ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราวุธ สุธีธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรเวช สุธีธร 46
2 อุทุมพร ดีศรี 39
3 อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล 38
4 วิไลลักษณ์ นาคศรี 37
5 กมลลักษณ์ วงษ์โก 5
6 พลาเดช ศรีสุข 4
7 อัศนี มีสุข 3
8 วรรณา กาญจนมยูร 3
9 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
10 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
11 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
13 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
14 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
15 จันทิมา พลพินิจ 2
16 ณัฏฐวิทย์ บุญไชย 2
17 ปรีชา ประเทพา 2
18 ศุภชัย สมัปปิโต 2
19 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
20 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
21 สุกัญญา ลีทองดี 2
22 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
23 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
24 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
25 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
26 ดรุณี บุญชารี 1
27 ชวลิต บุญปก 1
28 วรากร สีโย 1
29 เมธิน ผดุงกิจ 1
30 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
31 สงครามชัย ลีทองดี 1
32 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
33 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
34 ทองใบ บุษกร 1
35 สมชาย แก้ววังชัย 1
36 L?uff, Jean Le E 1
37 ชูศรี ตลับมุข 1
38 ปวิตรา พูลบุตร 1
39 ชาติไทย แก้วทอง 1
40 John Morris 1
41 ธิดา ลิอาร์ด 1
42 สุชาดา คำหา 1
43 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
44 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
45 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
46 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
47 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
48 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
49 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
50 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
51 นเรศ มีโส 1
52 ถวิล ชนะบุญ 1
53 เรือน สมณะ 1
54 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
55 รักฤดี สารธิมา 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 ศรัณยู คำเมือง 1
58 รพีพร ช่ำชอง 1
59 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
60 เจเรมี่ มาร์ติน 1
61 พิสิทธิ์ ยวงเดชกล้า 1
62 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
63 สุนันท์ สายกระสุน 1
64 วัลยา สุทธิขำ 1
65 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
66 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
67 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
68 บรรจบ วันโน 1
69 อนุชิตา มุ่งงาม 1
70 บังอร กองอิ้ม 1
71 นงนิตย์ มรกต 1
72 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
73 สุริทอง ศรีสะอาด 1
74 นริศ สินศิริ 1
75 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
76 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
77 ธวัชชัย ชมศิริ 1
78 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
79 ปิยมาศ นานอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2556 13
4 2554 6
5 2553 4
6 2552 8
7 2551 4
8 2549 4
9 2548 2
10 2547 6
11 2545 5
12 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คืนชีพโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยแบบจำลองสามมิติ
2 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์รอยตีนสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกเทคนิคด้วยเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ
3 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการสแกนสามมิติ (Three dimensional scan): กระดูกและรอยตีน
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 Osteology and relationships of Thaiichthys nov gen.: a Ginglymodi from the Late Jurassic - Early Cretaceous of Thailand
9 สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคไทรแอสสิก และความสาคัญ ทางบรรพชีวภูมิศาสตร์ของซากดึกดำบรรพ์
10 Shark faunas from the Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
11 Osteology and relationships of Thaiichthys nov gen.: a Ginglymodi from the Late Jurassic - Early Cretaceous of Thailand
12 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
13 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
14 -
15 -
16 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ แหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
17 -
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: First record of Theriosuchus from Southeast Asia
22 A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand
23 A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2553
27 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: relevance of Asiatic members to the radiation of the group.
28 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
29 ไดโนเสาร์ในประเทศไทย
30 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: relevance of Asiatic members to the radiation of the group.
ปี พ.ศ. 2552
31 Morphometric and taphonomic study of a ray-finned fish assemblage (Lepidotes buddhabutrensis, Semionotidae) from the Late Jurassic-earliest Cretaceous of NE Thailand
32 A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand
33 A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand
34 -
35 -
36 -
37 -
38 ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
ปี พ.ศ. 2551
39 Hybodont sharks from the lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Thailand, and hybodont diversity during the Early Cretaceous
40 Effects of Environmental Characteristics on Earning Quality of SMEs in Thailand
41 -
42 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
ปี พ.ศ. 2549
43 A new hybodont shark assemblage from the Lower Cretaceous of Thailand
44 A new hybodont shark assemblage from the Lower Cretaceous of Thailand
45 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
46 -
ปี พ.ศ. 2548
47 A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
48 -
ปี พ.ศ. 2547
49 Stratigraphical and palaeobiogeographical significance of fossil wood from the Mesozoic Khorat Group of Thailand
50 Adaptive radiation in sauropod dinosaurs: bone histology indicates rapid evolution of giant body size through acceleration
51 Adaptive radiation in sauropod dinosaurs: bone histology indicates rapid evolution of giant body size through acceleration
52 -
53 -
54 -
ปี พ.ศ. 2545
55 The first giant dinosaurs: A large sauropod from the Late Triassic of Thailand [Les premiers dinosaures géants : Un grand sauropode du Trias de Thälande]
56 The first giant dinosaurs: a large sauropod from the Late Triassic of Thailand
57 The first giant dinosaurs: A large sauropod from the Late Triassic of Thailand [Les premiers dinosaures g?ants : Un grand sauropode du Trias de Th?lande]
58 -
59 -