ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรโชค ไชยวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
2 การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า
3 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
4 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
5 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
6 คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันวิทยบริการ
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2546
11 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
ปี พ.ศ. 2544
13 การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ระบบการบริหารแบบเข็มมุ่ง ~uกรณีศึกษา~u ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ