ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรา ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 Watchara Riewpaibul 5
3 แพรว เอี่ยมน้อย 4
4 วรรณพร บุญเรือง 3
5 Watchara Riewpaiboon 2
6 อัปสร จินดาพงษ์ 2
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 2
8 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
9 Apsorn Jindapong 2
10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 2
11 นริศา ปิ่นวาสี 2
12 ววรรณพร บุญเรือง 2
13 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
14 พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 2
15 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2
16 Wachara Riewpaiboon 2
17 Wannaporn Boonrueng 2
18 เบญจางค์ สุขจำนงค์ 2
19 กฤตยา อาชวนิจกุล 2
20 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
21 ไม่มีข้อมูล 2
22 กฤติกา พนาธนสาร 2
23 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
24 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
25 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
26 พสุภา ชินวรโสภาค 2
27 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
28 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
29 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
31 อิสระ 2
32 Suwit Wibulpolprasert 1
33 วราพร รุจาคม 1
34 Arpaparn Chananiyom 1
35 ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์ 1
36 อาภาพรรณ ชนานิยม 1
37 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
38 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
39 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
40 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
41 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
42 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
43 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 1
44 มานัส โพธาภรณ์ 1
45 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
46 นักวิจัยอิสระ 1
47 โอปอล์ ประภาวดี 1
48 พัฒนาวิไล อินใหม 1
49 ชนิดา กาญจนลาภ 1
50 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
51 ศิตาพร ยังคง 1
52 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
53 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
54 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
55 โรงพยาบาลราชวิถี 1
56 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
58 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
59 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
60 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
61 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
62 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
63 สัญญา ศรีรัตนะ 1
64 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
65 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
66 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
67 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
68 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
69 ชาติชาย มุกสง 1
70 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
71 จันทนา พัฒนเภสัช 1
72 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
73 จเร วิชาไทย 1
74 สถาบันราชานุกูล 1
75 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
76 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
77 ปัทมา ศิริเวช 1
78 พรรณพิมล วิปุลากร 1
79 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
80 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 1
4 2556 1
5 2542 1
6 543 17