ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัย พานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัย พานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พรนภา แจ่มดวง 5
3 อรรถพล อนันตวรสกุล 5
4 รัชนีกร หงส์พนัส 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
6 ประศักดิ์ หอมสนิท 2
7 อัมพร อินโท 1
8 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
9 ธีระชล จันทร์ทอง 1
10 พีระพล งามขุนทด 1
11 อาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ 1
12 อัมพร อินโท 1
13 วไลรัตน์ พุกนานนท์ 1
14 รุ่งนภา จอนเจิดสิน 1
15 สุพัตรา ศักรภพน์ 1
16 บานชื่น บุญประเสริฐ 1
17 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
18 อรวรรณ งามวัฒนา 1
19 จารุนันท์ จันคะณา 1
20 สรัสนันท์ ศรีประทักษ์ 1
21 สมฤดี คันธา 1
22 ศิริสุข นาคะเสนีย์ 1
23 ตวงพร ศรีชัย 1
24 ณัฐสุดา จตุราภากุล 1
25 วันเพ็ญ พิมพ์แดง 1
26 เกศรา พิทยภาณุ 1
27 อนงค์นาถ วงศ์อัครางกูร 1
28 อาทิตย์ญา โพธิ์สวย 1
29 ชรินทร์ มั่งคั่ง 1
30 จันทนี ทุมโฆสิต 1
31 เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ 1
32 ชัยรัตน์ โตศิลา 1
33 อาริยา สุขโต, 2516- 1
34 ปรเมศวร์ บุญยืน, 2520- 1
35 สุภาพร แจ้งกระจ่าง 1
36 สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ 1
37 ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา 1
38 พลกฤช ตันติญานุกูล, 2522- 1
39 อัมพวัน สองสมุทร, 2521- 1
40 เสาวนีย์ เยาวโรจน์, 2517- 1
41 จงรักษ์ แจ้งยุบล, 2504- 1
42 อารียา ศิโรดม, 2520- 1
43 วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523- 1
44 กิตติศักดิ์ ลักษณา 1
45 กฤษณวรรณ กิติผดุง 1
46 สมนึก ปฏิปทานนท์ 1
47 พิมพา เพียเทพ 1
48 ประมาณ โฆษิตตาพานิช 1
49 ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ 1
50 รัตนา ชัยเศรษฐ์ศิริ 1
51 ทวัช บุญแสง 1
52 กานต์รวี บุษยานนท์ 1
53 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
54 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 1
55 วิไลวรรณ มีสวรรค์ 1
56 ดิสพร ศรีสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 3
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 5
6 2546 3
7 2545 3
8 2544 2
9 2543 2
10 2542 3
11 2541 1
12 2540 2
13 2539 5
14 2536 1
15 2535 2
16 2534 6
17 2533 5
18 2532 1
19 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร
2 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
3 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาของครูสังคมศึกษา
4 การศึกษาการนำค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของการใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก
7 การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา
8 การศึกษาการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
9 การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3
10 การดำเนินงานและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 และ 4
ปี พ.ศ. 2547
11 ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
12 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3
13 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ด้วยการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย
15 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538] สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
17 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนแกนนำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
18 การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาค่านิยมทางพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาระดับและปัจจัยในการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
20 ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
21 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
23 การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2543
24 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
25 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
27 บทบาทของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามการรับรู้ของตนเอง
28 ผลของการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
29 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของครูสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
30 การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
31 ความต้องการในการเสริมสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2539
32 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
33 การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
34 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
35 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาท้องถิ่นของเรา 1(ส 071) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
37 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2535
38 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา 3 การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
39 ความคิดเห็นของครูสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
40 การศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
41 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน
42 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนปัญหาโรคเอดส์
43 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
44 สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2
45 การศึกษาความเข้าใจทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
46 การสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพสูง และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2529
47 การใช้หนังสือพิมพ์และวารสารในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
48 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท
49 การศึกษาแบบการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต่างกัน
50 การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2532
51 พัฒนาการการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย