ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรี ทรัพย์มี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัชรี ทรัพย์มี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 กิตติพรรณ ศิริทรัพย์ 3
3 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2
4 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
6 อุทุมพร จามรมาน 2
7 นงลักษณ์ ประเสริฐ 2
8 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
10 กันยา ธีระปัญญาชัย 1
11 กาญจนา ณ ลำพูน 1
12 บุปผา อยู่ยืด 1
13 มลวิภา สุวรรณมาลัย 1
14 นภชนก สุขประเสริฐ, 2528 - 1
15 จิตติมา รักนาค 1
16 เสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ 1
17 อุษณีย์ คงรินทร์ 1
18 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
19 วิภา เกตุเทพา 1
20 ปิติ วิทยการ 1
21 สินิทธ์ ลักษณัย 1
22 ศรีสมร โทวระ 1
23 ปิยะณัฐ แย้มสรวล 1
24 ลัดดา ลิมปเสนีย์ 1
25 อรุณี ชาญด้วยกิจ 1
26 ศศิธร ลิ้มรัตน์ 1
27 นิรมล สวัสดิบุตร 1
28 จีน แบรี 1
29 นิศากร ปงรังษี 1
30 เพียงเพ็ญ จิรชัย 1
31 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 1
32 ประพิณ จินตวรรณ 1
33 จิระสุข สุขสวัสดิ์ 1
34 ศุภลักษณ์ สัตยเพริศพราย 1
35 ษมาธร พันธุมโพธิ 1
36 จีน แบรี่ 1
37 เบญจมาศ สุนทรสีมะ 1
38 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
39 วรกช นิธิกุล 1
40 ธีรพร ยุนยะสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2546 1
4 2544 2
5 2541 1
6 2540 2
7 2539 2
8 2537 1
9 2535 1
10 2534 1
11 2533 2
12 2532 2
13 2530 3
14 2529 3
15 2527 1
16 2521 2
17 2516 3
18 2515 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความรุนแรงระดับกลุ่มอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การเผชิญปัญหา และความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย : การวิจัยแบบผสานวิธี
2 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง
4 ประสบการณ์ด้านจิตใจของมารดาที่ยกบุตรให้เป็นบุตรบญธรรม
5 ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธี
6 ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณี
7 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง
ปี พ.ศ. 2546
8 พัฒนาแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
9 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มตามแนวพัฒนาการต่อการเพิ่มเอกลักษณ์เชิงอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
10 พัฒนาแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
11 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2540
12 การพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวแบบกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มการใส่ใจในการเรียน
13 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2539
14 การพัฒนาโครงการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
15 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ตามแนวคิดแบบวิเคราะห์ลักษณะและปัจจัยส่วนบุคคล ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2537
16 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ปี พ.ศ. 2535
17 การศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2534
18 ผลของกิจกรรมการแนะแนวกลุ่มต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2533
19 ผลของการใช้กิจกรรมการแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาการสื่อสาร ระหว่างบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
20 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวของครูประจำชั้น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2532
21 ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มต่อการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษา
22 การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2530
23 ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มต่อการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษา
24 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในกรุงเทพมหานคร
25 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
26 ความคิดเห็นของนักการศึกษาด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวเกี่ยวกับสมรรถภาพ ด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
27 การนำเสนอรูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร
28 ผลของการแนะแนวอาชีพแบบกลุ่มย่อยต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2527
29 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลทางการเรียนระหว่างนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงและต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
30 พฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กเล็กในชนบทตามการรับรู้ของแม่
31 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กเล็กในชนบทตามการรับรู้ของแม่
ปี พ.ศ. 2516
32 การใช้คะแนนแบบทดสอบลักษณะความเป็นผู้นำ สังคมมิติ พยากรณ์ความเป็นผู้นำของนักเรียน
33 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการรับรู้ความถนัดทางวิชาการของตน
34 การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีน
ปี พ.ศ. 2515
35 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงตัว กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
36 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความถนัดทางการเรียน