ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรินธร สงคศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์ 23
2 อรรณพ นพรัตน์ 22
3 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 13
4 กาญจนา แสงจันทร์ 12
5 จินดารัตน์ พิมพ์สมาน 11
6 ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ 7
7 วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 6
8 นันทิยา เปปะตัง 5
9 อรอมล เหล่าปิตินันท์ 4
10 ฐานภา จันทร์ภิรมย์ 4
11 บวรศักดิ์ เพชรานนท์ 4
12 รัฐไกร วัจนคุณอนันต์ 4
13 มาลินี ลีโทชวลิต 4
14 จงกล พูนทวี 4
15 มณฑิรา นพรัตน์ 3
16 ทนงค์ ฉายาวัฒนะ 3
17 ประทิน กุลละวณิชย์ 2
18 อรกมล เหล่าปิตินันท์ 2
19 ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง 2
20 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
21 วินัย ประภากรเกียรติ 2
22 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
23 ธีระศักดิ์ หมากผิน 2
24 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
25 เจษฎา จันทวงษ์โส 2
26 เบญจพร สุรารักษ์ 2
27 Warinthorn Songkasiri 2
28 ชาตรี วงษ์แก้ว 2
29 จันทิมา ปัทมธรรมกุล 2
30 ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 2
31 เอกชัย วิมลมาลา 2
32 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
33 สุวิทย์ เตีย 2
34 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
35 ยศพงษ์ ลออนวล 2
36 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
37 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
38 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
39 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
40 นิรมล สุธรรมกิจ 2
41 จำนง สรพิพัฒน์ 2
42 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
43 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
44 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
45 มรกต ตันติเจริญ 2
46 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
47 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
48 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
49 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 1
50 สีวลี ตระกูลวิเชียร 1
51 สวนิต จิรัฏฐิติกาล 1
52 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 1
53 Annop Nopharatana 1
54 Sawanit Aichayawanich 1
55 Montira Nopharatana 1
56 สวนิต อิชยาวณิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 7
7 2551 7
8 2550 4
9 2549 1
10 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสกัดละเอียดในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบท่อกระจายน้ำเสียและการติดตั้งตัวกลางภายในถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพชนิดตรึงฟิล์มในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยอาศัยหลักการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
4 การศึกษาการขยายผลของการหมุนเหวี่ยงและการกรองต่อประสิทธิภาพการสกัดแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลของความหนาแน่นและการจัดเรียงตัวของตัวกลางที่มีต่อรูปแบบการไหลของน้ำเสียภายในถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพชนิดตรึงฟิล์มในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยอาศัยหลักการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
6 Agglomeration mechanisms of cassava starch during pneumatic conveying drying. Carbohydrate Polymers
7 การศึกษาผลของความหนาแน่นและการจัดเรียงตัวของตัวกลางที่มีต่อรูปแบบการไหลของน้ำเสีย ภายในถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพชนิดตรึงฟิล์มในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยอาศัยหลักการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
9 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม
10 การบำบัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบไร้อากาศตรึงฟิลม์จุลินทรีย์ของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยระบบบึงประดิษฐ์
11 การพัฒนาแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหลแบบสามเฟสภายใต้ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพชนิดตรึงฟิล์มขนาด 6000 ลูกบาศก์เมตร ณ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทชลเจริญจำกัด
12 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาระบบบำบัดแอมโมเนียโดยใช้ตัวกรองชีวภาพ (Biofilter) และ Photocatalyst สำหรับฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์
14 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
15 การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ำของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์
16 การศึกษาระบบบำบัดแอมโมเนียโดยใช้ตัวกรองชีวภาพ [ฺBiofilter] และ Photocatalyst สำหรับฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์
17 การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์
18 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มปลาเทร้าท์สายรุ้งเพื่อการปลูกข้าว กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
19 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
21 การเตรียมแนวทางการจัดการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษาประเทศไทย
22 การศึกษาผลของมุมและความเร็วของน้ำต่อประสิทธิภาพการสกัดแป้งมันสำปะหลัง
23 การศึกษาแบบจำลองจลนศาสตร์ของการย่อยสลายของเสียที่มีองค์ประกอบเซลลูโลสเป็นหลักเพื่อการผลิตมีเธน
24 การศึกษาการเคลื่อนที่เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเพื่อการขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสีย
25 การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ำของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์
26 การศึกษาการเคลื่อนที่ของเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเพื่อการขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสีย
ปี พ.ศ. 2550
27 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
28 การพัฒนาไฮโดรไซโคลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกแป้งสำหรับหน่วยแยกแป้งมันสำปะหลัง
29 แนวทางการลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลังด้วยโพสทไซโคลน
30 การลดและการควบคุมความชื้นของแป้งผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอบแป้งมันสำปะหลังโดยใช้แบบจำลองทำนายล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2549
31 การขยายขนาดของถังปฎิกรณ์สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ทฤษฎีการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 Recovery of tapioca starch from pulp in a conical basket centrifuge - Effects of rotational speed and liquid to solid (L/S) ratio on cake formation and starch-pulp separation efficiency
33 Effects of pneumatic conveying drying conditions on damaged starch content and particle size of Cassava starch
34 Enhancement of tapioca starch separation with a hydrocyclone: effects of apex diameter, feed concentration, and pressure drop on tapioca starch separation with a hydrocyclone
35 Increase of dewatering efficiency and starch recovery using extractors in pulp management for a native cassava starch production factory