ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ จันทราทิตย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ จันทราทิตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 5
2 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 4
3 Wasun Chantratita 4
4 ปราณี ลี้ชนะชัย 3
5 แสงเดือน วงษ์เมตตา 2
6 คำเพียร คำนิล 2
7 ชโลบล อยู่สุข 1
8 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
9 วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 1
10 ณัฐา ทับทอง 1
11 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 1
12 บรรณาธิการโดย วสันต์ จันทราทิตย์, ชลภัทร สุขเกษม, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 1
13 จุฑาทิพย์ ศรีจันทร์รัศมี 1
14 ชลภัทร สุขเกษม 1
15 Rachata Rachatanavin 1
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
17 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
18 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
19 สุภา หารหนองบัว 1
20 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
21 วุฒิชัย พาราสุข 1
22 Sornthep Vannarat 1
23 Piyawut Srichaikul 1
24 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
25 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
26 จักร แสงมา 1
27 กำธร ธรรมประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2534 1
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 วิเคราะห์เจาะลึกจีโนมมนุษย์ด้วยชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2549
2 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2547
3 โครงการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส Influenza A สายพันธุ H5 N1 ด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา Real-time Gene Amplification
ปี พ.ศ. 2546
4 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2538
5 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในเซลล์โดยใช้เทคนิค In Situ DNA Amplification (In situ PCR) และ สารปลอดรังสี
ปี พ.ศ. 2537
6 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในเซลล์หรือชิ้นเนื้อส่งตรวจอย่างรวด เร็วโดยใช้เทคนิค In situ DNA Amplification และสารปลอดรังสี
ปี พ.ศ. 2534
7 การโคลนดีเอนเอของเฮอร์ปีส์ซิมเพลกซ์ไวรัสทัยป์ 2 ในทรานสคริปชั่นเวคเตอร์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์