ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรพงษ์ แสงนิล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 12
7 2551 3
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อุบัติการณ์โรคมาลาเรีย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลาดับขั้น เพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2557
2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟ เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วม ในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
5 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
7 การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
8 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
9 การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
11 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
12 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดอุบลราชธานี
13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี
14 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่งต่อโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดอุบลราชธานี
15 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
16 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
17 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
19 การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
20 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกัน และควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
21 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
22 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
23 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
24 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกัน และควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี