ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรเมธ ยอดบุ่น
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรเมษ ยอดบุ่น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 วัฒนธรรมข้าวฮาง: พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิตและการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภายหลังการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลตำบล กรณีศึกษา:ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ปี พ.ศ. 2548
3 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี หมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย