ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
8 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
9 Acom Sornsute 1
10 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
11 Chariya Uiyyasathian 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Pantharee Boonsatorn 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 Thanathon Sesuk 1
21 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 Kasidit Nootong 1
27 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
28 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
29 Chonticha Srisawang 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 วินัย งามแสง 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 นภสร โกวรรธนะกุล 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
36 Jittima Chatchawansaisin 1
37 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 Anawatch Mitpratan 1
41 สิทธิพร แอกทอง 1
42 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
43 Chayaporn Supachartwong 1
44 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 สายฝน ควรผดุง 1
47 สิริพร สิวราวุฒิ 1
48 สมพร พรมดี 1
49 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 สุวิชา ทองสิมา 1
55 วัลลภ แย้มเหมือน 1
56 ธวัชชัย สันติสุข 1
57 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
59 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 เอกราช ประกอบกิจ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 Rajalida Lipikorn 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 Walaisiri Muangsiri 1
69 Thada Jirajaras 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
75 Varunee Padmasankh 1
76 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
84 รุ่งราวี ทองกันยา 1
85 Srilert Chotpantarat 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 ศิริชัย ศิริกายะ 1
94 Vanida Chantarateptawan 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
109 อิมรอน หะยียูโซะ 1
110 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
116 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 Somying Tumwasorn 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 อุทัย บุญประเสริฐ 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 สุมิตรา พูลทอง 1
136 Yeshey Penjor 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Sumphan Wongseripipatana 1
152 มยุรี ตันติสิระ 1
153 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 Ampa Luiengpirom 1
158 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
159 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
160 บรรจง คณะวรรณ 1
161 กำจัด มงคลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย