ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชราพร เชยสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิตยา ดวงมณี 8
2 นภัสกมล เพชรนรรัตน์ 6
3 อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ 6
4 อมรทิพย์ ณ บางช้าง 6
5 คณาลักษณ์ ดลเสมอ 5
6 สิริรัตน์ เนียมอินทร์ 4
7 พงศ์เทพ จิระโร 4
8 อาภรณ์ ชูดวง 4
9 แสงดาว การุณยวนิช 4
10 ชนุตรา เกิดมณี 4
11 วรรณพร หลำวรรณะ 4
12 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย 2
13 เอมอร พลชาติ 2
14 สมใจ ศุภนาม 2
15 ปนัดดา เนตรประไพ 2
16 สุปราณี พลธนะ 2
17 สุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ 2
18 กิตติมา สาธุวงษ์ 2
19 อังคณา นวลยง 2
20 อภิวรรณี แหวนทอง 2
21 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ 2
22 เพ็ญแข พินิจ 2
23 ผ่องศรี ศรีมรกต 2
24 นารีรัตน์ จิตรมนตรี 2
25 บุญรัตน์ กิตติโชติพาณิชย์ 2
26 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ 2
27 อนงค์นุช ภูยานนท์ 2
28 ยุวดี วงษ์แสง 2
29 รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ 2
30 ธนพร แย้มสุดา 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 7
2 2552 5
3 2551 3
4 2550 3
5 2548 1
6 2547 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการความคิดระดับสูงของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
4 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
5 การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
6 การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
7 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2552
8 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
9 การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
10 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
11 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
12 การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาลผู้นำ การสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
14 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบบูรณาการความคิดระดับสูงของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
15 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2550
16 การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
17 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการความคิดระดับสูงของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่1
18 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2548
19 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2547
20 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบโครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบบูรณาการวิจัย
21 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบโครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบบูรณาการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
23 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการความคิดระดับสูงของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
26 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
27 การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
28 การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ