ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรเมธ ยอดบุ่น
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรเมษ ยอดบุ่น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 วัฒนธรรมข้าวฮาง: พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิตและการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมและอาชีพทางเลือกของชาวอูรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภายหลังการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลตำบล กรณีศึกษา:ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ปี พ.ศ. 2548
4 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี หมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
6 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมและอาชีพทางเลือกของชาวอูรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต