ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี ศรีคำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- วัชรี ศรีดำ -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบุกรุกและการเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์
ปี พ.ศ. 2551
2 นโยบายการประกันคุณภาพประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2550
3 แรงงานย้ายเวียดนามใน สปป.ลาว:กรณีศึกษาช่างเสริมสวยชาวเวียดนามที่ให้บริการถึงบ้านในเขตเมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4 แรงงานย้ายถิ่นเวียดนานใน สปป.ลาว : กรณีศึกษาช่างเสริมสวยชาวเวียดนามที่ให้บริการถึงบ้าน ในเขตเมืองคันทะบุลี แขวนสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2549
5 การท่องเที่ยวในลุ่มน้ำโขงกับการผลิตซ้ำเชิงอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อย : กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมอุตทยานแห่งชาติบาเจียม เมืองบาเจียมจะเริงสุก แขวนจำปาสัก สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2540
6 วิเคราะห์เนื้อหาแบบเรียนและแบบฝึกหัดอ่านภาษาลาวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
ปี พ.ศ. 2539
7 โครงการวิจัยภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2535
8 การศึกษาปัญหาและความต้องการ ทางด้านการสอนของครูผู้สอน วิชา สสท. 111
ปี พ.ศ. 2534
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
10 การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111
11 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาวใต้เพื่อการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในเขตอีสานใต้