ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรพงษ์ แสงนิล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 5
6 2552 19
7 2551 4
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อุบัติการณ์โรคมาลาเรีย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลาดับขั้น เพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2557
2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟ เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วม ในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
5 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
7 การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
8 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
9 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
10 การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
12 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
13 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดอุบลราชธานี
14 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี
15 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่งต่อโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดอุบลราชธานี
16 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
17 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
18 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
19 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
20 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
21 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
22 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
23 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
24 การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
25 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
26 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
27 การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
28 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกัน และควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
29 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
30 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
31 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
32 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
33 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกัน และควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี