ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชระ เพียรสุภาพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัชระ เพียรสุภาพ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบประเมินระดับกระบวนการทำงานของบริษัทรับเหมาสร้างบ้าน
ปี พ.ศ. 2557
2 แบบจำลองการประมาณต้นทุนเบื้องต้นสำหรับงานวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างระบบรางคู่
3 การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนงานอาคาร
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิศวกรโยธาในบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2555
5 แบบจำลองเพื่อประเมินประดับการให้บริการของกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษา
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาระบบประเมินผลการผลดำเนินงานของฝ่ายออกแบบในบริษัทที่ปรึกษา
ปี พ.ศ. 2553
7 การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์สำหรับกระบวนการเพิ่มอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษางานก่ออิฐ
8 แนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเลือกใช้เครื่องจักรก่อสร้างเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
9 สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้าง
10 สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้าง
11 แนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเลือกใช้เครื่องจักรก่อสร้างเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
12 การประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์สำหรับกระบวนการเพิ่มอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2552
13 สถานภาพการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลในงานก่อสร้างและกลยุทธ์ในการยกระดับการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย
14 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม สถานะ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ในงานก่อสร้าง
15 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม สถานะ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ในงานก่อสร้าง
16 สถานภาพการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลในงานก่อสร้าง และกลยุทธ์ในการยกระดับการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย
17 การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
ปี พ.ศ. 2551
18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎีการกระทำตามแผนกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2550
19 การวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย ที่ไปดำเนินงานในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาและลาว
20 การประเมินระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมองผู้รับเหมาก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2549
21 ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
22 แนวทางการสร้างระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
23 ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้าง
24 ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ดำเนินงานก่อสร้าง