ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ ศรีภา 31
2 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 10
3 โสพิศ วงศ์คำ 10
4 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
5 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 8
6 พัชรี เจียรนัยกูร 7
7 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 7
8 ชัยศิริ วงศ์คำ 6
9 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 5
10 วัชรินทร์ ลอยลม 5
11 วิเศษ นามวาท 5
12 อภิชาติ แสงจันทร์ 4
13 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 4
14 ชูศรี คูชัยสิทธิ์ 4
15 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 3
16 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
17 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
18 เอื้อมแข สุขประเสริฐ 3
19 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
20 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
21 พิศาล ไม้เรียง 3
22 เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 3
23 อาภา จันทร์เทวี 3
24 เอก ปักเข็ม 3
25 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
26 วิจิตรา ทัศนียกุล 2
27 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 2
28 นพพร เชาวะเจริญ 2
29 สุจิตรา วราอัศวปติ 2
30 นันทพร ลีลายนกุล 2
31 อุบล จ๋วงพานิช 2
32 วชิราภรณ์ นรชาติยาพจน์ 2
33 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
34 ปิติ ธุวจิตต์ 2
35 สุรพล เวียงนนท์ 2
36 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
37 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
38 ศิริพร มงคลถาวรชัย 2
39 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
40 สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี 2
41 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 2
42 สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 2
43 ธิติ วีระปรียากูร 2
44 ดำเนิน วชิโรดม 2
45 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
46 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 2
47 ภิเศก ลุมพิกานนท์ 2
48 พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ 2
49 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2
50 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 2
51 พวงผกา สาดี 2
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
53 จริยา ชมวารินทร์ 2
54 อัมพร แจ่มสุวรรณ 1
55 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
56 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
57 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
59 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
60 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 5
7 2551 5
8 2550 4
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 6
12 2546 5
13 2545 9
14 2544 1
15 2543 1
16 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
3 แบบแผนการแสดงออกและทบทวนของ Wnt/B-catenin
4 การยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์เนื่องจากการกระตุ้น ATAT3 โดย IL-6 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์เป็นเป้าหมายการออกฤทธิ์ของเคมีต้านมะเร็ง
5 แบบแผนการแสดงออกและทบทวนของ Wnt/B-catenin
6 การยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์เนื่องจากการกระตุ้น ATAT3 โดย IL-6 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์เป็นเป้าหมายการออกฤทธิ์ของเคมีต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2555
7 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
8 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ 800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัม ในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลาม และ/หรือ มีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ 400 มิลลิกรัม
9 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
10 Biomarkers of Opisthorchis viverrini-induced Cholangiocarcinoma
11 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ 800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัม ในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลาม และ/หรือ มีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ 400 มิลลิกรัม
ปี พ.ศ. 2554
12 ไอโซฟอร์มของเทรฟอยล์แฟคเตอร์ 2 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
13 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
14 การศึกษาทางคลินิกระยะที่ II ของยาแคลซิไทออล เมื่อให้ร่วมกับยาเคมี 5-fluorouracil, Mitomycin C และ Leucovorin แบบเปิดและไม่สุ่มเพื่อประเมินการตอบสนองที่ปรากฎในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในตับระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาทางคลินิกระยะที่ II ของยาแคลซิไทออล เมื่อให้ร่วมกับยาเคมี 5-fluorouracil, Mitomycin C และ Leucovorin แบบเปิดและไม่สุ่มเพื่อประเมินการตอบสนองที่ปรากฎในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในตับระยะสุดท้าย
16 กลไกการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
17 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
18 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
19 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเง
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติก ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
21 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติกในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
22 ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
23 ชนิดและคุณลักษณะของแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีและการประยุกต์ใช้
24 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
25 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
26 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยใรคระบบตับและท่อน้ำดี
27 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
28 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
29 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
30 การตรวจระดับของเอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทัลโลโปรตีเนส (ADAMs) ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
31 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
32 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
33 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2549
34 การประเมินคุณภาพชีวิต และจัดทำระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในจังหวัดขอนแก่น
35 ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2548
36 กลไกการดื้อยาเคมีบำบัดของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและตัวบ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (ปีที่ 2)
37 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2547
38 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
39 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิเลชั่นของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
40 การขาดหายไป และการแสดงออกของจีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
41 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
42 การวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
43 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
44 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
45 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
46 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
47 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
48 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่อวัยวะต้นกำเนิดโดยใช้เทคนิค SAGE
ปี พ.ศ. 2545
49 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
50 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค(กำลังดำเนินการ)
51 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ(กำลังดำเนินการ)
52 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากโพลิมอร์ฟิสมของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ
53 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of heterozygosity of chromosome 9p(กำลังดำเนินการ)
54 การศึกษาประสิทธิภาพของยา Capecitabine (Xeloda) ในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี (กำลังดำเนินการ)
55 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
56 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
57 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2544
58 การติดตามและประเมินผลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2543
59 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
61 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี