ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนจาก สกว. เรื่อง แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
2 ผลิตภาพที่ดินและผลิตภาพแรงงานของการทำนาปีและนาปรังในประเทศไทย (ภายใต้โครงการศึกษายุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า)
3 แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย : วิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยกำหนดความยากจนระดับภูมิภาคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 Agricultural Productivity and Poverty Reduction in Thailand: regional level study
6 การเปรียบเทียบผลิตภาพการผลิตรวมภาคการเกษตรรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการเกษตรของไทย