ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรา ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Watchara Riewpaibul 5
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
3 แพรว เอี่ยมน้อย 4
4 วรรณพร บุญเรือง 3
5 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
6 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
7 อิสระ 2
8 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
9 พสุภา ชินวรโสภาค 2
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
11 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 2
13 Watchara Riewpaiboon 2
14 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 2
15 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
16 กฤติกา พนาธนสาร 2
17 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
18 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
19 Wachara Riewpaiboon 2
20 นริศา ปิ่นวาสี 2
21 Wannaporn Boonrueng 2
22 กฤตยา อาชวนิจกุล 2
23 อัปสร จินดาพงษ์ 2
24 เบญจางค์ สุขจำนงค์ 2
25 Apsorn Jindapong 2
26 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
27 ไม่มีข้อมูล 2
28 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
29 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
30 พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 2
31 ววรรณพร บุญเรือง 2
32 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
33 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
35 จันทนา พัฒนเภสัช 1
36 สถาบันราชานุกูล 1
37 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
38 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
39 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
40 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
41 ชาติชาย มุกสง 1
42 ปัทมา ศิริเวช 1
43 พรรณพิมล วิปุลากร 1
44 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
45 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 1
46 Suwit Wibulpolprasert 1
47 วราพร รุจาคม 1
48 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
49 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
50 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
52 พัฒนาวิไล อินใหม 1
53 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
54 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
55 จเร วิชาไทย 1
56 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
57 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
58 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
59 มานัส โพธาภรณ์ 1
60 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
61 ชนิดา กาญจนลาภ 1
62 ศิตาพร ยังคง 1
63 โรงพยาบาลราชวิถี 1
64 อาภาพรรณ ชนานิยม 1
65 Arpaparn Chananiyom 1
66 ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์ 1
67 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
68 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
69 นักวิจัยอิสระ 1
70 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
71 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
73 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
74 สัญญา ศรีรัตนะ 1
75 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
76 โอปอล์ ประภาวดี 1
77 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
78 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
79 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
80 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 1
4 2556 1
5 2542 1
6 543 17