ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรายุธ พิลาภ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 ความแปรผันของสัณฐานวิทยา ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาขบในระบบแม่น้ำโขง ชี มูล และสงคราม
3 การวินิจฉัยข้าวโบราณที่พบในอิฐยุคทวารวดีและสายพันธุ์ข้าวปัจจุบันที่กระจายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว (glutinous rice zone) โดยการอนุมานจากการวิเคราะห์ยีน Phenol reaction 1 (Phr1)
ปี พ.ศ. 2557
4 รูปแบบของความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนของพืชดัชนีสำคัญในป่าเต็งรังโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์
5 การศึกษายีน Bh4 ที่กำหนดการเปลี่ยนสีแกลบจากสีฟางเป็นสีดำ (Black hull gene, Bh4) ในประชากรข้าววัชพืช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyeromyces marxianas DBKKUY-103