ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันณ์ เพชรรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วสันณ์ เพชรรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 33
2 จิราพร เพชรรัตน์ 11
3 อัจฉรา เพ็งหนู 7
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
5 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 6
6 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
7 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
8 นุชรีย์ ศิริ 6
9 ปิ่น จันจุฬา 6
10 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 4
11 โกศล เจริญสม 4
12 งบประมาณแผ่นดิน 4
13 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
14 นพวรรณ นิลสุวรรณ 4
15 ศมาพร แสงยศ 4
16 พรศิลป์ จันทวีเมือง 4
17 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
18 ชนินันท์ พรสุริยา 3
19 พรพิมล เชื้อดวงผุย 3
20 สุธา วัฒนสิทธิ์ 3
21 ปฏิมาพร ปลอดภัย 3
22 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 3
23 ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2
24 วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ 2
25 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
26 อนุชิต ชินาจริยวงศ์ 2
27 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
28 ประสงค์ มั่นสลุง 2
29 ปวีณา บูชาเทียน 2
30 ดวงทิพย์ กันฐา 2
31 อรพรรณ เกินอาษา 2
32 จำเป็น อ่อนทอง 2
33 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
34 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
35 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
36 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
37 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
38 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
39 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
40 วานิด รอดเนียม 2
41 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
42 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
43 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
44 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
45 วัชรี สมสุข 2
46 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
47 นริศ ท้าวจันทร์ 1
48 ขวัญจิตร สันติประชา 1
49 อรัญ งามผ่องใส 1
50 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 3
7 2553 2
8 2552 3
9 2551 6
10 2550 12
11 2548 2
12 2547 1
13 2545 1
14 2544 1
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 2
18 2536 2
19 2535 1
20 2530 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
3 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
5 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
6 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
7 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
ปี พ.ศ. 2556
8 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
9 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลา เพื่อการส่งออก
10 การควบคุมโรครากขาวของยางพาราโดยชีววิธีและการคัดเลือกสายพันธุ์ยางต้านทานโรคเพื่อผลิตต้นตอพันธุ์
11 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
12 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
13 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2552
14 ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธา
15 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
16 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2551
17 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
18 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาว
19 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
20 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
21 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
22 เอนโดไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
ปี พ.ศ. 2550
23 การใช้เนื้อ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคในพริกที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธี
24 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
25 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาว
26 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
27 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
28 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
29 เอนโดไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
30 Endophytes from Araceae and their effect to the pathogens
31 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
32 การใช้เนื้อ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคในพริกที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธี
33 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
34 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2548
35 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
36 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2547
37 การคัดเลือกเชื้อราที่มีศักยภาพในการควบคุมวัชพืชที่ร้ายแรงในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
38 การควบคุมโรคราเขียว (Trichoderma spp.) ของเห็ดโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2544
39 การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astreus hygrometricus) ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2542
40 การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชตระกูลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพ
ปี พ.ศ. 2539
41 อนุกรมวิธาน เขตการแพร่ระบาด และความสามารถ ในการกระทำให้เกิดโรคพืชของรา Pythium spp. ที่แยกได้จากดินเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
42 อนุกรมวิธาน เขตการแพร่ระบาด และความสามารถ ในการกระทำให้เกิดโรคพืชของรา Pythium spp. ที่แยกได้จากดินเกษตรกรรมในภาคใต้
43 ชีววิทยา และการป้องกันกำจัดแมลงผลไม้
ปี พ.ศ. 2536
44 การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชตระกูลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพ
45 ชีววิทยา และการป้องกันกำจัดแมลงผลไม้
ปี พ.ศ. 2535
46 การศึกษาโรคของมะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
47 การศึกษาโรคของมะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
49 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา