ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 วิไล ชินธเนศ 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
11 คัคนางค์ มณีศรี 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
17 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
18 Boonchai Sangpetngam 1
19 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
20 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
21 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
23 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
24 อิมรอน หะยียูโซะ 1
25 Somying Tumwasorn 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 วัลลภ แย้มเหมือน 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 สมพร พรมดี 1
31 สิริพร สิวราวุฒิ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 สายฝน ควรผดุง 1
35 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 Chalermpol Leevailoj 1
38 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 บรรจง คณะวรรณ 1
49 มยุรี ตันติสิระ 1
50 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
51 Garnpimol C. Ritthidej 1
52 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 Ampa Luiengpirom 1
56 ละอองทิพย์ เหมะ 1
57 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
60 Puttipongse Varavudhi 1
61 Sompol Sanguanrungsirikul 1
62 Naiyana Chaiyabutr 1
63 Kitpramuk Tantayaporn 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 Vanida Chantarateptawan 1
70 ศิริชัย ศิริกายะ 1
71 Srilert Chotpantarat 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
77 Kittisak Likhitwitayawuid 1
78 Panee Boonthavi 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 Wilai Anomasiri 1
83 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
84 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Jittima Chatchawansaisin 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
98 Waraporn Siriterm 1
99 Kasidit Nootong 1
100 Chayaporn Supachartwong 1
101 สิทธิพร แอกทอง 1
102 Anawatch Mitpratan 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
105 พรรณี กาญจนพลู 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
114 ประคอง ชอบเสียง 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 Yeshey Penjor 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 รุ่งราวี ทองกันยา 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ชอุ่ม มลิลา 1
121 ๋Janes, Gavin W. 1
122 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 Thada Jirajaras 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 ประธาน ดาบเพชร 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 Pornpimol Muanjai 1
134 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
135 เอกราช ประกอบกิจ 1
136 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
137 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
138 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
139 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
140 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
141 ไววิทย์ พุทธารี 1
142 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 Acom Sornsute 1
152 ศุกันยา ห้วยผัด 1
153 กระมล ทองธรรมชาติ 1
154 Suchin Arunsawatwong 1
155 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
156 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
157 สุวดี ยาป่าคาย 1
158 Thanathon Sesuk 1
159 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
160 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
161 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย