ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิเคราะห์และออกแบบโคลสซิงลูปสำหรับการดึงฟันเขี้ยว
ปี พ.ศ. 2541
2 การวิเคราะห์การดัดของเปลือกบางแบบตื้นรูปไฮปาร์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2537
3 เปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญพร้อมค่าความแน่นอน สำหรับการวินิจฉัยระบบเครื่องกล
ปี พ.ศ. 2535
4 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก : รายงานผลการวิจัย
5 การออกแบบและควบคุม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก
ปี พ.ศ. 2534
6 การพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแบบแบล็คบอร์ด เพื่อการวินิจฉัยระบบเครื่องกล
ปี พ.ศ. 2533
7 เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์
8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ภาระความเย็นสำหรับอาคารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
9 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบการปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2531
10 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรึกษาด้านระบบปรับอากาศ : รายงานผลการประดิษฐ์
11 ทฤษฎีและการสร้างโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
12 การออกแบบและทดสอบกังหันลมใบอ่อนแกนดิ่งประสิทธิภาพสูงสำหรับสูบน้ำ เพื่อการเกษตร
ปี พ.ศ. 2530
13 ผลของรูปร่างสิ่งกีดขวางบนพื้นที่มีต่อการไหลบริเวณหลังสิ่งกีดขวาง
ปี พ.ศ. 2525
14 หลักการออกแบบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2524
15 การโก่งงอของเปลือกบางแบบต้นรูปไฮปาร์
ปี พ.ศ. 2520
16 การออกแบบและศึกษาเครื่องมือลำเลียงวัสดุแบบไซโคลน
17 การวิเคราะห์ความเค้นดัดของหลังคาเปลือกบางรูปไฮเปอร์โบลิคพาราโบลอยด์
ปี พ.ศ. 2519
18 การโก่งงอของแผ่นวงแหวนบาง