ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี พฤกษิกานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 7
2 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 7
3 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 7
4 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 5
5 วีนัส ฤาชัย 5
6 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 5
7 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 4
8 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 3
9 กาญจนา โชคถาวร 3
10 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
11 ไพรัช กาญจนการุณ 2
12 คมสัน สุริยะ 2
13 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
14 นิสิต พันธมิตร 2
15 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
16 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
17 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
18 ปัทมา ฉิมพาลี 2
19 นัทธมน ธีระกุล 2
20 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
21 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 2
22 พลศรุต เมฆรา 1
23 รังสรรค์ ภิรมย์ 1
24 สุรวิชญ์ วุฑฒิเดช 1
25 รำไพนภา พงษ์ธรรม 1
26 หฤษฎ์ชัย อินทโสตถิ 1
27 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
28 วิรัญญา มาลารัตน์ 1
29 วรลักษณ์ หิมะกลัส 1
30 วิกาญดา วงศ์ขัติ 1
31 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
32 อรวรรณ บุโพธิ์ 1
33 ศุภกิจ ฐิตญาโณ 1
34 พรเทพ มาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 5
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายค่าเช่าของผู้ขายในกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย
2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่สมัยใหม่ที่มีต่อร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเชียงใหม่
4 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
5 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
7 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข็มแข็งและยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาการแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาลไทย
10 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
11 การวัดระดับความสุขของประชากรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
13 การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน