ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรเวศม์ สุวรรณระดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 8
2 กนกวรรณ ธรรมแสง 4
3 ณัฐพงษ์ พบสมัย 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
5 ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล 2
6 รัฐวิชญ์ ไพรวัน 2
7 กานต์ จันทร์วิทยานุชิต 2
8 พิมพ์ศิริ ทองสม 2
9 นพพล วิทย์วรพงศ์ 1
10 Supaporn Kumruangrit 1
11 อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์ 1
12 สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ 1
13 อรอนงค์ เติมทวีวุฒิ 1
14 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
15 ภาวินี วิโนทัย, 2522- 1
16 Worawet Suwanrada 1
17 Siriphan Sasat 1
18 Nopphol Witvorapong 1
19 วิลาวัลย์ ดำจุติ 1
20 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 1
21 เพชรรัตน์ วอนเพียร 1
22 ธนานนท์ บัวทอง 1
23 เหมือนขวัญ รองเดช 1
24 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
25 สโรกาญจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ 1
26 จริยภัทร รัตโณภาส 1
27 เอกสิทธิ์ พิสิฐพจมาน 1
28 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
29 เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ, 2518- 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
31 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
32 บรรลุ ศิริพานิช 1
33 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
34 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
35 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
36 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
37 อาภากร นพรัตยาภรณ์ 1
38 ปพิชญา แซ่ลิ่ม 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
41 รัชพันธุ์ เชยจิตร 1
42 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
44 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
45 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
46 คมคาย บุญเสริมสุข 1
47 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
48 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
49 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
50 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 4
6 2554 1
7 2553 3
8 2552 2
9 2551 5
10 2550 6
11 2549 1
12 2547 2
13 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย
3 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิเคราะห์ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมที่ทำให้สวัสดิการสังคมสูงสุด: กรณีศึกษาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณเฉลี่ยที่แท้จริงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ประเทศในกลุ่ม OECD
ปี พ.ศ. 2555
6 Demographic Change, Perceived Vulnerabilities in Old Age and Economic Welfare in Rural Thailand
7 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในประเทศไทย
8 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัย
9 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัย
ปี พ.ศ. 2554
10 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับรูปแบบการบริโภคของครัวเรือนไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 ปัจจัยกำหนดอาชญากรรมในประเทศไทย
12 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดของประเทศไทย
13 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 ผลกระทบของทรัพย์สินในรูปแบบบำนาญภาคบังคับต่อการออมภาคครัวเรือน
15 ผลกระทบของทรัพย์สินในรูปแบบบำนาญภาคบังคับต่อการออมภาคครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2551
16 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติในประเทศไทย
17 ความต้องการบริการด้านการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
18 ผลกระทบจากภาระด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการต่อการลงทุนภาคเอกชน
19 ผลกระทบจากภาระด้านสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบการต่อการลงทุนภาคเอกชน
20 ความต้องการบริการด้านการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
21 ปัจจัยกำหนดการบริจาคของครัวเรือนไทย
22 การประเมินค่าเชิงเศรษฐกิจและปัจจัยกำหนดแรงงานอาสาสมัครในประเทศไทย
23 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทย
24 การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียน
25 ปัจจัยกำหนดการบริจาคโลหิตในประเทศไทย
26 การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ของการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
27 การวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทยด้านความครอบคลุมและผลกระทบต่อการตัดสินใจมีบุตร
ปี พ.ศ. 2547
28 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
29 ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีต่ออุปสงค์น้ำประปาของครัวเรือนและปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทย