ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 วัลลภ แย้มเหมือน 1
8 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
9 สุวิชา ทองสิมา 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
14 สิริพร สิวราวุฒิ 1
15 สมพร พรมดี 1
16 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 อิมรอน หะยียูโซะ 1
20 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
22 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 วาสนา เสียงดัง 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 เอกราช ประกอบกิจ 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 Thada Jirajaras 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
36 ไววิทย์ พุทธารี 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
42 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 Vanida Chantarateptawan 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Panee Boonthavi 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 Srilert Chotpantarat 1
65 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
66 อุทัย บุญประเสริฐ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
68 Somying Tumwasorn 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
76 Boonchai Sangpetngam 1
77 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 กำจัด มงคลกุล 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 Yeshey Penjor 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 ๋Janes, Gavin W. 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 วิมล เหมะจันทร 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
110 Garnpimol C. Ritthidej 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
114 Ampa Luiengpirom 1
115 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 Phanphen Wattanaarsakit 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 กมลชนก ยวดยง 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 Chariya Uiyyasathian 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
149 วินัย งามแสง 1
150 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 Chayaporn Supachartwong 1
153 สิทธิพร แอกทอง 1
154 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
155 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
156 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
157 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
158 Waraporn Siriterm 1
159 Anawatch Mitpratan 1
160 Kasidit Nootong 1
161 อวย เกตุสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย