ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
3 ธวัชชัย สันติสุข 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
5 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สมพร พรมดี 1
8 สุวิชา ทองสิมา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
18 คัคนางค์ มณีศรี 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 สายฝน ควรผดุง 1
21 Walaisiri Muangsiri 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 เอกชัย อดุลยธรรม 1
25 Rajalida Lipikorn 1
26 ประธาน ดาบเพชร 1
27 Thada Jirajaras 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
33 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
34 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
35 ไววิทย์ พุทธารี 1
36 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
37 อุทัย บุญประเสริฐ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 วัฒนชัย สมิทธากร 1
40 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
41 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
42 Jaitip Paiboon 1
43 Wilai Anomasiri 1
44 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 Vimolmas Lipipun 1
51 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 Supa Chantharasakul 1
54 Panee Boonthavi 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
67 Boonchai Sangpetngam 1
68 ศิริชัย ศิริกายะ 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
71 Srilert Chotpantarat 1
72 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
73 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
74 Chalermpol Leevailoj 1
75 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 ชอุ่ม มลิลา 1
78 ๋Janes, Gavin W. 1
79 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
80 ประคอง ชอบเสียง 1
81 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
82 พรรณี กาญจนพลู 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 วินัย งามแสง 1
90 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
91 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
92 Yeshey Penjor 1
93 กำจัด มงคลกุล 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 มยุรี ตันติสิระ 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 Kitpramuk Tantayaporn 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
109 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
110 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 กระมล ทองธรรมชาติ 1
117 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
118 สมชัย วัฒนการุณ 1
119 Pantharee Boonsatorn 1
120 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
121 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
122 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
123 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
124 Thanathon Sesuk 1
125 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
126 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 Suchin Arunsawatwong 1
130 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 Acom Sornsute 1
133 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 Chayaporn Supachartwong 1
136 สิทธิพร แอกทอง 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
139 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 Kasidit Nootong 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 Chariya Uiyyasathian 1
145 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
146 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
147 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 อวย เกตุสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
3 2534 1