ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันณ์ เพชรรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันณ์ เพชรรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 33
2 จิราพร เพชรรัตน์ 11
3 อัจฉรา เพ็งหนู 7
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
5 นุชรีย์ ศิริ 6
6 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
7 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 6
8 ปิ่น จันจุฬา 6
9 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
10 งบประมาณแผ่นดิน 4
11 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 4
12 นพวรรณ นิลสุวรรณ 4
13 โกศล เจริญสม 4
14 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
15 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
16 ศมาพร แสงยศ 4
17 พรศิลป์ จันทวีเมือง 4
18 ชนินันท์ พรสุริยา 3
19 พรพิมล เชื้อดวงผุย 3
20 สุธา วัฒนสิทธิ์ 3
21 ปฏิมาพร ปลอดภัย 3
22 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 3
23 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
24 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
25 ปวีณา บูชาเทียน 2
26 วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ 2
27 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
28 อรพรรณ เกินอาษา 2
29 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
30 จำเป็น อ่อนทอง 2
31 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
32 อนุชิต ชินาจริยวงศ์ 2
33 ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2
34 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
35 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
36 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
37 ประสงค์ มั่นสลุง 2
38 ดวงทิพย์ กันฐา 2
39 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
40 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
41 วานิด รอดเนียม 2
42 วัชรี สมสุข 2
43 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
44 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
45 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
46 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
47 นริศ ท้าวจันทร์ 1
48 ขวัญจิตร สันติประชา 1
49 อรัญ งามผ่องใส 1
50 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2550 2
10 2547 1
11 2545 1
12 2544 1
13 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
3 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
5 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
6 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
7 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
ปี พ.ศ. 2556
8 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
9 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
10 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2552
11 ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธา
12 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2550
13 การใช้เนื้อ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคในพริกที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธี
14 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
ปี พ.ศ. 2547
15 การคัดเลือกเชื้อราที่มีศักยภาพในการควบคุมวัชพืชที่ร้ายแรงในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
16 การควบคุมโรคราเขียว (Trichoderma spp.) ของเห็ดโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2544
17 การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astreus hygrometricus) ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
19 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา