ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัชรี ทรัพย์มี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 กิตติพรรณ ศิริทรัพย์ 3
3 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 2
4 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 2
5 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
7 อุทุมพร จามรมาน 2
8 นงลักษณ์ ประเสริฐ 2
9 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
10 เสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ 1
11 อุษณีย์ คงรินทร์ 1
12 ปิยะณัฐ แย้มสรวล 1
13 วิภา เกตุเทพา 1
14 ศรีสมร โทวระ 1
15 สินิทธ์ ลักษณัย 1
16 ศศิธร ลิ้มรัตน์ 1
17 นิรมล สวัสดิบุตร 1
18 ประพิณ จินตวรรณ 1
19 จิระสุข สุขสวัสดิ์ 1
20 ลัดดา ลิมปเสนีย์ 1
21 จีน แบรี 1
22 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 1
23 นิศากร ปงรังษี 1
24 เพียงเพ็ญ จิรชัย 1
25 จิตติมา รักนาค 1
26 จีน แบรี่ 1
27 ศุภลักษณ์ สัตยเพริศพราย 1
28 อรุณี ชาญด้วยกิจ 1
29 เบญจมาศ สุนทรสีมะ 1
30 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
31 วรกช นิธิกุล 1
32 ษมาธร พันธุมโพธิ 1
33 ธีรพร ยุนยะสิทธิ์ 1
34 กาญจนา ณ ลำพูน 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
36 กันยา ธีระปัญญาชัย 1
37 บุปผา อยู่ยืด 1
38 ปิติ วิทยการ 1
39 นภชนก สุขประเสริฐ, 2528 - 1
40 มลวิภา สุวรรณมาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2544 1
4 2540 1
5 2539 2
6 2537 1
7 2535 1
8 2534 1
9 2533 2
10 2532 1
11 2530 2
12 2529 3
13 2527 1
14 2521 2
15 2516 3
16 2515 2
17 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความรุนแรงระดับกลุ่มอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การเผชิญปัญหา และความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย : การวิจัยแบบผสานวิธี
2 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง
4 ประสบการณ์ด้านจิตใจของมารดาที่ยกบุตรให้เป็นบุตรบญธรรม
5 ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธี
6 ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณี
7 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง
ปี พ.ศ. 2544
8 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มตามแนวพัฒนาการต่อการเพิ่มเอกลักษณ์เชิงอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2540
9 การพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวแบบกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มการใส่ใจในการเรียน
ปี พ.ศ. 2539
10 การพัฒนาโครงการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
11 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ตามแนวคิดแบบวิเคราะห์ลักษณะและปัจจัยส่วนบุคคล ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2537
12 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ปี พ.ศ. 2535
13 การศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2534
14 ผลของกิจกรรมการแนะแนวกลุ่มต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2533
15 ผลของการใช้กิจกรรมการแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาการสื่อสาร ระหว่างบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
16 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวของครูประจำชั้น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2532
17 การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2530
18 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในกรุงเทพมหานคร
19 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
20 ความคิดเห็นของนักการศึกษาด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวเกี่ยวกับสมรรถภาพ ด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
21 การนำเสนอรูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร
22 ผลของการแนะแนวอาชีพแบบกลุ่มย่อยต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2527
23 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลทางการเรียนระหว่างนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงและต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
24 พฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กเล็กในชนบทตามการรับรู้ของแม่
25 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กเล็กในชนบทตามการรับรู้ของแม่
ปี พ.ศ. 2516
26 การใช้คะแนนแบบทดสอบลักษณะความเป็นผู้นำ สังคมมิติ พยากรณ์ความเป็นผู้นำของนักเรียน
27 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการรับรู้ความถนัดทางวิชาการของตน
28 การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีน
ปี พ.ศ. 2515
29 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงตัว กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
30 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความถนัดทางการเรียน