ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชระ กสิณฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัชระ กสินฤกษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาวิตรี เจียมพานิชยกุล 5
2 ปรีดา มาลาสิทธิ์ 4
3 วศิน เจริญตัณธนกุล 3
4 Watchara Kasinrerk 3
5 ธีระ ชีโวนรินทร์ 3
6 นพพร สิทธิสมบัติ 3
7 ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร 3
8 สง่า พัฒนากิจสกุล 2
9 ประพัฒน์ สุริยผล 2
10 เพทาย เย็นจิตโสมนัส 2
11 จุฑาธิป มงคลทรัพยา 2
12 วิศิษฐ์ ทองบุญเกิด 2
13 พูนสุข กีฬาแปง 2
14 วรรณี ลิ่มปิติกุล 2
15 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
16 พรชัย โอเจริญรัตน์ 2
17 ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์ 2
18 Prapapun Ong-ajchaowlerd 2
19 ชัญญา พุทธิขันธ์ 2
20 Prida Malasit 2
21 วารุณี คุณาชีวะ 2
22 Tanapan Prommool 2
23 Chunya Puttikhunt 2
24 ธนพรรณ พฤกษมาศ 2
25 ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 2
26 ปกรณ์ ไทยานันท์ 2
27 รณชัย ปรารถนาผล 2
28 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 1
29 ยุทธนา หมั่นดี 1
30 ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1
31 อมรรัตน์ กาญจนหฤทัย 1
32 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
33 สนิท มกรแก้วเกยูร 1
34 อมรรัตน์ โอไบรอัน 1
35 สุพรรษา ปาต๊ะ 1
36 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ 1
37 ลักษณา มกรแก้วเกยูร 1
38 ภาวศุทธิ แสงดี 1
39 วิศรุต ศรีพุ่มไข่ 1
40 วิน บรรจงปรุ 1
41 อัมพร โพธิ์ใย 1
42 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 1
43 Kroong Yoosook 1
44 Chutithorn Tawilert 1
45 Nathaporn U-thainual 1
46 Thawornchai Limjindaporn 1
47 สุธา เสงี่ยมบุตร 1
48 Sutha Sangiambut 1
49 Thaneeya Duangchinda 1
50 Aroonroong Jairangsri 1
51 นิวัตน์ มณีกาญจน์ 1
52 ประสาทพร สมิตะมาน 1
53 ณาตยา ตั้งถาวรชัยกุล 1
54 ฐนียา รอยตระกูล 1
55 Nattaya Tangthawornchaikul 1
56 เกวลิน คุณาศักดากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 2
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 3
8 2544 2
9 2543 1
10 2541 1
11 2540 2
12 2539 1
13 2538 2
14 2537 2
15 2531 1
16 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การค้นหา การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและประชากรย่อยของลิมโฟซัยต์ชนิดใหม่
2 The development of a novel serotyping-NS1-ELISA to identify serotypes of dengue virus
ปี พ.ศ. 2552
3 Production and characterization of anti-dengue capsid antibodies suggesting the N terminus region covering the first 20 amino acids of dengue virus capsid protein is predominantly immunogenic in mice
4 การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome
ปี พ.ศ. 2550
5 กลไกการควบคุม lymphocyte activation โดย leukocyte surface molecule P-3E10
6 กลไกการควบคุม lymphocyte activation โดย leukocyte surface molecule P-3E10
ปี พ.ศ. 2549
7 การสร้างแบคทีเรียในลำไส้ที่สามารถผลิตสารแลคโตเฟอริน และผลต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในหนูขาวที่ได้รับสารเอซอกซี่มีเทน
ปี พ.ศ. 2548
8 การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติชีวเคมีและหน้าที่ของ leukocyte surface molecules ชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2546
9 การโคลนยีน การศึกษาคุณสมบัติชีวเคมีและหน้าที่ของ leukocyte surface molecules ชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2545
10 การผลิตแอนติบอดีจำเพาะจากไข่แดงของแม่ไก่ที่ฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีน ดี เอ็น เอ
11 การผลิตแอนติบอดีจำเพาะจากไข่แดงของแม่ไก่ที่ฉีดกระตุ้นด้วย วัคซีน ดี เอ็น เอ
12 การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีต่อเชื้ออสุจิของคน
ปี พ.ศ. 2544
13 การศึกษาปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี้โดยวิธี DNA immunization
14 การผลิตแอนติบอดีต่อ leukocyte surface antigens โดยวิธี DNA immunization เพื่อใช้ศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าที่ของ leukocyte surface antigens
ปี พ.ศ. 2543
15 การศึกษาปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี โดยวิธี DNA Immunization
ปี พ.ศ. 2541
16 การผลิตโมโนโคนนอลแอนติบอดี ต่อ CD4 และ CD8 โปรตีน และการพัฒนาวิธีการตรวจเพื่อช่วยพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและใช้เป็นแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์
ปี พ.ศ. 2540
17 การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดี ต่อ CD4 และ CD8 โปรตีน และการพัฒนาวิธีตรวจเพื่อช่วยพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและใช้เป็นแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Production of anti CD4 and CD8 monoclonal antibodies and development of techniques for pro
18 การศึกษาปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีโดยวิธี DNA immunization : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Study of factors affecting the enhancement of antibody production by DNA immunization / วัชระ กสิณฤกษ์
ปี พ.ศ. 2539
19 การสร้าง Anti-Bovine Serum Albumin ของหนูจากต้นไม้ที่เกิดจากการผสมเซลล์ระหว่างหนูกับต้นยาสูบ
ปี พ.ศ. 2538
20 การตรวจหาแอนติบอดีต่อ Mycobacterium Antigen เพื่อการวินิจฉัยวัณโรคโดยวิธี Western Blotting
21 การแยก cDNA ที่กำหนดการสร้าง human leukocyte surface antigens โดย eukaryotic expression system
ปี พ.ศ. 2537
22 ศึกษาผลของสาร Phytohemagglutinin (PHA) ในการเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน PPD และ Tetanus Toxoid.
23 การยับยั้งการทำงานของคอมพลีเมนต์ในซีรัมโดยไม่ต้องอบที่ 56 ซ.นาน 30 นาที
ปี พ.ศ. 2531
24 ผลของยาไซเมตติดินต่อการสร้างอินเตอร์ลิวคิน 2
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 Differential modulation of prM cleavage, extracellular particle distribution, and virus infectivity by conserved residues at nonfurin consensus positions of the dengue virus pr-M junction
26 Nuclear localization of dengue virus capsid protein is required for DAXX interaction and apoptosis
27 Production of monoclonal antibodies to P-glycoprotein: Its application in detection of soluble and surface P-glycoprotein of leukemia patients
28 Sandwich ELISA for hemoglobin A(2) quantification and identification of beta-thalassemia carriers
29 Association of dengue virus NS1 protein with lipid rafts
30 Interaction of dengue virus envelope protein with endoplasmic reticulum-resident chaperones facilitates dengue virus production
31 CD99 ligation induces intercellular cell adhesion molecule-1 expression and secretion in human gingival fibroblasts
32 Characterization of monoclonal antibodies against a human chondrocyte surface antigen
33 Plasmids expressing porcine interferon gamma up-regulate pro-inflammatory cytokine and co-stimulatory molecule expression which are suppressed by porcine reproductive and respiratory syndrome virus
34 Sustained replication of dengue pseudoinfectious virus lacking the capsid gene by trans-complementation in capsid-producing mosquito cells
35 Development of a Sandwich ELISA for Detection of Antigen 85 in Mycobacterium tuberculosis culture filtrate
36 A Competitive ELISA for Quantifying Serum CD147: Reduction of Soluble CD147 Levels in Cancer Patient Se
37 Influence of pr-M cleavage on the heterogeneity of extracellular dengue virus particles
38 Interleukin-10 antisense oligodeoxynucleotide suppresses IL-10 expression and effects on pro-inflammatory cytokine responses to porcine reproductive and respiratory syndrome virus
39 Method for analysis of surface molecule alteration upon phagocytosis by flow cytometry