ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชนาถ ไหมหรือ 3
2 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
3 สงครามชัย ลีทองดี 3
4 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
5 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
6 วรรณา กาญจนมยูร 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 จันทิมา พลพินิจ 2
9 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
10 วราวุธ สุธีธร 2
11 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
12 สุนันท์ สายกระสุน 2
13 ปรีชา ประเทพา 2
14 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
15 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
16 ดรุณี บุญชารี 1
17 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
18 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
19 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
20 ชวลิต บุญปก 1
21 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
22 วรากร สีโย 1
23 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
24 ทองใบ บุษกร 1
25 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
26 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
27 สมชาย แก้ววังชัย 1
28 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
29 สมจินตนา ทั่วทิพย์ 1
30 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
31 อาคีรา ศรีคุณ 1
32 นพคุณ ภักดีณรงค์ 1
33 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
34 Sang Y Lee 1
35 James R Connor 1
36 ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1
37 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
38 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
39 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
40 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
41 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
42 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
43 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
44 บรรจบ วันโน 1
45 รักฤดี สารธิมา 1
46 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
47 ศรัณยู คำเมือง 1
48 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
49 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
50 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
51 ถวิล ชนะบุญ 1
52 เรือน สมณะ 1
53 สุกัญญา ลีทองดี 1
54 ศุภชัย สมัปปิโต 1
55 วัลยา สุทธิขำ 1
56 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
57 รพีพร ช่ำชอง 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 นริศ สินศิริ 1
60 บังอร กองอิ้ม 1
61 อนุชิตา มุ่งงาม 1
62 นงนิตย์ มรกต 1
63 ปิยมาศ นานอก 1
64 ชาติไทย แก้วทอง 1
65 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
66 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
67 นเรศ มีโส 1
68 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
69 ธวัชชัย ชมศิริ 1
70 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
71 สุริทอง ศรีสะอาด 1
72 เมธิน ผดุงกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 3
6 2555 5
7 2554 3
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 2
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 3
14 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผงของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญต่อเนื้อเยื่อวิทยาของตับและไตในหนูที่ได้รับสารเดกซาเมทาโซนอย่างต่อเนื่อง
2 -
ปี พ.ศ. 2559
3 -
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของกระเจี๊ยบมอลต่อภาวะที่เกี่ยวข้องในโรคอัลไซเมอร์ในเซลล์ประสาท HFE neuroblastoma SH-SY5Y
ปี พ.ศ. 2557
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Melatonin pretreatment prevented the effect of dexamethasone negative alterations on behaveior and hippocampal neurogenesis in the mouse brain.
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
10 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
11 -
12 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Effect of melatonin on cell proliferation in hippocalpal dentate gyrus by dexamethasone-induced stress mice
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS LINN), QUERCETIN AND RUTIN ATTENUATE DEX-INDUCED INCREASE IN HIPPOCAMPAL NMDA RECEPTOR IN MICE
ปี พ.ศ. 2551
20 Amphetamine and pseudoephedrine cross-tolerance measured by c-Fos protein expression in brains of chronically treated rats
21 -
ปี พ.ศ. 2549
22 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
23 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
24 -
25 -
ปี พ.ศ. 2548
26 หน้าที่การทำงานของระบบโอปิออยด์ต่อสารสือประสาทกาบาในสมองส่วน อิฟีเรียคอลิคูลัม ของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2547
27 Opioid modulation of GABA release in the rat inferior colliculus
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2540
30 การศึกษาพฤติกรรมและประสาทเคมีของชูโดอีเฟดรีนในหนูขาว