ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 สายฝน ควรผดุง 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
11 เอกราช ประกอบกิจ 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 สิริพร สิวราวุฒิ 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
18 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
19 ธวัชชัย สันติสุข 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
22 สุวิชา ทองสิมา 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
25 สมพร พรมดี 1
26 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 Thada Jirajaras 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 เอกชัย อดุลยธรรม 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
38 ไววิทย์ พุทธารี 1
39 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
46 Srilert Chotpantarat 1
47 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 Chalermpol Leevailoj 1
51 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
52 Boonchai Sangpetngam 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 Jaitip Paiboon 1
57 Wilai Anomasiri 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
65 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
66 คัคนางค์ มณีศรี 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
70 อิมรอน หะยียูโซะ 1
71 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 วิไล ชินธเนศ 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
84 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 สุมา เมืองใย 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ๋Janes, Gavin W. 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 ประคอง ชอบเสียง 1
99 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
100 พรรณี กาญจนพลู 1
101 Chakkaphan Sutthirat 1
102 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 Panee Boonthavi 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Vimolmas Lipipun 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 Ampa Luiengpirom 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 สุมิตรา พูลทอง 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 Acom Sornsute 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 กระมล ทองธรรมชาติ 1
138 ศุกันยา ห้วยผัด 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 Pantharee Boonsatorn 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 Waraporn Siriterm 1
143 Kasidit Nootong 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 วินัย งามแสง 1
146 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
149 Yeshey Penjor 1
150 กำจัด มงคลกุล 1
151 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
154 Chayaporn Supachartwong 1
155 สิทธิพร แอกทอง 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
158 Jittima Chatchawansaisin 1
159 Chonticha Srisawang 1
160 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
161 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย