ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2 หลัก clausula rebus sic stantibus ในสัญญาทางปกครอง
3 เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานของข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2552
4 ปัญหาระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
5 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน
ปี พ.ศ. 2551
6 สถานะทางกฎหมายขององค์กรอิสระในระบบกฎหมายไทย
7 การแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง
8 ปัญหาความสัมพันธ์ในการลงโทษทางปกครองและการลงโทษทางอาญา
9 ความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 : ศึกษาเปรียบเทียบกับความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2550
10 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปี พ.ศ. 2546
11 การขอให้พิจารณาใหม่ในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ประเภทของคำฟ้องคดีปกครองในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองฝรั่งเศส