ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรา ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 แพรว เอี่ยมน้อย 3
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
4 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
5 ไม่มีข้อมูล 2
6 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
7 Wannaporn Boonrueng 2
8 Watchara Riewpaibul 2
9 Watchara Riewpaiboon 2
10 วรรณพร บุญเรือง 2
11 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
12 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
14 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
15 โอปอล์ ประภาวดี 1
16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
17 สัญญา ศรีรัตนะ 1
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
19 มานัส โพธาภรณ์ 1
20 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
21 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
24 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
25 ชนิดา กาญจนลาภ 1
26 นักวิจัยอิสระ 1
27 ชาติชาย มุกสง 1
28 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
29 สถาบันราชานุกูล 1
30 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
31 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
32 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
34 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
35 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
36 พรรณพิมล วิปุลากร 1
37 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
38 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
39 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
40 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
42 ปัทมา ศิริเวช 1
43 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
44 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
45 เบญจางค์ สุขจำนงค์ 1
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
47 จันทนา พัฒนเภสัช 1
48 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
49 จเร วิชาไทย 1
50 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
51 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
52 พัฒนาวิไล อินใหม 1
53 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
54 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
55 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
56 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
57 อิสระ 1
58 พสุภา ชินวรโสภาค 1
59 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
60 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
61 กฤติกา พนาธนสาร 1
62 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
63 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
64 นริศา ปิ่นวาสี 1
65 Arpaparn Chananiyom 1
66 อาภาพรรณ ชนานิยม 1
67 พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 1
68 ววรรณพร บุญเรือง 1
69 โรงพยาบาลราชวิถี 1
70 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
71 Wachara Riewpaiboon 1
72 Apsorn Jindapong 1
73 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
74 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
75 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 1
76 Suwit Wibulpolprasert 1
77 อัปสร จินดาพงษ์ 1
78 วราพร รุจาคม 1
79 ศิตาพร ยังคง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 2
9 2542 1
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 You can do it : designed by disability
2 การพัฒนาธุรกิจคนพิการ
3 การติดตามประเมินผลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ปี 2557 (Orientation and Mobility Training) ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ความไม่เป็นธรรมระหว่างคนเมืองกับคนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
5 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
6 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
8 ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
10 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
ปี พ.ศ. 2550
11 การคืนทุนของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
12 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2544
14 การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป้วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยในของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2542
16 การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ
ปี พ.ศ. 2540
17 ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ