ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
3 รุ่งราวี ทองกันยา 1
4 สุมิตรา พูลทอง 1
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 ประคอง ชอบเสียง 1
7 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
9 Yeshey Penjor 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 วินัย งามแสง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 นภสร โกวรรธนะกุล 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 Naiyana Chaiyabutr 1
22 Kitpramuk Tantayaporn 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 Sompol Sanguanrungsirikul 1
25 Ampa Luiengpirom 1
26 บรรจง คณะวรรณ 1
27 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 ละอองทิพย์ เหมะ 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 Thanathon Sesuk 1
41 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
42 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
52 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 Anawatch Mitpratan 1
59 Kasidit Nootong 1
60 Waraporn Siriterm 1
61 สิทธิพร แอกทอง 1
62 Chayaporn Supachartwong 1
63 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
64 Jittima Chatchawansaisin 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
69 Acom Sornsute 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 Chariya Uiyyasathian 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
75 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
76 มยุรี ตันติสิระ 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
81 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
82 สุวิชา ทองสิมา 1
83 วัลลภ แย้มเหมือน 1
84 สำเริง แย้มโสภี 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
91 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
94 สมพร พรมดี 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
97 Varunee Padmasankh 1
98 Pornpimol Muanjai 1
99 Walaisiri Muangsiri 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 ประธาน ดาบเพชร 1
102 Thada Jirajaras 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
114 Somying Tumwasorn 1
115 วัฒนชัย สมิทธากร 1
116 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
117 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
118 Jaitip Paiboon 1
119 Wilai Anomasiri 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
122 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 Panee Boonthavi 1
131 Sumphan Wongseripipatana 1
132 กาญจนา แก้วเทพ 1
133 Vanida Chantarateptawan 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
135 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
136 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
137 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
141 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
3 2534 1