ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ จันทราทิตย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ จันทราทิตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 5
2 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 4
3 Wasun Chantratita 4
4 ปราณี ลี้ชนะชัย 3
5 แสงเดือน วงษ์เมตตา 2
6 คำเพียร คำนิล 2
7 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
8 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
9 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
10 จักร แสงมา 1
11 วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 1
12 ชโลบล อยู่สุข 1
13 Piyawut Srichaikul 1
14 ณัฐา ทับทอง 1
15 จุฑาทิพย์ ศรีจันทร์รัศมี 1
16 กำธร ธรรมประเสริฐ 1
17 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
18 ชลภัทร สุขเกษม 1
19 Rachata Rachatanavin 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
21 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
22 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 1
23 บรรณาธิการโดย วสันต์ จันทราทิตย์, ชลภัทร สุขเกษม, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 1
24 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
25 สุภา หารหนองบัว 1
26 วุฒิชัย พาราสุข 1
27 Sornthep Vannarat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2551 1
3 2549 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2538 1
7 2537 1
8 2534 1
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
2 วิเคราะห์เจาะลึกจีโนมมนุษย์ด้วยชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวน Influenza virus type A ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2547
4 โครงการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส Influenza A สายพันธุ H5 N1 ด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา Real-time Gene Amplification
ปี พ.ศ. 2546
5 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2538
6 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในเซลล์โดยใช้เทคนิค In Situ DNA Amplification (In situ PCR) และ สารปลอดรังสี
ปี พ.ศ. 2537
7 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในเซลล์หรือชิ้นเนื้อส่งตรวจอย่างรวด เร็วโดยใช้เทคนิค In situ DNA Amplification และสารปลอดรังสี
ปี พ.ศ. 2534
8 การโคลนดีเอนเอของเฮอร์ปีส์ซิมเพลกซ์ไวรัสทัยป์ 2 ในทรานสคริปชั่นเวคเตอร์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์