ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรินทร ชวศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ ทิพยางค์ 14
2 อุดม ก๊กผล 11
3 ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 9
4 ลักษณา ดูบาส 5
5 ธรรมนูญ หนูจักร 4
6 ไพฑูรย์ รัชตะสาคร 4
7 ชุลี ยมภักดี 2
8 Doo-Ok Jang 2
9 เกษร วีรชาโต 2
10 ชำนาญ ภัตรพานิช 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
12 สุภา หารหนองบัว 2
13 อดิศักดิ์ ชัยธานี 1
14 นิสาชล เทศศรี 1
15 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
16 เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ 1
17 เตือนใจ โก้สกุล 1
18 ธนจันทร์ มหาวนิช 1
19 ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. 1
20 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
21 วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ 1
22 พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ 1
23 อภิชาติ อิ่มยิ้ม 1
24 เฟื่องฟ้า อุ่นอบ 1
25 สุชาดา จูอนุวัฒนกุล 1
26 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
27 วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ 1
28 ศนิดา คูนพานิช 1
29 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 5
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 1
9 2546 1
10 2543 1
11 2542 1
12 2540 1
13 2539 1
14 2538 2
15 2533 1
16 2532 1
17 2529 1
18 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ดื้อยาจากมะแขว่น Zanthoxylum limonella Alston.
2 สารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากมะแขว่น Zanthoxylum limonella Alston
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
4 สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ
5 การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม
6 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาต (สารต้านมะเร็งจากพันธุ์ไม้ไทยบางชนิด)
ปี พ.ศ. 2551
7 สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ : รายงานการวิจัย
8 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ
10 โครงการวิจัยเรื่องการคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม
11 โครงการวิจัยเรื่องการคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม:
ปี พ.ศ. 2550
12 การเพิ่มรายได้จากเกษตรกรรมในพื้นที่รกร้าง : รายงานการวิจัย
13 โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2
14 สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ
15 การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม
16 สารสำคัญจากสักและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
17 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
18 สารเคมีเพื่อการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
19 การเสาะหาสารเคมีชนิดใหม่เพื่อการเกษตร
20 เคมีทางยา
ปี พ.ศ. 2547
21 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไซคลิกเซสควิเทอร์พีนอยด์โดยทางชีวภาพ ด้วย Aspergillus niger
ปี พ.ศ. 2546
22 โครงการเคมีทางยา
ปี พ.ศ. 2543
23 การเสาะหาสารเคมีชนิดใหม่เพื่อการเกษตร
ปี พ.ศ. 2542
24 แคตตะลิสต์ในโพรงซีโอไลต์วายสำหรับการออกซิเดซันสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2540
25 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาต (สารต้านมะเร็งจากพันธุ์ไม้ไทยบางชนิด)
ปี พ.ศ. 2539
26 สารอัลลิโลพาธิคจากวัชพืชไทย
ปี พ.ศ. 2538
27 สารอัลลิโลพาธิคจากวัชพืชไทย
28 สารอัลสิโลพาธิคจากวัชพืชไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
29 การเสาะหาสารเคมีเพื่อการเกษตรจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2532
30 การเสาะหาสารเคมีเพื่อการเกษตรจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2529
31 การเสาะหาสารเคมีเพื่อการเกษตรจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การเสาะหาสารเคมีเพื่อการเกษตรจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไทยบางชนิด
33 การพัฒนารีเอเจนต์เพื่อเตรียมแอซิดคลอไรด์สำหรับการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
34 การพัฒนารีเอเจนต์เพื่อเตรียมแอซิดคลอไรด์สำหรับการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ