ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี วีรคเชนทร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 37
2 นายสัณห์ อุทยารัตน์ 4
3 นายนิพนธ์ พิมพ์พืช 4
4 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 4
5 นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ 4
6 นายอิทธิ สงวนดี 3
7 นายลูกา เนตรเนรมิตร 3
8 ดุสิต ธนเพทาย 3
9 นายศิริชัย แซ่หว่อง 3
10 ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย) 3
11 สุเนตร พรานนท์สถิตย์ 2
12 ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว 2
13 เด่นชัย วรเศวต 2
14 ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม 2
15 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
16 รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น 1
17 อดิชัย พรพรหมินทร์ 1
18 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
19 Sansanee Netirojjanakul 1
20 Watcharee Veerakachen 1
21 Sirichai Saewong 1
22 Aekapol Hirunyaaekapap 1
23 Nipon Pimpuch 1
24 วรรณดี ไทยสยาม 1
25 นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล 1
26 Araree Jirapornanan 1
27 นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ 1
28 หรรษา วัฒนานุกิจ 1
29 นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี 1
30 วชิระ จงบุรี 1
31 นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร 1
32 นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ 1
33 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1
34 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 1
35 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
36 ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ 1
37 สันติ ไทยยืนวงษ์ 1
38 วีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์ 1
39 จิติมา เทพพานิช 1
40 ปฏิพัฒน์ บุญเจริญพานิช 1
41 บรรพต กุลสุวรรณ 1
42 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
43 นายจิรกร มุสิกะพันธ์ 1
44 นางสาวพรทิพย์ สุทธิสว่างวงศ์ 1
45 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
46 ลักษมี ศรีเจริญ 1
47 อิทธิ สงวนดี 1
48 เอกพล หิรัญยเอกภาพ 1
49 นิพนธ์ พิมพ์พืช 1
50 ศันสนีย์ เนติโรจนกุล 1
51 ศิริชัย แซ่หว่อง 1
52 อารารี จิระพรอนันต์ 1
53 มนันยา จันทศร 1
54 สิริศาสตร์ ยังแสนภู 1
55 วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ 1
56 Mongkol Raksapatcharawong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 4
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 3
11 2548 2
12 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E
ปี พ.ศ. 2557
2 Rainfall Estimation Model in Thailand based on Satellite Observations and Its Applications
ปี พ.ศ. 2556
3 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
4 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคเหนือ
5 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
6 โครงการศึกษาความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
ปี พ.ศ. 2555
7 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก(Small Multi-Mission Satellite Project and Related Activities : SMMS)
8 โครงการพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล
9 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO: Proposal for spatial data sharing service platform and its application pilot project)
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
11 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก
12 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
15 โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางดำเนินการภายหลังโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟ หมดสัญญาสัมปทานในปี 2554
16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS
18 ระบบป้ายแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย/Wireless Electronic Label System (WELS)
19 โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ
20 โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS
ปี พ.ศ. 2551
21 ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
22 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)
ปี พ.ศ. 2550
23 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)
ปี พ.ศ. 2549
24 การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3
25 การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS
26 ซอฟต์แวร์ป้องกันการเรียกออกโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2548
27 ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS
28 ระบบซื้อสินค้าและบริการอัตโนมัติผ่านเครือข่าย cdma2000