ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรโชค ไชยวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
2 ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3 การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า
4 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
5 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
6 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
7 คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสม
8 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2553
9 ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
10 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ภาคผนวก) : ภายใต้กรอบโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
11 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันวิทยบริการ
13 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
14 การพัฒนาระบบสำหรับบริหารการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (สำหรับกระบวนการวางแบบตัด การปูผ้าและการตัด)
15 การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะการบริหารทรัพยากร และระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติมระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2550
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
17 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนงานให้บริการแบบองค์รวม
18 ระบบสนับสนุนการบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย
19 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
20 การวิจัยและพัฒนาระบบการคำนวณค่าเวลามาตรฐานในขั้นตอนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
21 การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) สำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
22 ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนผู้ป่วย การจองการทำหัตถการ การจำหน่ายผู้ป่วย และการคำนวณค่ารักษาพยาบาล
23 การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
24 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
25 ระบบสนับสนุนการบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย
26 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
27 ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนผู้ป่วย การจองการทำหัตถการ การจำหน่ายผู้ป่วย และการคำนวณค่ารักษาพยาบาล
28 การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
29 การวิจัยและพัฒนาระบบการคำนวณค่าเวลามาตรฐานในขั้นตอนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
30 การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) สำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
ปี พ.ศ. 2544
33 การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ระบบการบริหารแบบเข็มมุ่ง ~uกรณีศึกษา~u ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การพัฒนาระบบสำหรับบริหารการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (สำหรับกระบวนการวางแบบตัด การปูผ้าและการตัด)
35 การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะการบริหารทรัพยากร และระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติมระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
36 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ภาคผนวก) : ภายใต้กรอบโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ