ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สงครามชัย ลีทองดี 3
2 นุชนาถ ไหมหรือ 3
3 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
4 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
5 ปรีชา ประเทพา 2
6 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
7 สุนันท์ สายกระสุน 2
8 วราวุธ สุธีธร 2
9 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
10 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
11 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
12 จันทิมา พลพินิจ 2
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
14 วรรณา กาญจนมยูร 2
15 ศุภชัย สมัปปิโต 1
16 สุกัญญา ลีทองดี 1
17 รพีพร ช่ำชอง 1
18 เรือน สมณะ 1
19 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
20 วัลยา สุทธิขำ 1
21 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
22 ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1
23 ถวิล ชนะบุญ 1
24 อาคีรา ศรีคุณ 1
25 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
26 James R Connor 1
27 นพคุณ ภักดีณรงค์ 1
28 Sang Y Lee 1
29 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
30 นเรศ มีโส 1
31 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
32 ธวัชชัย ชมศิริ 1
33 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
35 สุริทอง ศรีสะอาด 1
36 นริศ สินศิริ 1
37 สมจินตนา ทั่วทิพย์ 1
38 ศรัณยู คำเมือง 1
39 รักฤดี สารธิมา 1
40 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
41 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
42 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
43 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
44 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
45 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
46 เมธิน ผดุงกิจ 1
47 วรากร สีโย 1
48 ทองใบ บุษกร 1
49 สมชาย แก้ววังชัย 1
50 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
51 ชาติไทย แก้วทอง 1
52 ปิยมาศ นานอก 1
53 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
54 บรรจบ วันโน 1
55 อนุชิตา มุ่งงาม 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 นงนิตย์ มรกต 1
58 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
59 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
60 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
61 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
62 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
63 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
64 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
65 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
66 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
67 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
68 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
69 ดรุณี บุญชารี 1
70 ชวลิต บุญปก 1
71 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
72 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 3
6 2555 5
7 2554 3
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 2
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 3
14 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผงของสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญต่อเนื้อเยื่อวิทยาของตับและไตในหนูที่ได้รับสารเดกซาเมทาโซนอย่างต่อเนื่อง
2 -
ปี พ.ศ. 2559
3 -
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของกระเจี๊ยบมอลต่อภาวะที่เกี่ยวข้องในโรคอัลไซเมอร์ในเซลล์ประสาท HFE neuroblastoma SH-SY5Y
ปี พ.ศ. 2557
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Melatonin pretreatment prevented the effect of dexamethasone negative alterations on behaveior and hippocampal neurogenesis in the mouse brain.
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
10 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
11 -
12 ผลของ quercetin และสารสกัดจากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn) ต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วย dexamethasone
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Effect of melatonin on cell proliferation in hippocalpal dentate gyrus by dexamethasone-induced stress mice
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS LINN), QUERCETIN AND RUTIN ATTENUATE DEX-INDUCED INCREASE IN HIPPOCAMPAL NMDA RECEPTOR IN MICE
ปี พ.ศ. 2551
20 Amphetamine and pseudoephedrine cross-tolerance measured by c-Fos protein expression in brains of chronically treated rats
21 -
ปี พ.ศ. 2549
22 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
23 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
24 -
25 -
ปี พ.ศ. 2548
26 หน้าที่การทำงานของระบบโอปิออยด์ต่อสารสือประสาทกาบาในสมองส่วน อิฟีเรียคอลิคูลัม ของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2547
27 Opioid modulation of GABA release in the rat inferior colliculus
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2540
30 การศึกษาพฤติกรรมและประสาทเคมีของชูโดอีเฟดรีนในหนูขาว