ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัย พานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัย พานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พรนภา แจ่มดวง 5
3 อรรถพล อนันตวรสกุล 5
4 รัชนีกร หงส์พนัส 4
5 ประศักดิ์ หอมสนิท 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
7 จันทนี ทุมโฆสิต 1
8 ชรินทร์ มั่งคั่ง 1
9 เกศรา พิทยภาณุ 1
10 สมฤดี คันธา 1
11 วันเพ็ญ พิมพ์แดง 1
12 จารุนันท์ จันคะณา 1
13 บานชื่น บุญประเสริฐ 1
14 อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ 1
15 พีระพล งามขุนทด 1
16 สรัสนันท์ ศรีประทักษ์ 1
17 เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ 1
18 อนงค์นาถ วงศ์อัครางกูร 1
19 ณัฐสุดา จตุราภากุล 1
20 พลกฤช ตันติญานุกูล, 2522- 1
21 อัมพวัน สองสมุทร, 2521- 1
22 ปรเมศวร์ บุญยืน, 2520- 1
23 อาริยา สุขโต, 2516- 1
24 สุภาพร แจ้งกระจ่าง 1
25 วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523- 1
26 อารียา ศิโรดม, 2520- 1
27 ตวงพร ศรีชัย 1
28 ธีระชล จันทร์ทอง 1
29 เสาวนีย์ เยาวโรจน์, 2517- 1
30 จงรักษ์ แจ้งยุบล, 2504- 1
31 ศิริสุข นาคะเสนีย์ 1
32 อรวรรณ งามวัฒนา 1
33 วิไลวรรณ มีสวรรค์ 1
34 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 1
35 ทวัช บุญแสง 1
36 รัตนา ชัยเศรษฐ์ศิริ 1
37 สมนึก ปฏิปทานนท์ 1
38 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
39 กานต์รวี บุษยานนท์ 1
40 สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ 1
41 ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา 1
42 กิตติศักดิ์ ลักษณา 1
43 กฤษณวรรณ กิติผดุง 1
44 พิมพา เพียเทพ 1
45 ชัยรัตน์ โตศิลา 1
46 วไลรัตน์ พุกนานนท์ 1
47 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
48 อัมพร อินโท 1
49 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
50 สุพัตรา ศักรภพน์ 1
51 รุ่งนภา จอนเจิดสิน 1
52 ประมาณ โฆษิตตาพานิช 1
53 ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ 1
54 ดิสพร ศรีสวัสดิ์ 1
55 อาทิตย์ญา โพธิ์สวย 1
56 อัมพร อินโท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 3
3 2549 4
4 2548 2
5 2547 5
6 2546 3
7 2545 3
8 2544 2
9 2543 2
10 2542 3
11 2541 1
12 2540 2
13 2539 5
14 2536 1
15 2535 2
16 2534 6
17 2533 5
18 2532 1
19 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร
2 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
3 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาของครูสังคมศึกษา
4 การศึกษาการนำค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของการใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก
7 การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา
8 การศึกษาการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
9 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
10 การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3
11 การดำเนินงานและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 และ 4
ปี พ.ศ. 2547
12 ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
13 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3
14 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
15 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย
16 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538] สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
17 สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
18 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนแกนนำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
19 การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาค่านิยมทางพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
20 การศึกษาระดับและปัจจัยในการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
21 ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
22 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
23 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
24 การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2543
25 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
26 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
27 การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
28 บทบาทของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามการรับรู้ของตนเอง
29 ผลของการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
30 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของครูสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
31 การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
32 ความต้องการในการเสริมสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2539
33 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
34 การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
35 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
36 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาท้องถิ่นของเรา 1(ส 071) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
38 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2535
39 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา 3 การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
40 ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
41 การศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
42 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน
43 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนปัญหาโรคเอดส์
44 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
45 สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2
46 การศึกษาความเข้าใจทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
47 การสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพสูง และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2529
48 การใช้หนังสือพิมพ์และวารสารในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
49 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท
50 การศึกษาแบบการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต่างกัน
51 การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2532
52 พัฒนาการการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา