ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสาน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
2 การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา เขตพื้นที่กึ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณ๊ศึกษา เขตพื้นที่กึ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น