ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรา ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 แพรว เอี่ยมน้อย 3
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
4 Wannaporn Boonrueng 2
5 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
7 วรรณพร บุญเรือง 2
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 Watchara Riewpaibul 2
10 Watchara Riewpaiboon 2
11 มานัส โพธาภรณ์ 1
12 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
13 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
14 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
15 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
16 นักวิจัยอิสระ 1
17 ชนิดา กาญจนลาภ 1
18 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
19 พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 1
20 เบญจางค์ สุขจำนงค์ 1
21 นริศา ปิ่นวาสี 1
22 โอปอล์ ประภาวดี 1
23 ววรรณพร บุญเรือง 1
24 โรงพยาบาลราชวิถี 1
25 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
26 ศิตาพร ยังคง 1
27 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
28 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
29 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
30 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
31 ชาติชาย มุกสง 1
32 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
33 พรรณพิมล วิปุลากร 1
34 ปัทมา ศิริเวช 1
35 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
36 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
37 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
38 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
39 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
40 สัญญา ศรีรัตนะ 1
41 Arpaparn Chananiyom 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
43 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
44 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
45 Suwit Wibulpolprasert 1
46 พสุภา ชินวรโสภาค 1
47 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
48 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
49 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
50 กฤติกา พนาธนสาร 1
51 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
52 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
53 อิสระ 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
55 สถาบันราชานุกูล 1
56 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
57 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
59 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
60 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
61 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
62 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
64 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 1
65 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
66 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
67 วราพร รุจาคม 1
68 อัปสร จินดาพงษ์ 1
69 Wachara Riewpaiboon 1
70 Apsorn Jindapong 1
71 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
72 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
73 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
74 จันทนา พัฒนเภสัช 1
75 จเร วิชาไทย 1
76 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
77 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
78 พัฒนาวิไล อินใหม 1
79 อาภาพรรณ ชนานิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 2
9 2542 1
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 You can do it : designed by disability
2 การพัฒนาธุรกิจคนพิการ
3 การติดตามประเมินผลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ปี 2557 (Orientation and Mobility Training) ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ความไม่เป็นธรรมระหว่างคนเมืองกับคนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
5 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
6 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
8 ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
10 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
ปี พ.ศ. 2550
11 การคืนทุนของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
12 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2544
14 การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป้วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยในของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2542
16 การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ
ปี พ.ศ. 2540
17 ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ