ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
5 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
6 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
7 กำจัด มงคลกุล 1
8 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
9 Yeshey Penjor 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
12 ๋Janes, Gavin W. 1
13 นภสร โกวรรธนะกุล 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 สุมิตรา พูลทอง 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
20 Chonticha Srisawang 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 วินัย งามแสง 1
23 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 Phanphen Wattanaarsakit 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 Puttipongse Varavudhi 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 พรรณี กาญจนพลู 1
41 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 สุมา เมืองใย 1
44 ประคอง ชอบเสียง 1
45 Kasidit Nootong 1
46 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
50 Suchin Arunsawatwong 1
51 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
52 Thanathon Sesuk 1
53 สุวดี ยาป่าคาย 1
54 กมลชนก ยวดยง 1
55 อวย เกตุสิงห์ 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Varunee Padmasankh 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 เอกชัย อดุลยธรรม 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 Thada Jirajaras 1
63 Rajalida Lipikorn 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
68 Chariya Uiyyasathian 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 Ampa Luiengpirom 1
73 Waraporn Siriterm 1
74 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
75 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 Acom Sornsute 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
85 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
88 ธวัชชัย สันติสุข 1
89 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
90 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
98 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
100 อิมรอน หะยียูโซะ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
106 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
107 เอกราช ประกอบกิจ 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
110 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
111 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
112 ไววิทย์ พุทธารี 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 สมพร พรมดี 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 อุทัย บุญประเสริฐ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 Jaitip Paiboon 1
132 Panee Boonthavi 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
136 บรรจง คณะวรรณ 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Vimolmas Lipipun 1
139 Supa Chantharasakul 1
140 Garnpimol C. Ritthidej 1
141 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
152 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
153 Chalermpol Leevailoj 1
154 ศิริชัย ศิริกายะ 1
155 Vanida Chantarateptawan 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
158 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 Srilert Chotpantarat 1
161 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย