ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
9 อิมรอน หะยียูโซะ 1
10 คัคนางค์ มณีศรี 1
11 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
13 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 วาสนา เสียงดัง 1
28 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
29 สายฝน ควรผดุง 1
30 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
33 เอกราช ประกอบกิจ 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
39 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
40 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
41 สำเริง แย้มโสภี 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 Garnpimol C. Ritthidej 1
47 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
48 Vimolmas Lipipun 1
49 Supa Chantharasakul 1
50 Sumphan Wongseripipatana 1
51 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
52 Kittisak Likhitwitayawuid 1
53 Panee Boonthavi 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 มยุรี ตันติสิระ 1
56 Sompol Sanguanrungsirikul 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 Kitpramuk Tantayaporn 1
59 Ampa Luiengpirom 1
60 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
61 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 บรรจง คณะวรรณ 1
64 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
65 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
68 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 Chalermpol Leevailoj 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
73 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 Vanida Chantarateptawan 1
76 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
77 Jaitip Paiboon 1
78 Wilai Anomasiri 1
79 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
80 กาญจนา แก้วเทพ 1
81 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
84 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 Phanphen Wattanaarsakit 1
87 วินัย งามแสง 1
88 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 Yeshey Penjor 1
92 กำจัด มงคลกุล 1
93 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 Chayaporn Supachartwong 1
96 สิทธิพร แอกทอง 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
99 Jittima Chatchawansaisin 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 Chonticha Srisawang 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
104 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
108 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
109 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 ประคอง ชอบเสียง 1
116 ชอุ่ม มลิลา 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
119 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 Suchin Arunsawatwong 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 Thada Jirajaras 1
133 Rajalida Lipikorn 1
134 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
135 ไววิทย์ พุทธารี 1
136 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
137 Pornpimol Muanjai 1
138 Varunee Padmasankh 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 Walaisiri Muangsiri 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 สุวดี ยาป่าคาย 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
153 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
154 กระมล ทองธรรมชาติ 1
155 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
156 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
157 ศุกันยา ห้วยผัด 1
158 สมชัย วัฒนการุณ 1
159 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
160 Pantharee Boonsatorn 1
161 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย