ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ ทองไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรัทยา ธรรมกิตติภพ 8
2 สุนทรา โตบัว 8
3 พนิต เข็มทอง 6
4 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 2
5 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2
6 สุวิสา พัฒนเกียรติ 2
7 วารุณี ลัภนโชคดี 2
8 วิชา ขันติบุญญานุรักษ์ 1
9 ชลาธิป สมาหิโต 1
10 ศิริวรรณ์ คูนาคำ 1
11 อุษณีย์ พลัง 1
12 จารุณี กมลตระกูล 1
13 ณัฐกมล สุกุมลนันทน์ 1
14 ชีพสุมน รังสยาธร 1
15 จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล 1
16 พิชพันธุ์ สาริยันต์ 1
17 เกวรี เหมือนเรือง 1
18 บุญเรียง ขจรศิลป์ 1
19 ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 1
20 จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ 1
21 กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ 1
22 ปราณี โพธิสุข 1
23 อนุชัย รามวรังกูร 1
24 นลินรัตน์ รักกุศล 1
25 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 1
26 พิกุล เอกวรางกูร 1
27 พรทิพย์ ไชยโส 1
28 สุดารัตน์ สารสว่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 10
3 2554 9
4 2553 12
5 2552 3
6 2551 4
7 2540 1
8 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพพียงชุมชน
2 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556
3 การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
4 การออกข้อสอบภาคความรู้ (Knowledge) การประเมินยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน
5 ปัญหาและความต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
7 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
8 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด
9 การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา
10 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
11 สภาพการจัดและการประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2554
12 โครงการสร้างและพัฒนาแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม ซ.โซ่ อาสา สู่เด็กชายขอบ
14 การเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
15 การประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL :
ปี พ.ศ. 2554
16 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวโน้มของการดำเนินงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
17 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษระของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
19 การพํฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้แผนที่ความคิด
20 เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูนักวิจัย กรณีศึกษาของครุประถมศึกษาคนหนึ่ง
21 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
22 โครงการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.) ประจำปี 2553
23 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
24 การติดตามบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี พ.ศ. 2553
25 การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักการจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
26 การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน
27 การพัฒนาพัฒนาการคิดของนิสิตโดยการใช้แผนภูมิมโนทัศน์
28 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือขจ่ายสาธารณสุขจังหวัด
29 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรม
30 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
31 การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ
32 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
33 การสอนแบบสืบเสาะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกำแพง
34 การประเมินการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35 ผลของการให้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
36 การประเมินนักประชาสัมพันธ์โครงการ Food Safety Campus Tour (ฉุกคิดสักนิด ก่อนคิดบริโภค) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปี พ.ศ. 2552
37 การประเมินศักยภาพและบทบาทการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
38 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรรศาสตร๋
39 ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยของศึกษานิเทศก์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
40 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สตอรี่ไลน์และกระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา:การวิจัยในชั้นเรียน
41 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตำรวจหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนตำรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
42 ผลของการประยุกต์ใช้จิตพิสัยโมเดลที่มีผลต่อการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
43 การประเมินหลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2540
44 การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าความสามารถด้วยวิธีการทดสอบ แบบเทเลอร์รูปพีระมิดขนาดขั้นคงที่และรูปพีระมิดข้างตัด : การทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
45 การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าความสามารถด้วยวิธีการ ทดสอบแบบเทเลอร์รูปพีระมิดขนาดขั้นคงที่และรูปพีระมิดข้างตัด : การทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์