ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรา ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 แพรว เอี่ยมน้อย 3
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
4 Wannaporn Boonrueng 2
5 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
7 วรรณพร บุญเรือง 2
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 Watchara Riewpaibul 2
10 Watchara Riewpaiboon 2
11 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
12 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
13 ศิตาพร ยังคง 1
14 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
15 โรงพยาบาลราชวิถี 1
16 ชนิดา กาญจนลาภ 1
17 มานัส โพธาภรณ์ 1
18 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
19 นริศา ปิ่นวาสี 1
20 Arpaparn Chananiyom 1
21 อาภาพรรณ ชนานิยม 1
22 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
23 เบญจางค์ สุขจำนงค์ 1
24 ววรรณพร บุญเรือง 1
25 พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 1
26 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
27 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
28 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
29 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
30 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
31 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
32 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
33 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
34 ชาติชาย มุกสง 1
35 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
36 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
37 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
38 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
39 โอปอล์ ประภาวดี 1
40 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
41 Wachara Riewpaiboon 1
42 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
43 สัญญา ศรีรัตนะ 1
44 นักวิจัยอิสระ 1
45 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
46 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
47 อิสระ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
49 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
50 พสุภา ชินวรโสภาค 1
51 กฤติกา พนาธนสาร 1
52 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
53 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
54 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
55 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
56 พรรณพิมล วิปุลากร 1
57 ปัทมา ศิริเวช 1
58 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
59 สถาบันราชานุกูล 1
60 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
61 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
62 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
63 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
64 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
65 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
66 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
67 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 1
68 Suwit Wibulpolprasert 1
69 อัปสร จินดาพงษ์ 1
70 วราพร รุจาคม 1
71 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
72 พัฒนาวิไล อินใหม 1
73 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
74 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
75 จันทนา พัฒนเภสัช 1
76 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
77 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
78 จเร วิชาไทย 1
79 Apsorn Jindapong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 2
9 2542 1
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 You can do it : designed by disability
2 การพัฒนาธุรกิจคนพิการ
3 การติดตามประเมินผลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ปี 2557 (Orientation and Mobility Training) ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ความไม่เป็นธรรมระหว่างคนเมืองกับคนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
5 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
6 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
8 ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
10 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
ปี พ.ศ. 2550
11 การคืนทุนของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
12 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2544
14 การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป้วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยในของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2542
16 การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ
ปี พ.ศ. 2540
17 ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ