ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี พฤกษิกานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 7
2 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 7
3 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 7
4 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 5
5 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 5
6 วีนัส ฤาชัย 5
7 กาญจนา โชคถาวร 3
8 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 3
9 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 3
10 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
11 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
12 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
13 นิสิต พันธมิตร 2
14 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
15 ไพรัช กาญจนการุณ 2
16 คมสัน สุริยะ 2
17 ปัทมา ฉิมพาลี 2
18 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
19 นัทธมน ธีระกุล 2
20 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
21 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
22 พลศรุต เมฆรา 1
23 หฤษฎ์ชัย อินทโสตถิ 1
24 รำไพนภา พงษ์ธรรม 1
25 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 1
26 สุรวิชญ์ วุฑฒิเดช 1
27 วิรัญญา มาลารัตน์ 1
28 วรลักษณ์ หิมะกลัส 1
29 วิกาญดา วงศ์ขัติ 1
30 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
31 อรวรรณ บุโพธิ์ 1
32 ศุภกิจ ฐิตญาโณ 1
33 พรเทพ มาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายค่าเช่าของผู้ขายในกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย
2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่สมัยใหม่ที่มีต่อร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเชียงใหม่
4 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
5 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
7 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข็มแข็งและยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
9 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
10 การประเมินโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
12 การศึกษาการแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาลไทย
13 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
15 การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2551
16 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน