ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร พัชรนฤมล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 27
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 23
3 กัญจนา ติษยาธิคม 19
4 จิตปราณี วาศวิท 13
5 ภูษิต ประคองสาย 12
6 Walaiporn Patcharanarumol 6
7 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
9 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 3
10 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
12 Phusit Prakongsai 2
13 จิราพร ขีดดี 2
14 ทักษพล ธรรมรังสี 2
15 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
18 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
19 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
20 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
21 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2
22 Angkana Sommanustweechai 2
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
24 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 หทัยชนก สุมาลี 1
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
28 สงครามชัย ลีทองดี 1
29 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
30 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
31 กรมการประกันภัย 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
33 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
34 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
35 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
36 ครรชิต สุขนาค 1
37 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
38 Wiroj Tangcharoesathien 1
39 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
40 Chipanee Wasawit 1
41 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
42 Atitaya Thiemphaiwan 1
43 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
44 สุวรรณา มูเก็ม 1
45 Kanchana Disayathikom 1
46 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
47 Chitpranee Vasvid 1
48 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
49 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
50 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
51 David Hughes 1
52 Swansea university 1
53 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
54 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
55 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
56 Rajin Arora 1
57 Sopon Iamsirithaworn 1
58 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
59 Rapeepong Suphanchaimat 1
60 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
61 รายิน อโรร่า 1
62 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
63 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
64 Chompoonut Thaichinda 1
65 Tithikorn Topothai 1
66 Darin Areechokechai 1
67 Wantanee Kalpravidh 1
68 Parntep Ratanakorn 1
69 ปานเทพ รัตนากร 1
70 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
71 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
72 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
73 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
74 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
75 สุชาติ สรณสถาพร 1
76 ชูฉัตร ประมูลผล 1
77 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
78 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
79 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
80 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
81 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
82 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 1
83 อำพล จินดาวัฒนะ 1
84 กระทรวงสาธารณสุข 1
85 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
86 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2549 5
6 2548 7
7 2547 4
8 2546 2
9 2545 3
10 2544 5
11 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
ปี พ.ศ. 2557
2 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
3 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2556
4 การทบทวนสถานการณ์ระบบป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2549
7 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
9 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
10 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ของแหล่งการเงินต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2548
12 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
13 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
14 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
15 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
16 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
17 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
18 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
19 รายงานผลการสำรวจภายหลังการแจงนับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
20 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
21 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
22 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 เรื่องการเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2546
23 ต้นทุน และประสิทธิภาพของหน่วยบริการไตเทียม ภาครัฐและเอกชนในปี 2544
24 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2545
25 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
26 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
27 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
ปี พ.ศ. 2544
28 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชน
29 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
30 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนบริการของสถานพยาบาลแบบมาตรฐานและแบบลัด
31 สถานพยาบาลต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
32 ภาระงานของบุคลากรและประสิทธิภาพการใช้เตียงโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด ปี 2543
ปี พ.ศ. 2540
33 การศึกษาต้นทุนค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ 2539