ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 40
2 Jariya Sakayaroj 18
3 Vatcharin Rukachaisirikul 17
4 Souwalak Phongpaichit 17
5 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 11
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
7 เยาวภา สุขพรหมา 7
8 Yaowapa Sukpondma 7
9 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 7
10 เยาวภา สุขพรมา 7
11 จิตตรียา ตันสกุล 6
12 พิมพ์จิต ดามพวรรณ 6
13 สิตา ปรีดานนท์ 5
14 Sita Preedanon 5
15 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 4
16 เมตตา องค์สกุล 4
17 Ubonta Sommart 4
18 อุบลทา สมมารถ 4
19 Kwanruthai Tadpetch 4
20 งบประมาณแผ่นดิน 3
21 ฟียา เดวิด 3
22 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
23 Kongkiat Trisuwan 3
24 นงพร โตวัฒนะ 3
25 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 2
26 Nattawut Rungjindamai 2
27 Kanyawim Kirtikara 2
28 Jirayu Buatong 2
29 Nanthaphong Khamthong 2
30 เอกชัย รอดกลิ่น 2
31 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
32 J. Buatong 2
33 Nongporn Hutadilok-Towatana 2
34 Jiraporn Arunpanichlert 2
35 กัญญวิมว์ กีรติกร 2
36 Orathai Supaphon 2
37 นันทพงศ์ ข้าทอง 2
38 กองเกียรติ ไตรสุวรรณ 2
39 อรทัย ศุภพล 2
40 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 2
41 มงคล ควรหาเวช 1
42 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 1
43 จรีย์ ควรหาเวช 1
44 ศรัณยู ใคลคลาย 1
45 วิบูลย์ วราสิทธิชัย 1
46 Saranyoo Klaiklay 1
47 โครงการวิจัย NRU 1
48 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
49 พนาลี ชีวกิดาการ 1
50 สุรพล อารีย์กุล 1
51 Aekkachai Rodglin 1
52 S. Phongpaichit 1
53 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
54 ดวงพร คันธโชติ 1
55 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
56 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
57 Matthias Pelzing 1
58 Juthanat Kaeobamrung 1
59 Wannarat Panwiriyarat 1
60 วิภาพรรณ พงษ์ไพจิตร 1
61 Wipapan Pongpaichit 1
62 Morakot Kaewpet 1
63 มรกต แก้วเพชร 1
64 Pimchanok Saitai 1
65 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
66 วิภาพรรณ พงศเจริญ 1
67 V. Rukachaisirikul 1
68 Walter C. Taylor 1
69 Till Kuhn 1
70 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ 1
71 Wipaporn Pongcharoen 1
72 A. Rodglin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 2
3 2558 2
4 2556 1
5 2555 7
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 10
9 2551 6
10 2550 8
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 2
18 2542 4
19 2540 2
20 2539 2
21 2538 1
22 2537 1
23 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ททางชีวภาพของ greensporone C dechlorogreensporone A Dechlorogreensporone D และอนุพันธ์
2 เคมีของสารประกอบ a-chloroaldoxime O-methanesulfonates สำหรับการสังเคราะห์สารประกอบวงแหวนยูเรียประเภท imidazolones และ pyridinones จากสารประกอบเอมีนที่ไม่อิ่มตัว
ปี พ.ศ. 2559
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ Oxazolines โดยใช้ อัลฟา-chloroaldoxim O-Methanesulfonates เป็นสารตั้งต้นซึ่งเป็นสารที่มีเสถียรภาพ
4 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
5 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก
6 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
7 การแยกและการศึกษาโครงสร้างของสารเมทาบอไลต์จากเชื้อราดิน Fusarium sp. PSU-RSPG227
ปี พ.ศ. 2555
8 Phthalide and isocoumarin derivatives produced by an Acremonium sp. isolated from a mangrove rhizophora apiculata
9 Bioactive polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51
10 Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95.
11 A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64
12 Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69
13 Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11
14 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
15 Antimicrobial activity of crude extracts from mangrove fungal endophytes
16 α-Pyrone and seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU-MA119
17 A Beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73
ปี พ.ศ. 2553
18 สารต้านจุลินทรีย์จากหญ้าทะเลที่คัดเลือกและเชื้อราเอนโดไฟท์จากหญ้าทะเล
19 Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40
ปี พ.ศ. 2552
20 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่คัดเลือกจากหญ้าทะเลและพืชป่าชายเลน
21 Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18
22 เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 และ PSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
23 เมทาบอไลต์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Botryosphaeria rhodina PSU-M35 และ PSU-M114, Pestalotiopsis sp. PSU-M5, Phomopsis sp. PSU-A57 และเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-A13
24 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน(MRSA) จากเชื้อราทะเลที่แยกจากกัลปังหา
25 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
26 เมทาโบไลต์จากเชื้อรา
27 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราเอนโดไฟท์
28 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
29 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากเชื้อราทะเลที่แยกจากกัลปังหา
ปี พ.ศ. 2551
30 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
31 Hydronaphthalenones and a dihydroramulosin from the endophytic fungus PSU-N24
32 Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15
33 Metabolites from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-D14
34 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
35 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
36 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราเอนโดไฟท์
37 เมทาบอไลต์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Botryosphaeria rhodina PSU-M35 และ PSU-M114, Pestalotiopsis sp. PSU-M5, Phomopsis sp. PSU-A57 และเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-A13
38 เมทาโบไลต์จากเชื้อรา
39 เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
40 A new dihydrobenzofuran derivative from the endophytic fungus botryosphaeria mamane PSU-M76
41 A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71
42 Metabolites from the Xylariaceous Fungus PSU-A80
43 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากกิ่งชะมวงเล็ก (Garcinia parvifolia).
ปี พ.ศ. 2549
44 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-SF5 และ PSU-SF18
45 Pimarane Diterpene and Cytochalasin Derivatives from Endophytic Fungus Eutypella scoparia PSU-D44.
ปี พ.ศ. 2548
46 องค์ประกอบทางเคมีจากผลชะมวงป่าและชะมวง
ปี พ.ศ. 2547
47 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากกิ่งชะมวงเล็ก (Garcinia parvifolia).
ปี พ.ศ. 2546
48 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากกิ่งชะมวง (Garcinia nigrolineata)
ปี พ.ศ. 2545
49 สารต้านแบคทีเรียจาก Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมธิลซิลลินจาก Garcinia scortechinii
ปี พ.ศ. 2544
50 องค์ประกอบทางเคมีของกาฝากชนิด Dendrophtoe pentandra L. และฤทธิ์การลดความดันโลหิต
51 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2543
52 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
53 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
ปี พ.ศ. 2542
54 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
55 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
56 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
57 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลวา (Garcinia Hombroniana )
ปี พ.ศ. 2540
58 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลวา (Garcinia Hombroniana )
59 องค์ประกอบทางเคมีของพืชพื้นเมืองชื่อ "โคหาย"
ปี พ.ศ. 2539
60 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
61 อนุกรมวิธานและเคมีของไลเคนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
62 องค์ประกอบทางเคมีของพืชพื้นเมืองชื่อ "โคหาย"
ปี พ.ศ. 2537
63 อนุกรมวิธานและเคมีของไลเคนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก