn 1
153 Puttipongse Varavudhi 1
154 วิมล เหมะจันทร 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
160 ละอองทิพย์ เหมะ 1
161 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย