ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ ศรีภา 31
2 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 10
3 โสพิศ วงศ์คำ 10
4 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 8
5 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
6 พัชรี เจียรนัยกูร 7
7 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 7
8 ชัยศิริ วงศ์คำ 6
9 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 5
10 วัชรินทร์ ลอยลม 5
11 วิเศษ นามวาท 5
12 ชูศรี คูชัยสิทธิ์ 4
13 อภิชาติ แสงจันทร์ 4
14 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 4
15 อาภา จันทร์เทวี 3
16 พิศาล ไม้เรียง 3
17 เอื้อมแข สุขประเสริฐ 3
18 เอก ปักเข็ม 3
19 เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 3
20 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
21 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
22 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
23 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
24 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 3
25 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
26 สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 2
27 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 2
28 สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี 2
29 ภิเศก ลุมพิกานนท์ 2
30 ดำเนิน วชิโรดม 2
31 ธิติ วีระปรียากูร 2
32 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
34 พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ 2
35 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 2
36 พวงผกา สาดี 2
37 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 2
38 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
39 จริยา ชมวารินทร์ 2
40 นพพร เชาวะเจริญ 2
41 สุรพล เวียงนนท์ 2
42 วิจิตรา ทัศนียกุล 2
43 อุบล จ๋วงพานิช 2
44 นันทพร ลีลายนกุล 2
45 ศิริพร มงคลถาวรชัย 2
46 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 2
47 สุจิตรา วราอัศวปติ 2
48 ปิติ ธุวจิตต์ 2
49 วชิราภรณ์ นรชาติยาพจน์ 2
50 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
51 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
52 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
53 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
54 อัมพร แจ่มสุวรรณ 1
55 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
56 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
57 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
59 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
60 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 4
5 2553 7
6 2552 11
7 2551 10
8 2550 7
9 2549 6
10 2548 3
11 2547 7
12 2546 7
13 2545 11
14 2544 3
15 2543 2
16 2540 2
17 2528 1
18 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
3 แบบแผนการแสดงออกและทบทวนของ Wnt/B-catenin
4 การยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์เนื่องจากการกระตุ้น ATAT3 โดย IL-6 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์เป็นเป้าหมายการออกฤทธิ์ของเคมีต้านมะเร็ง
5 แบบแผนการแสดงออกและทบทวนของ Wnt/B-catenin
6 การยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์เนื่องจากการกระตุ้น ATAT3 โดย IL-6 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์เป็นเป้าหมายการออกฤทธิ์ของเคมีต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2555
7 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
8 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ 800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัม ในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลาม และ/หรือ มีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ 400 มิลลิกรัม
9 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
10 Biomarkers of Opisthorchis viverrini-induced Cholangiocarcinoma
11 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ 800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัม ในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลาม และ/หรือ มีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ 400 มิลลิกรัม
ปี พ.ศ. 2554
12 ไอโซฟอร์มของเทรฟอยล์แฟคเตอร์ 2 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
13 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
14 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
15 การศึกษาทางคลินิกระยะที่ II ของยาแคลซิไทออล เมื่อให้ร่วมกับยาเคมี 5-fluorouracil, Mitomycin C และ Leucovorin แบบเปิดและไม่สุ่มเพื่อประเมินการตอบสนองที่ปรากฎในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในตับระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาทางคลินิกระยะที่ II ของยาแคลซิไทออล เมื่อให้ร่วมกับยาเคมี 5-fluorouracil, Mitomycin C และ Leucovorin แบบเปิดและไม่สุ่มเพื่อประเมินการตอบสนองที่ปรากฎในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในตับระยะสุดท้าย
17 กลไกการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
18 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
19 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
20 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
21 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
22 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเง
ปี พ.ศ. 2552
23 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติก ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
24 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติกในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
25 ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
26 ชนิดและคุณลักษณะของแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีและการประยุกต์ใช้
27 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติก ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
28 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
29 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติก ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
30 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
31 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
32 ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
33 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
34 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
35 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยใรคระบบตับและท่อน้ำดี
36 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
37 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
38 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายของยาในการักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
39 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติกในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
40 การตรวจระดับของเอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทัลโลโปรตีเนส (ADAMs) ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
41 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
42 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
43 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
44 การตรวจระดับของเอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทัลโลโปรตีเนส (ADAMs) ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
45 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
46 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
47 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
48 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
49 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
50 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2549
51 การประเมินคุณภาพชีวิต และจัดทำระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในจังหวัดขอนแก่น
52 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
53 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
54 การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
55 ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
56 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2548
57 กลไกการดื้อยาเคมีบำบัดของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและตัวบ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (ปีที่ 2)
58 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
59 ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2547
60 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
61 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิเลชั่นของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
62 การขาดหายไป และการแสดงออกของจีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
63 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
64 การวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
65 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
66 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
67 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
68 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
69 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
70 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
71 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่อวัยวะต้นกำเนิดโดยใช้เทคนิค SAGE
72 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
73 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
ปี พ.ศ. 2545
74 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
75 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค(กำลังดำเนินการ)
76 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ(กำลังดำเนินการ)
77 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
78 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p(กำลังดำเนินการ)
79 การศึกษาประสิทธิภาพของยา Capecitabine (Xeloda) ในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี (กำลังดำเนินการ)
80 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
81 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
82 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
83 การศึกษายีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
84 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2544
85 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ
86 การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
87 ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
ปี พ.ศ. 2543
88 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
89 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2540
90 ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
91 แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
ปี พ.ศ. 2528
92 แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
93 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
94 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
95 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
96 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
97 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี