ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันณ์ เพชรรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันณ์ เพชรรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 36
2 จิราพร เพชรรัตน์ 11
3 อัจฉรา เพ็งหนู 8
4 ปิ่น จันจุฬา 8
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
6 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 6
7 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
8 นุชรีย์ ศิริ 6
9 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
10 ปฏิมาพร ปลอดภัย 5
11 ชนินันท์ พรสุริยา 5
12 พรศิลป์ จันทวีเมือง 4
13 ศมาพร แสงยศ 4
14 นพวรรณ นิลสุวรรณ 4
15 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
16 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
17 โกศล เจริญสม 4
18 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
19 สุธา วัฒนสิทธิ์ 4
20 งบประมาณแผ่นดิน 4
21 พรพิมล เชื้อดวงผุย 4
22 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 4
23 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
24 วัชรี สมสุข 2
25 วานิด รอดเนียม 2
26 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
27 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
28 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
29 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
30 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
31 ปวีณา บูชาเทียน 2
32 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
33 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
34 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
35 ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2
36 อนุชิต ชินาจริยวงศ์ 2
37 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
38 นริศ ท้าวจันทร์ 2
39 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
40 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
41 วัลลภา กฤษณีไพบูลย์ 2
42 จำเป็น อ่อนทอง 2
43 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
44 ประสงค์ มั่นสลุง 2
45 ดวงทิพย์ กันฐา 2
46 อรพรรณ เกินอาษา 2
47 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 1
48 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 1
49 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
50 อรัญ งามผ่องใส 1
51 ขวัญจิตร สันติประชา 1
52 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2550 2
10 2547 1
11 2545 1
12 2544 1
13 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
3 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
5 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
6 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
7 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
8 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
9 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
10 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
11 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2552
12 ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธา
13 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้เนื้อ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคในพริกที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธี
15 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
ปี พ.ศ. 2547
16 การคัดเลือกเชื้อราที่มีศักยภาพในการควบคุมวัชพืชที่ร้ายแรงในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
17 การควบคุมโรคราเขียว (Trichoderma spp.) ของเห็ดโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์
ปี พ.ศ. 2544
18 การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astreus hygrometricus) ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การทำสูตรสำเร็จของเชื้อ Streptomyces mycarofaciens และ S.philanthi สำหรับควบคุมโรคพริกโดยชีววิธี
20 การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา