ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชนี หัตถพนม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชัย มงคล 18
2 ทวี ตั้งเสรี 12
3 กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล 10
4 ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ 8
5 ทัศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์ 6
6 ไพลิน ปรัชญคุปต์ 6
7 ไพรวัลย์ ร่มซ้าย 5
8 ธีราพร มณีนาถ 4
9 จิดารัตน์ พิมพ์ดีด 4
10 ละเอียด ปัญโญใหญ่ 4
11 ชวนันท์ ชาญศิลป์ 4
12 สุริยา ราชบุตร 4
13 นิมิต แก้วอาจ 4
14 สุวดี ศรีวิเศษ 4
15 ธนิต โคตมะ 4
16 สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ 4
17 สุพิน พิมพ์เสน 4
18 แจ่มศิริ เกษรสมบุญ 4
19 เพ็ญศิริ สมใจ 4
20 เสาวลักษณ์ เลิศดำรงเดช 4
21 อินทรศักดิ์ หอวิจิตร 4
22 เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 3
23 ณัฐกร จำปาทอง 2
24 สุขุม เฉลยทรัพย์ 2
25 วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์ 2
26 สุภาณี กิตติสารพงษ์ 2
27 ปรารถนา บริจันทร์ 2
28 สิวลี เปาโรหิตย์ 2
29 วิญญู สิงห์นาง 2
30 ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ 2
31 พิเชฐ อุดมรัตน์ 2
32 เอกอุมา วิเชียรทอง 2
33 ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล 2
34 คมชาย สุขยิ่ง 2
35 ศิริพร ทองบ่อ 2
36 ศรีสอาด จุฑากฤษฎา 2
37 ปทุมทิพย์ สุภานันท์ 2
38 ทิพากร ปัญโญใหญ่ 2
39 ขนิษฐา สนเท่ห์ 2
40 อัชรา ฤาชา 2
41 จรัญ อึ้งสำราญ 2
42 พรรณี ศิริวรรธนาภา 2
43 คมสัน สุริยะ 2
44 สมร สีมา 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2551 1
3 2550 5
4 2548 3
5 2547 5
6 2546 7
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 2
10 2542 3
11 2541 1
12 2540 3
13 2539 1
14 2538 2
15 2536 2
16 2535 1
17 2534 1
18 2532 1
19 2529 1
20 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
2 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน [Coaching] ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2551
3 การสำรวจความสุขคนไทย ปี พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2550
4 การสำรวจความสุขคนไทย ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการบำบัด รักษา ณ คลีนิก จิตเวช รพ.เครือข่ายของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
6 ผลการดำเนินงานการให้การปรึกษาแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
7 การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธีการปรับแนวคิดและพฤติกรรมแบบประยุกต์เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน type 2
8 การศึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยไข้หวัดนกในเขต 6
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม่
10 การนำระบบ การจัดการผู้ป่วยรายกรณี มาประยุกต์ใช้ในการดูและผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
11 พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
12 การนำระบบ การจัดการผู้ป่วยรายกรณี มาประยุกต์ใช้ในการดูและผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
13 การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทย กลุ่มการวิจัยสุขภาพจิต โรคจิตและพฤติกรรมรุนแรง (การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตชุมชน)
14 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
15 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
16 พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
17 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทย กลุ่มการวิจัยสุขภาพจิต โรคจิตและพฤติกรรมรุนแรง (การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตชุมชน)
18 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
19 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
20 การศึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยไข้หวัดนกในเขต 6
21 การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม่
22 พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน
23 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร : การประเมินผลตามกรอบ Logical Framework
ปี พ.ศ. 2545
24 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร การประเมินผลตามกรอบ Logical Framework
25 การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย
ปี พ.ศ. 2544
26 การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย
ปี พ.ศ. 2543
27 การศึกษาความเครียด สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการจัดการกับความเครียด ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร
28 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและระบาดวิทยาโรคจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
29 การศึกษาความเครียด สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการจัดการกับความเครียด ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร
30 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและระบาดวิทยาโรคจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
31 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
32 การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ ณ แผนกฝากครรภ์
ปี พ.ศ. 2540
33 การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ ณ แผนกฝากครรภ์
34 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
35 การประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อในการรณรงค์สุขภาพจิตครอบครัวของกรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2538
ปี พ.ศ. 2539
36 การประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อในการรณรงค์สุขภาพจิตครอบครัวของกรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2538
ปี พ.ศ. 2538
37 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
38 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
39 ปัญหาของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
40 การศึกษาความวิตกกังวล และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วยโรคจิต
ปี พ.ศ. 2535
41 การศึกษาเปรียบเทียบผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตแบบปกติและแบบประชุมสัมมนา ณ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2534
42 ปัญหาของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2532
43 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2529
44 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การศึกษาเปรียบเทียบผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตแบบปกติและแบบประชุมสัมมนา ณ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น
46 ปัญหาของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
47 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
48 การศึกษาความวิตกกังวล และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วยโรคจิต
49 ปัญหาของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น