ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราห์ เทพาหุดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิติ ชูเชิด 7
2 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 5
3 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 5
4 สุบรรณ เสถียรจิตร 3
5 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 3
6 ชุมพล ศรีทอง 3
7 ยนต์ มุสิก 3
8 กรณิการ์ พันพอน 2
9 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
10 นนทวิทย์ อารีย์ชน 2
11 อรพินท์ จินตสถาพร 2
12 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 2
13 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
14 เต็มดวง สมศิริ 2
15 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
16 เสาวรัตน์ สุขสำราญ 2
17 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 2
18 อุทัยรัตน์ ณ นคร 2
19 สุภาวดี พุ่มพวง 2
20 ศุภกิตต์ สายสุนทร 1
21 สมพร อิศวิลานนท์ 1
22 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 1
23 สุดสายสิน แก้วเรือง 1
24 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 1
25 ตฤณ สุวรรณมานนท์ 1
26 ชัชรี แก้วสุรลิขิต 1
27 เมธัส เบญจประเสริฐศรี 1
28 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
29 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 1
30 ปริญญา สุทธินนท์ 1
31 นายนิทัศน์ ทิพย์กองลาศ 1
32 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม 1
33 นิทัศน์ ทิพย์กองลาศ 1
34 ดร.กำชัย ลาวัณยวุฒิ 1
35 เมธี แก้วเนิน 1
36 แสงเทียน อัจจิมางกูร 1
37 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 1
38 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ 1
39 ปัทมา ระตะนะอาพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2548 3
8 2547 1
9 2534 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาสาเหตุการตายของการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2553
3 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
4 การบำบัดไนเตรทในการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยกระบวนการ Autotrophic Denitrification โดยแบคทีเรีย Thiobacillus denitrificans
5 การพัฒนาเทคนิคบางประการเพื่อการใช้ประโยชน์หนอนแดงระยะแรกฟักในการเพาะเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2552
6 Cold preservation of Chironomid larvae (Chironomus fuscipes Yamamoto, 1990): Nutritional value and potential for Climbing Perch (Anabas testudineaus Bloch, 1792) larval nursing
7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2
ปี พ.ศ. 2551
8 การใช้เทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด
9 การพัฒนาเทคนิคการอนุบาลปลาการ์ตูนลายปล้อง Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาการใช้เครื่องให้อากาศแบบใบพัดตีน้ำชนิดมอเตอร์และเครื่องยนต์ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแบบหนาแน่น
11 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata link,1807) จากระยะวัยอ่อนถึงระยะวัยรุ่นโดยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2548
12 1. โครงการกุ้งกุลาดำ
13 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน
14 การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุ ในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
15 การวิจัยเพื่อผลิตกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดใหญ่ในน้ำความเค็มต่ำ
ปี พ.ศ. 2534
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแพลงค์ตอนและคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ