ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี ศรีทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
2 การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข : ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
3 การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข : ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง โดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
5 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
6 การส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ